1 Corinthians 9

Pol re werasen yi tameri yaku nenbo re tokwo be potem, re metekwasem.

1An God reri yaku nen tame, eker an ari wuribaike an kel yaku be nenbo. God re anne wem, an Jisas reri werasen yi tame tetane. An Haneyen Jisas rene areri lek lam. An kemne God Reri Tuma wesowbem, kem omuteke meten God reri tatame tem. Kem etop mettene o kem be mettene? 2Rane tatame rem op webo. Pol re Jisas reri werasen yi tame bo. Mane habote. Kerem, kem mettene, an Jisas reri werasen yi tame. An kemne God Reri Tuma wesowbem, kem omuteke habobem. Eker kem mettene, an Jisas reri werasen yi tame tetane.

3Rane tame rem anne ker we tobo webo, an remne tuma sein op webo. 4Nem Jisas reri werasen yi tame yaku nenen rem nemne awos sein newote, kap, et yaper? 5Jisas reri werasen yi tame, Pita eterkene Jisas reri mase etemkene, rem Jisas rene habobo ta panem, etemkene sewurbo. Kap, an etemkap nente, et yaper? 6Aren Barnabaskene neseswou nes kel yaku kirkir nenen awos tupabo, kap, et yenbo? 7Yike ei nai tame rem remri awos tupabo? Yike now yaku nenbo tame rem nowri awos be poten abo? Yike por awos newon abo tame, rem por pebo, rem kiti be abo?

8Tame remri purere wuribaike an be webo. God reri wule kirkir an etop webo. 9God re Moses rene newom Wule op webo.

Bulmakau rem wit supa teit sigabo,
kem remri tumas kep kap peikkerete.
Rem wit supa kirkir ate, et yenbo.
(Lo 25:4)

Kap, God re bulmakauwou remne habon etop wem?
10Yehow. Er basrastene tumak re neremne mere kirkir webo. God re selbo, now nenbo tatamekene now awos kwoi perbo tatame rem now yaku bupo boker nenbo. Rem awos poten ate habobo, eker rem now yaku nenbo. 11Nes kemne God Reri Tuma wesowbem, et wuribai heyarbo yaku. Nes er yaku op nenbem, kem nesne wesom heyar nenbo wos, nesne sein newote. Kap, kem etop kebese nente? 12Kem kirkir ten agerbo tame remne habon wesom lakerbo wos newobem. Berke kem kirkir be ten nesne nugwape be habon wesom lakerete wos be newom?

Nes kemne be wem, kem nesne nugwape habote. Yehow. Nes Krais reri Tuma Yenbo yibo kelow kap tukte, eker nes taskuren kemne wesom lakerbo wos be wemetbem.
13Kem mettene, God Reri Kwoborri yaku nenbo tame, rem awos etek poten abo. God rene kwar pebo tiyke yaku nenbo tame, rem er tiyri awos poten abo. 14Etopkapwou Haneyen re nemne op nente webo. Tame rem reri Tuma Yenbo wesowte, tatame rem er tuma mette, rem tuma wesow tame remne awoskene agerbo woskene sein newote.

15Eker an kemne awos kebese wemette, an op be nenem. An gwor tuma kemne basrasbo, an kemne wos wemette muwebo. An kiyi sate habobo, eker an kemne wemette! An kemri wos be potem, eker an ari sig kworer kebese gabobo. Yike anne be wuri sewaite. 16An tatame remne Jisas reri Tuma Yenbo wesow yaku nenbo, an kworer kebese be gabote. Haneyen re anne er yaku nente wem. An reri Tuma Yenbo be wesowte wem, an yaper tete wem. 17Ari purerek an er yaku nente wem, an tokwo kirkir potte wem. God eter, re anne yaku nente werasem, eker an er yaku nenbo, an mangure be tebo. 18Op tebo, be tokwo an potbo? Ari potbo tokwo et gwopkap. An tatame remne God reri tuma wesowbo, an remne tokwo be wemetbo. An remne tuma bupo me wesowen sewurbo. An er yaku op nenbo, an metekwasbo.

Pol re nugwape tatame remri yaku nenbem.

19An yaku areri wurbaike nenbo. An agerbo tameri kulke be tetane. Opkap areri wuribaike an aboyei tatame remri kulke tetane. Eker nugwape tatame rem Krais reri tame beig tete. 20An Juda tatame remkene temenbo, an etem tetanekap kirkir tebo. Opkap rane rem Haneyen rene omuteke habobte. Aren an Moses Reri Wuleri kulke be tetane. Opkap an Moses Reri Wule sebo tatame remkene temenbo, an er Wule kirkir sebo. Eker rane rem Krais rene omuteke habote. 21Moses Reri Wule be tetane Juda bo tatame remkene an temenbo, rem tetanekap an kirkir tebo. Eker rane rem Krais rene omuteke habote. An God reri wule be mesegenbo. Yehow. An Krais reri wule tobobo. 22An Jisas rene samsam habobo tatame remkene temenbo, an samsam tamekap tebo. Eker an remne kwobo kebese labo. Aboyei tatame rem tetanekap an kirkir tebo. Opkap an metkereke kwobo labo kelow yite, rane rem Krais rene omuteke habote. 23An opkap nenbo, nugwape tatame rem Jisas reri Tuma Yenbo metbo. Eker Haneyen re remne heyar nenbokap re anne kirkir heyar nenbo.

Tatame rem God reri yaku murese nente, God re remne tokwo newote.

24Kem op mettene. Tatame nugwape rem tewo gelas natetbo, tame wuri kiyi temnas yite, eterwou re er tokwo potte. Opkap kem murese ame. Eker kem temnas yi tame reri potte tokwokap, kem etopwou potte. 25Tokwo potte selbo tatame, rem wesom teitkwunbo, tewo gelas tewok tewok natebo. Remri potbo tokwo, yuri yaper tebo. Nemri potte tokwo, heyar somsom temente tetane. 26Tame re saguna kelowke muresen amen yibokap, an etop nenbo. An ei nai tamekap, ari seitbo let kelpe emik be yibo. 27An Haneyen reri Tuma Yenbo wesowbo yaku nenen yin reri newobo tokwo be potte, et yaper. Eker an ari wesom heyar keikeren ari wuribai yenbori kulke tebo.

Copyright information for `YSSYAMANO