Acts 20

Pol re Masedonia yokwokene Grik nowselkene yim.

Efesus tatame remri kukwon tebeyem, Pol re Jisas rene habobo tatame remne wen yan remne pap kwuye met tuma wem. Re remne pir wen mesegenen Masedonia yokwo tewok yim. Re etek yin nugwape tatame remne pap kwuye met tuma wesowen sewurbem. Etop nenem, re Grik nowsel Akaia yokwok yim. Liyp mur re etek temenem, sene re sip poten Siria yokwok yite nenbem, re op metem. Juda tame rem rene pen sate tuma namrem. Op metem, re agerbo wuribai poten re sene puwboten Masedonia yokwok sene yite wem. Rane tame rem Pol rene anepoi yim. Tame wuri reri sig Sopater, re Beria kwomri tame, re Pires eterri yen. Agerbo repri sig Aristarkuskene Sekunduskene, rep Tesalonaika kwomri tame. Agerbo reri sig Gaius, re Derbe kwomri tame. Agerbo reri sig Timoti. Agerbo repri sig Tikikuskene Trofimuskene, rep Esia yokwori tame. Er tame rem temnan yin nemne Troas kwomke kowem. Be Peltene Geil Abo Yabel legemke, nem sip poten Filipai kwom mesegenen yim. Yabel letrane yim, nem Troas kwomke gayem. Yabel letrane kelare pes kere nem etemkene etek temenem.

Troas kwomke Yutikus re sam, Pol re rene sene nenewayen sim.

Ege Si Yabel perpe tem, nem Jisas rene habobo tatame remkene awos an wuriwouke simenem. Pol re kwokwos sene yite wem, eker re nemne tuma nugwape wesowen tekten neir bor tem. Nem akeri ya yokwo tiy murwek simenem, nugwape lam etek kukumenem. Muyensi yen tame, reri sig Yutikus, re poli yabo eruke sin Pol reri tuma metbem. Pol re tuma wen yibem, Yutikus re logus yam. Re tuknas yim, re tiybuwpitin selke yersiyam. Rem waren rene nenewayen poten lam, re sam. 10 Pol re waren rene nar poten luke tuknan op wem. Kem mane op habo op habote. Re yumu sene pini pene yabo. 11 Pol re sene yawun remkene awos poten am. An mesegenen Pol re remne tuma wesowen eikene beram. Ei beram, re ek yim. 12 Muyensi yen tame re heyar tem, rem pap kwuye meten rene akwulke panen yim.

Pol re Troas mesegenen Militus kwomke yim.

13 Nem temnas yin sip poten yin Asos kwomke gayen Pol rene etek kowem. Pol re kiyi nemne op wem. Kem temnan yi, an selke yite. 14 Pol re nemne Asos kwomke lam, nem rene sipke yewon Mitilini kwomke yin gayem. 15 Nem Mitilini kwom mesegenen yim. Kwokwos nem Kios kwowyen meknik yan yim. Kwokwos nem Samos kwomke gayem. Kwokwos nem yin Militus kwomke gayem. 16 Pol re op wem. An selbo, God Reri Wow Yerem Yabel (Pentikos Yabel) tete, an Jerusalemke temente, eker an agetage yite. Opkap re Esia yokwok sou be ten Efesus kwom be yite wem.

Pol re Efesus kwomri Jisas rene habobo tatame remri keryen tame remne pir wen mesegenen yim.

17 Nem Miletus kwomke gayem, Pol re Efesus kwomri Jisas rene habobo tatame etemri keryen tame remne tuma weptin op wem. Kem anne lasyate. 18 Rem yam, Pol re remne op wem.

Kiyi an Esia yokwok yamke, an keremkene temenem, ari nenbemkap kem lam.
19 Kem sanetene, tewok tewok Juda tame rem anne teitkwunte webem. Eker an pap yaper ten kirabem. An ari sig teitkwunen Haneyen reri yaku nenbo tamekap an ari yaku som nenbem. 20 Kem sanetene, an kemne kwobo labo tuma be wuri berasbem. Yehow. An kwom geikene akek akek yin wuren an kemne tuma aboyei peikbem. 21 An Judakene Juda bo tatamekene remne kwobke op wem. Kem kemri wule yaper mesegenen God eterne yite. Kem neremri Haneyen Jisas eterne omuteke habobet. 22 God Reri Wow re anne Jerusalemke yite wem. An etek yite nenbo, an be mettene, be wos anne tete. 23 An sanetene, map yokwo map yokwo kwomke an yibem, God Reri Wow re anne op webem. Tatame rem nene gwule nente tetane, nene ake yaperke wen yite tetane. Op webem. 24 An ari wesom be habobo. An sate, ankene sate. Haneyen Jisas re anne yaku newon op wem. God re tatame remne pap meten kwobo labo Tuma Yenbo ne tatame remne etop wesowte. Op wem, er yaku nenkeipte, an etopwou habobo.

25 Kiyi an keremkene temenem, God re kwom panen site tuma an kemne ab wesowbem. Gwopte an mettene, kem anne sene be late tetane. 26 Eker an kemne omuteke webo. Yike ta o tame rem ker kwomke yite, et etemri wor. Et areri bo. 27 An mol pan teten God reri nente wos, kemne kiyi heyar ab wesowkeipem. 28 Kem kworer heyar lakere. God Reri Wow re kemri letke rasem tatame remne kem heyar kirkir lakere. Rem God eteri tatame. Reri Yen re er tatame remne eterri nepke tupam. Opkap, kem God reri tatame remne heyar lakerete. 29 An kemne mesegente, yuri tame yaper rem yan kemne yaper nente tetane. Wale rem por remne tarasbokap, rem God reri tatame remne yaper etop nente tetane. An etop sanetene. 30 Yuri kemri tame rane rem yikoko tuma wete tetane. Rane Jisas rene omuteke habobo tatame rem yikokobo tame remne semowen etemri yokwok kirkir tete tetane. 31 Kem ei sin heyar la. Kem op habopitite. Nabe mur an keremkene temenem, neirkene yabelkene an God Reri Tuma kemne wulare wulare peikbem, an kemne lerokkene kirkir bitibem.

32 Gwopte an kemne God reri let pap luwke rasbo. God reri pap meten kwobo labo Wule kem heyar sete. Er wulek re kemne kwobo late, kem kitimenakene tete. God re eter lebam tatame remne yenbo nenbokap, re kemne etop nente tetane.

33 Agerbo tatame remri kelkene wosbaskene an be ayekutebem. 34 Kem sanetene, an ari anepoi tamekene nem wos merinbem, an areri letke kel yaku nenen nem wos ek tupabem. 35 Mapkap mapkap wos an nenbem, an kemne peterabem, kem etopkapwou yaku somgwo tate. Op nente, kem kitimenakene bo tatame remne kwobo late. Haneyen Jisas reri wem tuma kem kap serte. Re op wem. Wos potbo tame re okbop keraket tebo. Wos newobo tame re okbop bukrewai tebo.

36 Pol re tuma legemke, re etemkene gulke pan God rekene tuma namrem. 37 Sene Pol re sip poten yite nenbem, rem rene nar poten ragiy boyen rene kiraterbem. 38 Pol re remne wem. Kem anne sene be late. Rem etop metem, rem pap yaper nugwape tem. Sene rem rene sip gayem emik panen warem.

Copyright information for `YSSYAMANO