Acts 13

Rem Barnabaskene Solkene repne God eterri yaku nente lebam.

1Antiok kwomri Jisas rene habobo tatame, rane rem God reri berastene tuma wesowbo tame, rane rem God reri wule peikbo tame. Remri sig gwop. Wuri re Barnabas, agerbo re Simeon, reri agerbo sig Niger. Agerbo re Lusius, re Sairini kwomri tame. Agerbo re Manain, rene Keryen Yen Herot Antipas eterri nawo ha etep rene yen

ou tewom. Agerbo re Sol.
2Yabel wuri, Jisas rene habobo tatame rem ok tuknan God rene lom yokwobemke, God Reri Wow re remne op wem. Kem Barnabaskene Solkene repne lebate, rep ari wem yaku nente. 3Op tem, rem ok sene tuknan God rekene tuma namren rem repne let rasen ek werasen yim.

Barnabaskene Solkene rep Tuma Yenbo Saipruske yin wesowbem.

4God Reri Wow re Barnabaskene Solkene repne werasen rep Selusia kwomke yim. Rep sip Selusiak poten Saiprus kwowyenke yim. 5Rep Salamis kwomke gayen Juda etemri God reri akek wuren rep God Reri Tuma remne wesowbem. Jon Mak re repkene ten repne yaku kwobo labem.

6Rep Salamis kwom mesegenen rep genek sewuren op yokwo kersepkap ok barke waren Pafos kwomke yin tem. Rem Juda tame wuri lam, reri sig Barjisas. Re nuba piyaruw nenbem tame. Re yikokon op wem. An God Reri Tuma wesowbo tame. 7Barjisas re Keryen Yen Sergius Paulus eterri tametiy. Er keryen yen re purerekene tame, re God Reri Tuma mette selem, re Barnabaskene Solkene repne wen yam. 8Er nuba piyaruw nenbem tame, Barjisas, reri Grik tumak webem sig Elimas. Re Solkene Barnabaskene repri yaku sewayem. Re op habom, Keryen Yen Sergius Paulus re Jisas rene omuteke kap habote.

9Sol reri agerbo sig Pol. God Reri Wow re Sol eterkene temenem, re nuba piyaruw nenbem tame, Elimas, eterne le me pen kwanen teten op wem. 10Ne Satan eterri yen. Ne nugwape wule yenbo etemri peiktame. Yikoko tumakene wule yaperkene rep nerenke tetane. Ne God reri wule yenbo kelow tukbo tame. 11God re nene yaper nente tetane. Yabel nugwape ne le site tetane. Op ten Elimas re le agetage sin re op wem. Le ari kerneir wuraye. Op ten re belen sewuren kerela kalen re let tobo keren rene kelow peterate tame sopem. 12Keryen Yen Sergius Paulus re er wos lan re God rene omuteke habom. Re Haneyen reri tuma meten pap tetem.

Barnabaskene Solkene rep Pisidia yokwok tetane Antiok kwomke tuma wesowbem.

13Pol re anepoi tamekene rem sip poten rem Pafos mesegenen Perga kwomke yim. Perga et Pamfilia yokwok tetane. Er kwomke temenem, Jon Mak re remne etek mesegenen re Jerusalemke sene yim. 14Sene rem Perga kwom mesegenen rem genek sewurem, agerbo Antiok kwomke yin tem. Er Antiok re Pisidia yokwok tetane. Juda etemri Egesi Yabel tem, rem etemri God reri akek wuren sim. 15God reri akeri taresi tame rem Moses Reri Wuleri siglow lan wem. Kiyiri God Reri Tuma wesowbem tame remri basrasem siglow rem kirkir lan wemke, rem remne op wem. Lakemase. Kem tatame remne kwobo labo tuma temente, kem yan nemne wesowte.

16Pol re teten ya nenewayen sen re tuma tobotan op wem. Kem Israelri tatamekene God rene lom yokwobo Juda bo tatamekene kem ari tuma met. 17God re Israelri tatame etemri God, re nemri warege remne leban rem eterri tatame tem. Rem Isip selke yatamekap yin temenem, rem nugwapewai tem. God re eterri kitimena bukrek re remne panen rem Isip nowsel mesegenem. 18Nabe tame pesri ok (40), rem nowsel yaperke sewurbem, rem yaper wos nenbem, God re remne eipye sein be pem. 19Re Kenan nowselke temenem tatame remne ab pen saiwom. Er tatame rem letrane kelare pes kere nowselri tatame, remne re pen saiwon remri nowsel God re nemri warege remne newom. 20Er wos tem nabe, rem nugwape (450). Sene God re lakerebo tame leban rem Israel tatame remne panen sibem, negwon negwon yuri tuma wesowbo tame, Samuel, re tem.

21Samuel re temenem yabel, Israel tatame rem nowsel panen site keryen yen wuri God rene wemetem. God re Kis eterri yen, Sol, rene lebam. Re Benjamin reri tame beigri tame. Sol re keryen yen ten nabe tame pesri ok (40) Israel remne panen sibem. 22Sene God re Sol rene wekroken Devit rene keryen yen tete wem. God re tatame remne Devit eterne op wem. Jesi reri yen, Devit, rene an lan metekwasbo. An rene wete tuma re etop nente tetane. God re op wem. 23God re Israel tatame remne teiktem tuma re nenem. Re Devit eterri gurnan, Jisas eter, rene lebam, re Israel tatame remne Potbo Tame tem.

24Kiyi Jisas re reri yaku be tobotamenem, Jon re Israel tatame remne op webem. Kem kemri wule yaper mesegente, kem okke waren tirmunte. 25Jon re reri yaku legete matnamke, re tatame remne op wem. Kem map habobo, an Krais? An bo. Krais re anne tiptuwu yate. Re tame yenbowai. An tame yenbo bo. Re wolbayek site, an selke site. Opkap, Jon re reri sig teitkwunen Jisas reri sig nenuwem.

26Ari lakemase, kem Abraham eterri gurnan. An kemne webo. God reri kulke tetane Juda bo tame kemne mere, an kemne webo. God re tatame remne potte tuma, re neremne newopiti yam. 27Jisas eter re nemne Potbo Tame. Jerusalemri tatamekene etemri keryen yenkene rem er tuma heyar be metem. Kwokwos kwokwos Egesi Yabelke, rem God Reri Tuma wesowbem tame remri basrasem siglow lan webem, rem er tuma tobo welepe be sanebem. Rem Krais rene tuma nenen pen sam. Opkap, God Reri Tuma wesowbem tame rem kiyi wemkap sekene tem. 28Rem rene pen sate gwule soplaweyen rem Keryen Yen Pailat rene kwobke wen Jisas rene bupo me pen sam. 29Nugwape tumaker tuma wesowbem tame rem rene nente basrasemkap, rem etop nenkeipem. Sene rem reri kupa neneyeren poten sen yin sele meike rasem. 30Sene God re rene wow sene newom, re sele meike sene wayen sim. 31Rekene kiyi Galili mesegenen Jerusalemke yim tame, rem Jisas rene nugwape yabel labem. Gwopte er tame rem Jisas reri tuma Juda tatame remne wesowbo.

32Er Tuma Yenbo nem gwok yan kemne wesowbo. God re nemri warege remne op teiktem. Re Tame wuri rene wen yan er Tame re etemri gurnan potte. 33God re warege remne teiktem tuma nemne nenem. Re Jisas rene wow sene newom, re sele meike sene wayen yim. Nem warege etemri gurnan, nem etop lam. Er tuma re God Reri Siglow, Buk Songri sekwo peswe, et op webo.

Ne areri Yen. Gwopte an nereri Apiy.
(Buk Song 2:7)

34God re Jisas rene wow sene newom, re sele meike sene wayen yim, re sele meike sene be yin kupoite tetane. Re etop reri siglowke op webo.

Tuma sekene. An nene heyar nente tetane.
An er tuma Devit rene teiktem.
(Aisaia 55:3)

35God reri siglowke tuma sene op webo.

Neri yaku omuteke nenbo tame rene ne sele meike
be mesegenen kupoite.
(Buk Song 16:10)

36Kem sanetene, Devit re temenem, re God reri wuribaikap nenbem. Sene Devit re sam, rem rene waregem etemri sele ganke pertayem, reri kupa kupoyem. 37God re wow sene newom Tame, re sele meike sene wayen yim, re be kupoyem. 38Ari gesmase, kem heyar met. Nem kemne wesowbo tuma gwor. Er Tame re kemri nenbo wule yaper poten septite yam. 39Moses Reri Wule re kemri nenbo wule yaper be poten septibo, eker kem tame yenbo be tem. Jisas rene omuteke habobo tatame etemnewou re remri nenbo wule yaper poten pete waren rem tatame yenbo tete. 40Kem heyar la. Kiyi tuma wesowbem tame remri wem tuma keremke kap tete. Kiyi rem op wem.

41Kem tame kwuyebo tame,
kem lan danekene seken sate.
An agerbo wos wuri nenbo.
Kem etop late, kem omuteke be habote.
Tame rem kemne er wos tege tuma wete,
kem etop omuteke kebese be habote.
42Pol re tuma wesowkeipem, re Barnabaskene rep God reri akek wurate nenbem, tatame rem repne op wem. Egesi Yabel sene tete, kep sene yan nemne er tuma sene wesowte. 43Rem God reri ake mesegenen nugwape Juda tatame, nugwape Juda bo tatame, rem Juda etemri wule semenem tatame, rem Polkene Barnabaskene repkene yim. Rep remne pap yenbo tebo tuma op wem. Kem God reri pap meten kwobo labo wule som sebet.

44Egesi Yabel sene temke, kwomri tatame aboyei rem wuriwouke sin God Reri Tuma mette yam. 45Juda tame rem lam, nugwape tatame rem wuriwouke simke, rem pap yoken Pol rene tuma nenen rene tame kwuyem. 46Polkene Barnabaskene rep mol pan teten remne op wem. God re wemke, nes kemne Juda tatame, kemne God Eterri Tuma Yenbo kiyi wesowte. Kem reri tuma muwen magel tayem. Opkap kerem kem webo, kem heyar somsom kebese be temente. Sene nes kemne mesegente, nes Juda bo tatame remne yin wesowte. 47Keryen Yen re nesne gwor tuma weiwen op wem.

An nene webo, ne Juda bo tatame remne tuwkap kerete.
Ne nugwape nowselri tatame remne kwobo lan op wesowte.
An remne potte.
(Aisaia 42:6; 49:6)

48Juda bo tatame rem op metem, rem okbop ten Keryen Yen reri tuma rem boteyatem. God re kenem tatame, rem yuri heyar somsom temente, er tatame rem Jisas rene omuteke habom.

49Sene Keryen Yen God Reri Tuma er yokwok tetane tatame nugwape rem metbem. 50Op ten Juda tame rem wuribai yaper ten er kwomri keryen tamekene God rene lom yokwobo kel wurkene ta remne wesarpom, rem Polkene Barnabaskene repne yaper nenete tobotam, rem er nowsel repne wekrokem. 51Rep tewo sibuw nubtikwunen op wem. God re kemri yaper nen wos laye. Op wen rep Antiok kwom mesegenen Aikoniam kwomke yim. 52God Reri Wow re Antiokri Jisas rene habobo tatame etemkene temenen rem okbop tebem.

Copyright information for `YSSYAMANO