Acts 12

Herot re Jems rene pen san re Pita rene ake yaperke wen rasem.

Er yabel keryen yen Herot Agrippa re rane Jisas rene habobo tatame remne yaper nente tobotam. Re reri ei nai tame remne werasen rem Jon eterri laker Jems, rene arepke wak regen sam. Juda tatame rem Herod reri nenemkap ok bop tem. Re etop meten re Juda etem Be Peltene Geil Abo Yabelke, Pita rene kirkir keikeren bograsem. Sene rem rene ake yaperke panen wuren ei nai tame eisri eisri rem Pita rene lakerebem. Herot re habom. God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabel legetek, an Pita rene Juda tatame etemri bitmik panen yin tuma ek nente. Pita re ake yaperke temenem, Jisas rene habobo tatame rem God rene omuteke wemetbem, re Pita rene kwobo late.

God reri kwomri tame re Pita rene kwobo lan ake yaper mesegenem.

Kwokwos yabel Herot re Pita rene tuma nente wemke, neir tektem, Pita re ei nai tame pes etepri borborke tuknam. Rem rene ainke nenem kep peske bogen agerbo ei nai tame rem ake yaper eru lakerebem. God reri kwomri tame re agetage yan tetem, ake puri eikap beram. Re Pita rene let gwarke keren rene teren op wem. Ne agetage wayen si. Etop wemke, reri letke peikmenem kep pes pes rep robokwunem. God reri kwomri tame re rene op wem. Ne neri somokep sin tewo bus wu. Pita re etop nenemke, God reri kwomri tame re sene op wem. Ne neri tame oub lagu wun ne anne semow. Pita re rene semowen rep ake yaper mesegenen yibemke, Pita re op habom. Kap, God eterri kwomri tamek anne panen yibo o an kap nugsikap labo? 10 Rep ake yaper lakerebem tame remne seikiy wur seikiy wuran yim. Rep ainke nenem eruke yan lam, eru re kiyi tagwomke, rep ek wuren yim. Rep kwomke yibo kelowke yibemke, God reri kwomri tame re Pita rene agetage mesegenen yim.

11 Pita re habopitin re op wem. Sekenewai. Keryen Yen God re reri kwomri tame werasen yan re anne Herotkene Juda tamekene remri letri sene potye. Rem anne yaper nente nenlaweiwo. 12 Re etop habon re Jon Mak reri nawo Maria, etetri akek yim. Nugwape tatame rem tekene teri akek simenem, rem God rekene tuma namrebem. 13 Pita re ake eru yin pe metemke, yaku nen ta, teri sig Roda, te yan eru tagwote yam. 14 Te Pita reri tuma wuskiy meten te okbop tem, te eru be tagwom. Te sene amen wuren remne op wem. Pita re yan ake eru tumak tetetene. 15 Rem tene sein op wem. Ne me belebo. Te remne kwobke sein op wem. Yehow. Sekenewai. Re yawo. Rem op wem. Kap, Pita eterri God reri kwomri tamek yawo?

16 Pita re ake eru som pebemke, rem eru tagwon rene lan rem danekene sekem. 17 Pita re remne letke werageren rem tuma ribo tem. Pita rene Haneyen re ake yaperke sene potem tuma re remne wesowem. Re remne op wem. Kem Jems rene nugwape gesmasekene remne er tuma kirkir wesow. Op ten re remne mesegenen re agerbo emik yim.

18 Ei beramke, ake yaper lakerebem ei nai tame, rem Pita rene soplaweyen op habo op habobem. Rem me wemet kametbem. Pita re mak tetane? 19 Herot re etop meten remne op wem. Kem Pita rene heyar me sop. Rem rene soplaweyemke, Herot re er ei nai tame remne tuma nenen pen sate wem. Op ten Herot re Judia yokwo mesegenen re Sisaria kwomke waren etek tem.

Herot re sam.

20 Keryen Yen Herot re Tairkene Saidonkene kwomri tatame remne gwule bukre tem. Rem op habom. Nem gwule tetane, nem Keryen Yen Herot reri kwom panen sibo tatame remri awos mapurke tupate. Op habom, rem Blastus, Keryen Yen Herot eterri ake lakere tame, rekene tuma kiyi namren teikten re remne kwobo late wem. Op ten rem kirkirke yin Herot rene lan rekene kelmenate wem.

21 Herot re get newom, er yabel tem, Keryen Yen Herot re keryen yen etemri kerap yenbo wolen wolbaye yenbok sin tatame remne tuma weiwem. 22 Tatame rem rene lan reri tuma meten yaye op wem. Er tame re more tame boker, re God. 23 Op wemke, Herot re remri tuma meten re God Sekene reri sig nenuwte muwem. Op ten agetage God re reri kwomri tame rene werasen yan re Herot rene pen sopoyow rem rene tan sam.

24 Er yabel nugwape kwomri tatame rem God Reri Tuma meten omuteke habom.

Barnabaskene Solkene rep kel Jerusalemke sen yin newon mesegenen rep Jon Mak rene panen Antiok kwomke sene yim.

25 

Pol re nugwape nowselke yin Jisas reri Tuma Yenbo wesowbem.

(Sapta 13:1—21:14)

Copyright information for `YSSYAMANO