1 Corinthians 11

An Krais reri wule tobon nenbokap kem ari wule tobon kirkir etop nente.

Pol re God Reri Wow newobo kitimenakene God rene lom yokwobo wulekene wesowem.

(Sapta 11—14)

Pol re tare gurerebo wuleri tuma wesowem.

Ari kemne peterabem wulekene kemne kiyi peikbem tumakene, kem som habobo, kem som sebo. Eker an kemne tuma yenbo webo. An selbo, kem gwor tuma heyar sanete. Krais re God eterri kulke tetane. Tame rem Krais eterri kulke tetane. Ta rem tame etemri kulke tetane. Op tetane, tame rem duwen tare bus gummen God rekene tuma namrete, o God reri tuma wesowte, rem Krais, etemri Tare Si Tame, rene yaper nenbo. Ta rem keremkene duwen remri tare mate be mauken God rekene tuma namrete o God reri tuma wesowte, remri tame rem sebera yate. Rem tare kertene takap. Ta rem tare mate be maukte, rem tare ker. Nemri wule op webo. Ta rem tare kerbo, rem sebera yabo. Etop tetane, rem tare mate maukte, et yenbo. God re tame remne eterkap nenem, eker tame rem remri tare bus kap gumte. God Reri Wow remne yabelkap pasrastene. Eker tame rem God rene lom yokwote, rem reri tuma wesowte, rem remri tare bus kap gumte. Ta rem etemri tame remri yabel rik pasrastenekap nemne peterabo.

God re ta teri wesom tep be poten tame rene etek be nenem. Yehow. Re tame kiyi nenem, sene re tame reri wesom tep poten ta tene nenem. Re ta tene be habon re tame ek nenem. Yehow. Re tame habon ta tene ek nenem, te tame rene kwobo late. 10 God reri kwomri tame rem leklek tetane, eker ta rem God Reri Tuma wesowbo, rem tare mate maukte. Er mate et nemne peterabo, rem God reri yaku nenbo.

11 God reri kulke tetane tatame rem kena kena be tetane. Yehow. Rem yaku wuriwouke nenbo. 12 Kiyi God re tameri wesom tepke ta tene nenem. Sene ta rem tauryen remne wurbo, rem tame tebo. God eter re etop nenem. Re aboyei wosri somo.

13 Kem map habobo? Ta rem God reri akek wuren tare mate be mauken God rekene tuma namrete, et yenbo o? Nem habobo, et yaper. 14 Nugwape tatame remri wule re gwopkap tetane. Tame yen remri tare take laguna tete, et yaper. 15 Ta etemri tare take laguna tete, et remri kerap yenbo. God eter re remne tare take laguna newom, et remri tare etek maukbo. 16 Yike er tuma nasweite, rem op habo. Nem agerbo wule be nenbo. Kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame etem mere, rem agerbo wule be nenbo. Er wule nem God rene kirkir lom yokwobo.

Korinri tatame rem Haneyen reri omkene nepkene abo wule yaper nenem.

17 Sene an kemne tuma weiwete. Kem wuriwouke duwen God rene lom yokwobo, kem wule yenbo be nenbo. Eker an kemri sig bukre be wete. 18 An metem, kem wuriwouke duwbo, kem kena kena ten tuma naurabo. An etop metem, an habobo, rane tuma et tuma sekene. 19 Kem pekan kena kena tem, eker God reri wule yenbo nenbo tatame rem kwom geike tete. An etop habobo. 20 Kem wuriwouke duwen awos abo, kem habobo, kem Haneyen reri omkene nepkene abo. Yehow. Kem etop be nenbo. 21 Kem wulare wulare kem awos temnas yin poten agetage akeipbo. Opkap, rane rem sikwoi sabo. Rane rem wain ok nugwape an sisipen belebo. 22 Kap, kem awoskene okkene sin abo ake bo? Kap, kem God reri tatame remne yaper nente habobo? Kap, kem awoskene bo tatame remne yaper nenen rem sebera yate? Kem map habobo? An kemne tuma yenbo wete? Yehow. An kemne tuma yenbo be wete.

Haneyen Jisas re reri anepoi tame remne geilkene wain okkene newon am.

(Matyu 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20)

23 Haneyen reri anne peikem tuma, an kemne kiyi wesowem. Reri wem tuma gwop. Judas re Jisas rene yena tem yabelke, er neirke Haneyen Jisas re geil wuri potem. 24 Potem, re God rene wese an geil belokteyewon op wem. Gwor areri om. An kemne newobo, et keremne kwobo labo. Kem op abet, kem ari satekap sene habobet. 25 Rem awos an mesegenem, Jisas re wain ok yewotene ware poten re op wem. Gwor wain ok et God re ari nepke Teiktebo Tuma Ager. Kem op abet, kem anne habobet. 26 Wuleri somo gwop. Kem er geilkene wain okkene abet, kem tatame remne Haneyen reri sam tuma kirkir wesowbet. Kem etop som nenen yin Haneyen Jisas re sene yate yabel tete.

Nem kworer kiyi habolan se pete, Haneyen reri omkene nepkene ek ate.

27 Eker kemri wuri, re wule yaper nenen Haneyen reri geilkene wain okkene ate, re Haneyen reri omkene nepkene kirkir yaper nente. 28 Eker kem kworer kiyi habolan Haneyen reri geilkene okkene ek ate. 29 Kem geilkene okkene ate, kem Haneyen reri wesom heyar be habon bupo me poten ate, God re kemne yaper sein nente. 30 Eker kemri tatame nugwape rem kitimenakene bo, rem yaper metbo. Rane rem saiwom. 31 Nem kworer kiyi habon ek ate, Haneyen re nemne yaper sein be nente. 32 God re nowselri tatame remne tuma nenen yaper nentekap re nemne etop kirkir be nente, eker Haneyen re nemne tuma webo, nemne papku pebo.

33 Ari gesmase, kem Haneyen reri omkene nepkene ate duwte, kem kiyi kap ate. Kem tatame remne kowte, rem yate, kem aboyei kirkir ate. 34 Tatame rem sikwoi sate, rem etemri akek kiyi se tumow pen ek yan duwte. Opkap kem yaper be nente, God re kemne yaper sein be nente.

An tuma tep tetane. Yuri an kemri kwomke yatek, an kemne ek wesowte.

Copyright information for `YSSYAMANO