Acts 22

1Pol re op wem. Kem hakene lakemasekene, kem met. Kem anne tuma nenye, an kemne tuma heyar sein webo, an be wos yaper be wuri nenem. 2Rem metem, Pol re etemri Hibru tumak wemke, rem wan heyar tayem. Pol re sene op wem. 3An Juda tame. Ari nawo te anne Silisia yokwok Tarsus kwomke wurem. Yuri an gwor kwom, Jerusalemke yan temenem, an haneyen tem. Tuma peikbem tame, Gamaliel eter, re yeiwarege remri Wulle anne heyarwai sipeikbem. An God reri wule heyarwai semenemkap, kem God reri wule gwopte etopkapwou heyarwai kirkir setene. 4Jisas rene habobem tatame remne an yaperwai nenbem. Nenbem, rane rem sabem, rane rem ake yaperke wurbem. 5God Reri Kwoborri keryen yenkene Saberawiykene Tamekene rem kemne kebese etop wesowte. Rem siglow basrasen anne newon an Damaskus kwomri Juda tame remne sen yim. Siglow reri tuma op wem. Pol re Jisas rene habobo tatame remne poten kep letke bogen Jerusalemke panen yate, nem remne paku pete. Op basrasem. Er wos an nente yim.

Pol re Jisas rene omuteke habobo tame tem tuma, re wesowem.

(Aposel 9:1-19; 26:12-18)

6Pol re som op wem. An yibem, an Damaskus meknik temenem, yabel me pem, agetage Hevenke yam pelale am, anne tuwkap kerem, an yabel geike tetem. 7An selke waren tuknam, sene an tuma wuskiy wuri op metem. Sol. Sol. Berke ne anne yaper nenbo? 8An sein op wemetem. Haneyen, ne yike? Re sein op wem. Gwor aren. An Nasaret kwomri Jisas. Ne anne yaper nenbo. 9Ankene temenem tame rem pelale lam, anne webem tuma rem be metem.

10An op wemetem. Haneyen, an berke nente? Haneyen re anne sein op wem. Ne opu wayen teten Damaskus kwomke yi. An nene lebam yaku, tame wuri re nene wesowte tetane. 11Er tuwkap wos re bukrewai, ari lekene sim. Opkap, ari anepoi rem anne let tobo keren Damaskuske panen yim.

12Tame wuri re er kwomke temenem, reri sig Ananaias. Re God reri kulke ten Moses reri Wule heyar setene tame. Damaskusri Juda tame rem wem re tame yenbo. 13Re anne yan meknik teten op wem. Ari mase, Sol. Ne le sene heyar la. Agetage ari le yenbo ten an rene kebese lam. 14Re anne op wem. Neremri yeiwarege etemri God re nene lebam, ne reri wuribai mette. Ne reri Yaku Nen Tame Yenbo rene lam, reri tuma wuskiy ne metem. 15Ne Reri Tuma poten aboyei tatame remne wesowte. Neri lam wos, neri metem tuma, ne remne etop wesowte. 16Ne berke kowtene? Ne wayen teten an nene okke waren tirmunen nenewayete. Ne Jisas rene wemete, re neri wule yaper poten septite. Re anne op wem.

God re Pol rene werasem, God Reri Tuma re Juda bo tatame remne wesowte.

17Pol re sene op wem. Yuri an Jerusalemke sene yam, an God Reri Kwoborke wuren rekene tuma namrebemke, an nugsikap lam. 18An Haneyen rene lam, re anne op wem. Ne Jerusalem agetage mesegenen yi. Ne ari tuma gwor kwomri tatame remne wesowte, rem be mette tetane. 19An rene sein op wem. Haneyen. Rem heyar mettene, an Juda etemri God reri akek akek yin wurbem, nene habobo tatame remne an paku pen ake yaperke wen yibem. 20Kiyi rem neri tuma wesow tame, Stiven, rene pen sam, an etek temenem, an kirkir tem. Rene pen sam tame remri eili wumenem tame oub an poten lakerebem. 21Haneyen re anne op wem. Ne opu yi. An nene werasbo, ne genek yin Juda bo tatame etemne yin wesowte.

Pol re ei nai tame remne wem re Romri tame.

22Pol reri tuma wan taimenem tatame, rem Juda bo tatame remri sig metem, rem pap yoken yaye op wem. Er tame rene pen sa. Re le kelpe kap temente. Re sou mane temente. 23Rem Pol rene muwai wen wak powen rem remri tame oub lug poten piben abenen sibuw kusen panbilebem. 24Op nenem, ei nai taresi tame re ei nai tame remne op wem. Kem Pol rene akek panen wuren rene paku pete. Op nente, Juda remri rene wak powbo tuma tobo re nemne wesowte. 25Rem rene bogen pete nenbemke, Pol re ei nai temnas yi tame rene op wem. An Romri tame. Kem ari tuma mak mettenek, anne kem paku bupo me pete nenbo. Opkap, et kem Romri gavman etemri wule biragiyete tetane.

26Ei nai temnas yi tame re op metem, re yin ei nai tameri taresi tame rene op wem. Er tame re Romri tame. Berke ne nemne, rene paku pete weye? 27Tare si tame re yin Pol rene op wemetem. Ne anne wesowte. Ne Romri tame o bo? Re sein op wem. Ekeya. An Romri tame. 28Tare si tame re op wem. An nugwape tokwo newon an Romri tame tem. Pol re op wem. Ari nawo ha rep Romri tatame temenemke, anne ek wurem. Eker an Romri tame tem. 29Pol rene paku pete nenem tame, rem etop metem, rem aken agetage kin kin yim. Ei nai taresi tame re kirkir aken op habom, an Romri tameker kepke bogye.

Pol re Juda etemri Saberawiykene Tame remne tuma wesowem.

30Ei nai taresi tame re Juda remri Pol rene webem tuma heyar tobo potte habom, eker kwokwos re Pol rene kep saukrasen God Reri Kwoborri keryen yenkene Juda Saberawiykene Tamekene remne wen yan wuriwouke duwem. Sene re Pol rene panen wuren etemri bitmik wen tetem.

Copyright information for `YSSYAMANO