1 Peter 5

Kem keryen tame, kem God reri tatame remne heyar lakerebet.

Sene an Jisas rene omuteke habobo tatame remri keryen tame, kemne tuma wuri wete. Aren mere, an Jisas rene omuteke habobo tatame remri keryen tame wuri. Krais re mus metbem, an etop ari lek labem. Krais re hadebaswaikene tegek tete, aren, keremkene nem etop lan hadebaswaikene kirkir potte tetane. Eker an kemri wuribai lisokon yaku tuma wesowte nenbo. An kemne webo, kem God eterri tatame remne heyar lakere. Rem sipsipkap. God re remne keremri letke rasen lakerete wem. Tame rem kemne yak kap rin kem er yaku nenbet. Kemri wuribaike kem er yaku okbop ten nenbet. God re etop selbo. Kem tokwo potte kap habote. Yehow. Kerem, kem er yaku pap teten murese nenbet. Kem keremri kulke tetane tatame remne kap teitkwunen remne tuma kap kwobke kwobke wete. Kem God reri wule yenbowou nenen remne wule yenbo ek kebese mukutekte. Op nente, kemne Lakere Tame Bukre, re tegek tete, kem hadebas som temente wos ek potte tetane.

Nem kworer God eterri letke raste.

Kem muyensi yen tatame, kem etopwou nente. Kem keryen tame etemri kulke temente. Kem aboyei, kem kworer teitkwunen awosein awosein kwobo labet. God Reri Tuma op webo.

Kworer gabobo tatame
God re remne teitkwunbo.
Kworer teitkwunbo tatame
remne God re pap meten
heyar nenbo.
(Gutpela Sindaun 3:34)

Kem kitimenakene God eterri kulke temente. Kem keremri sig kworer teitkwunte. Op nente, God eter wete yabelke re kemne sig bukre wete tetane. God re kemne habobo, eker kemri op habo op habobo wos kem eterri letke raste.

Kem ei heyar sin kowte. Kemri peiktame, Satan, re meknik sewurbo. Boulri laion mow wale re sewuren taye pitbokap, Satan re etopkap nenbo. Re tame wuri rene tan kuw yakene ate sopbo. Kerem mus metbokap, agerbo nowselri God rene omuteke habobo gesmase, rem er mus kirkir metbo. Kem etop mettene, eker kem God rene omutekewai habon murese teten Satan rene sewaite. 10 Kem mus meten rane yabel tetek, Pap Meten Kwobo Nugwape Labo God eter, re kemne heyaren nenewayen teteruwen kitimena sene newote tetane. Kem murese sene tetete. Ekeya. Krais eterke God re kemne wepoten kem eterri hadebaswai kwomke yin heyar somsom etek temente tetane. 11 Eterri kitimena bukre somsom temente. Et sekenewai.

Tuma tep.

12 Sailas re anne kwobo lan an gwor tuma eisow kemne basrasbo. An webo, re Jisas eteri yaku omuteke nenbo tame. Kem pap yenbo tete, an etop selbo, eker an gwor tuma kemne basrasbo. Et God eterri pap meten kwobo labo wule sekene. Kem er wule omutekewai habon muresen te.

13 Babilon kwomke tetane Jisas rene omuteke habobo tatame etemne mere, God re remne wepotem, rem kemne pir webo. Ari yen, Mak, eter mere, re kemne pir webo. 14 Krais reri pap yewobo wulek kem awosein awosein pir wen tak ne kere an kerete.

Kem Krais rekene bogtene tatame, kem pap yenbo temente.

Copyright information for `YSSYAMANO