Acts 19

Pol re Efesus kwomke tuma wesowem.

Apolos re Korinke temenemke, Pol re Antiok mesegenen re selke yin Efesus kwomke yin tem. Re rane Jisas rene omuteke habobo tatame remne etek lam. Re remne op wemetem. Kiyi kem Jisas rene omuteke habom, kem God Reri Wow potem o be potem? Rem sein op wem. Yehow. Nem be pottene. Nem op be mettene, God Reri Wow re tetane. Pol re op wemetem. Kem yikeri sigke okke tirmunen nenewayem? Rem sein op wem. Jon reri tuma nem metemke sene nem eterri wulek nem okke waren tirmunem. Pol re op wem. Jon re tatame remne wem, kem kemri wule yaper mesegen an kemne okke waren tirmunen nenewayete. Op tete, kem anne tiptuwu yate tame, Jisas, eterne omuteke habote. Jon re etop wem. Rem etop metem, Pol re Haneyen Jisas eterri sigke remne okke waren tirmunen nenewayem. Sene Pol re remne let rasem, God Reri Wow re etemkene yan tem. Rem agerbo agerbo tumak namrem, rem God Reri Tuma kirkir wesowem. Er karem tame rem letpeis tewo pes kerem.

Pol re Juda etemri God reri akek wuren mol pan teten, tatame remne tuma wesowem. God re kwom panen site tuma re remkene namrebem. Liyp mur re etop nenbem. Rane Juda rem mangure ten Jisas rene be habom. Rem tatame etemri bikmik ten Haneyen reri Wule tuma yaper wem. Op ten Polkene Jisas rene omuteke habobo tatamekene rem Juda remne mesegenem, rem tuma peikbo tame, Tiranus, reri akek kwokwos kwokwos wuren Pol re remne tuma etek wesowbem. 10 Nabe pes re etop nenbemke, aboyei Esia yokwori Juda tatamekene Juda bo tatamekene, rem Haneyen Jisas reri tuma ek metem.

Skeva eterri taureyen rem gambo wekrokte wem.

11 Pol eterri letke, God re kitimenakene bukre wos nenbem. 12 Pol re let kerebem mate meg, tatame rem poten sikanuma nenbem tame o gambo gureremenem tame etemne sen yin newobem. Rem er mate meg let kerebem, remri yaper boibem, gambo rem amekirbem.

13 Rane Juda tame rem kel pot yaku nenbem, rem kwomke kwomke sewurbem, gambo remne wekrokbem. Sene rem Haneyen Jisas reri sig wen gambo wekrokte seilam. Rem gambo remne op wem. Pol eter wesowbo tame, Jisas, nem eterri sigke kem sekiy yi. 14 God Reri Kwoborri yaku nenbem tame etemri keryen yen wuri, Skeva, reri yen rem letrane kelare pes kerem tame, rem etop nenem. 15 Yabel wuri rem Haneyen eterri sigke gambo rene wem, gambo re sein op wem. Jisas rene an latene. Pol rene an latene. Kemne an be latene. Kem yike? 16 Sene gambo gureremenem tame re remne pen remri wumenem tame oub ab weyaryewon remri wesom nepkene yam. Op nenem, rem bupo me amen er ake mesegenen yim. 17 Efesuske temenem Juda tatamekene Juda bo tatamekene rem op metem, rem kenakem akem. Rem op wem. Haneyen Jisas reri sig et bukrewai. 18 Op tem, Jisas rene habobem tatame nugwape rem remri kiyi nenbem wule yaper aboyei kwom geike wem. 19 Nugwape nuba nenbem tatame rem remri nuba nenbem woskene siglowkene sen yan kwom geike kerke liskeipem. Siglowri tokwo rem karem, tokwo nugwape tameri ok (50,000) kel silva. 20 Op nenem, Haneyen eterri kitimena bukrek nugwape kwomri tatame rem reri tuma meten sespe tem.

Efesus kwomri tatame rem Pol rene tuma yaper wem.

21 Efesus kwomke temenem Jisas rene habobo tatame rem God reri kitimena potem. God Reri Wow re Pol reri wuribai lisokom, Pol re op wem. An selke sewuren Masedonia yokwokene Akaia yokwokene sene yin remne kwobo lakeipte, sene an Jerusalem kwomke yite. Etop nente, sene an Rom kwom yin late. 22 Op wem, re reri yaku nenbo tamesip pes, Timotikene Erastuskene, repne Masedonia yokwok kiyi werasen yim. Pol re rane yabel Esia yokwok som temenem.

23 Er yabel nugwape Efesus kwomri tatame rem Jisas reri Wule sebo tatame remne nugwape tuma webem. Er tuma et gwopkap. 24 Tame wuri reri sig Demitrius re kelkap pa (silva) yaku nenbem tame. Re reri yaku nen tamesipkene rem sukwiye Artemis, teri kwoborkap ake eisow kelkap pak nenbem. Tatame rem er kwobor eisow tupabem, yaku nenbem tame rem tokwo nugwape ek potbem. 25 Demitrius re reri yaku nen tame remne wen yan agerbo opkap yaku nenbem tame remne re kirkir wen yan rem wuriwouke sin tuma namrem. Re remne op wem. Yaku nen tamesip. Nemri nenbo yaku et tokwo yenbo potbo yaku. 26 Er tame, Pol, re nugwape tatame remne kusuk yasuk tuma webo. Kem etop lan metbo. Re remne op webo. Tamek letke nenbo god et God sekene bo. Gwor Efesus kwomri tatamekene nugwape Esia yokwori tatamekene rem reri tuma omuteke metbo. 27 Pol reri webo tuma re nemri yaku yaper kap nente. Etopwou bo. Sukwiye ta bukre, Artemis etetri kwobor bop kap tete. Nugwape Esia yokwori tatame, nugwape nowselri tatame rem sukwiye ta etetne lom yokwobo. Pol eter webo tuma re tene yaper nente nenbo.

28 Tame rem op metemke, rem pap yoken rem yaye op wem. Artemis te Efesus kwomri sukwiye ta. Te neremri keryen ta bukre. 29 Op wem, kwomri tatame nugwape etem mere, rem pap yoken ei tuma yaye webem. Rem Gaiuskene Aristarkuskene repne keikeren nugwape tatame wuriwouke sibo emik liyten wurkwutem. Er tame pes rep Masedoniari tame, rep Pol eterri anepoi yibo tame. 30 Pol re etemkene kirkir wurte wem, Jisas rene omuteke habobo tatame rem rene sewayem. 31 Esia yokwori taresi tame, rane rem Pol reri tame nowu, rem rene tuma weptin rene sewayen op wem. Ne kap wurte, rem nene kap pete. Op wem.

32 Wuriwouke simenem tatame nugwape remri wuribai nalgwomen rem agerbo agerbo tuma yaye kirkir webem. Nugwape rem habolaweyen op wemetem. Nem berke nente yan siye? 33 Rane Juda rem Aleksander rene tatame etemri bitmik remapitim. Tatame rem lan op habom. Aleksander eter re gwule nenye. Sene Aleksander re teten let nenewayen remne sewailaweyem. 34 Tatame rem lamke, Aleksander re Juda tame, eker rem yaye op webem. Efesusri Artemis, te sukwiye ta bukre. Rem etopwou tewok tewok yaye webem.

35 Sene kwom sagri siglow basrasbem yaku nen tame re remne elen me tete op wem. Efesusri tame. Aboyei tatame rem mettene, nem Efesus kwomri tame, nem sukwiye ta bukre, Artemis etetri kwoborkene etetri nelke yerem pakene heyar lakerebo tame. 36 Tame wuri re er tuma kebese be teitkwunte. Opkap, kem tuma elen me te. Kem yaper wuri kap nen. 37 Kem gwor tame pes Gaiuskene Aristarkuskene repne panen yawo. Rep kwobori wos bisi be atene. Rep Artemis tene yaper be wetene. 38 Demitriuskene eterri yaku nen tame sipkene rem tame wuri rene tuma nente, rem kwomri tuma metbo tame etemne lasyite. Tuma nen yabelke rem etop kebese nente. 39 Kem agerbo tuma temente, kem kwom lakerebo tame etemkene wuriwouke sin tuma ek namrete. 40 Gwopte kem ei bupo me negwoye, komri taresi tame rem nemne tuma kebese nente. Rem ei tuma tobo wemete, nem sein mapurke wete. 41 Op wen mesegenen re tatame remne werasen yim.

Copyright information for `YSSYAMANO