Acts 24

Juda etemri taresi tame rem Pol rene tuma nenem.

Yabel letrane yim, God Reri Kwoborri keryen yen, Ananaias, re rane keryen tamekene rem Sisaria kwomke yim. Romri wule purerekene tame, Tertulus, re kirkir yim. Rem Keryen Yen Feliks eterri bitmik teten Pol rene tuma nenem. Rem Pol rene wen wuramke, Tertulus re remri tuma eter tobotan op wem. Keryen Yen Feliks, ne nemne heyar panen sitene, nem heyar tetane. Nabe nugwape yim, nem ei be naibo. Nereri purere wuribai yenbo nemri sukwom akwom heyar tetane. Opkap, nemri pap kwuye mettene, nem nene wese bukre abo.

An nene tuma sou kap wete. An nene wemetbo, ne nemne pap meten nemri tuma eisow heyar mette. Nem lam, gwor tame, Pol, re gwule ker kutebo tame. Re nugwape nowselke yin Juda etemri borke ei ker kutebo. Re Jisas rene omuteke habobo tatame etemri taresi tame. Remri agerbo sig Nasaret sukuw. Er tatame rem Juda wule mesegenem. Re God Reri Kwobor yaper nente seilam. Op nenen nem rene keikerem. (Nem rene tuma neremri Juda wulek nente nenem, ei nai tameri taresi tame, Lisias, re yan er tame rene neremri letke piskar potem. Sene Lisias re Pol rene tuma nente tame remne wem. Rem nene yin rene tuma nente.) Neren gwor tame rene wemete, ne ek sanete, nemri tuma et sekene.

Ek simenem Juda tame rem Tertulus rene kwobo lan ei wuran op wem. Reri webo tuma et sekene.

Pol re Feliks rene tuma wesowem.

10 Keryen Yen Feliks re Pol rene tarek pirogen op wem. Ne tuma sein we. Pol re op wem. Nabe nugwape ne gwor selke sitene, ne tatame remri tuma metbo. Opkap, an nene tuma sein wete nenbo, an pap yenbo tetane. 11 Yabel letpeis tewo pes kiyi kerem yabel, an Jerusalemke God rene lom yokwote yim. Ne yike tame remne wemete, rem nene etop wesowte. 12 Juda tame, rem anne be lam, an God Reri Kwoborke wuren an Juda remkene tuma nauram. Juda rem anne be lam, an God reri agerbo ake o agerbo emik yin tatame remne ei naite wesarpom. 13 Remri anne tuma nenbokap, tatame rem anne etop be lam.

14  Tuma sekene gwor. An Jisas eterri Wulek nemri yeiwarege remri God rene lom yokwobo. An etop nenbo. Moses Reri Wulekene, God Reri Tuma wesowbem tame remri basrasem tumakene, an aboyei etop omuteke kirkir setene. 15 Yuri God re sam tatame remne wete, rem selek wayen site tetane. Tame yenbokene tame yaperkene rem sene wayen site tetane. An etop omuteke habobo. Gwor Juda tame etem mere, rem etop habobo. 16 Kwokwos kwokwos an yaku murese op nenbo, an God rene yaper wuri be nenbo, an tatame remne kirkir yaper be nenbo. Opkap ari wuribai kwuye metbo.

17 Rane nabe an agerbo kwomke temenem, yeki an Jerusalemke sene yam. An ari tame tep remne kel newote, God rene kwar pite yam. 18 An God Reri Kwoborke wuren an Juda etemri wesom heyarbo wule kiyi nenemke, rem anne ek lam. An nugwape tatamekene be temenem, an nugwape tuma kukwon be nenbem. 19 Rane Esia yokwori Juda rem etek kirkir temenem. Kap, rem anne tuma nente, an habobo, etem gwok yan neri bitmik teten anne tuma kebese ek nente. 20 Op be tete, gwopte tetane tame rem nene op wete, yeki anne Saberawiykene Tame etemri bitmik tuma nenem, an be wos yaper nenem. 21 Tuma wuriket yeki an etemri borborke teten wem. An op wem. An omuteke habobo, God re sam tatame remne wete, rem selek sene wayen site tetane. Er tuma, rem anne tuma nenbo.

22 Keryen Yen Feliks re Jisas rene omuteke habobo tame remri wule kiyi metmenem, eker re op wem. Tuma yow. Ei nai tameri taresi tame, Lisias, eter yatek, an tuma ek mette. 23 Keryen Yen Feliks re ake yaperri temnas yi tame rene op wem. Ne Pol rene ake yaperke wen wuren rene lakerete. Ne rene yaperwai kap nente. Reri lakemase o kwom tame rem rene gerate, rene awos sen yate, et tuma bo.

Feliks re Pol rene ake yaperke wen wurem, nabe pes re etek temenem.

24 Rane yabel yimke, Feliks re takene yam. Ta teri sig Drusila, te Juda ta. Feliks re Pol rene wen yan reri tuma metem. Jisas Krais rene omuteke habobo tuma, Pol re repne wesowem. 25 Pol re repne wesowem tuma gwor. Tatame rem yenbo woswou nente. Tatame rem kworer lakeren yaper wos kap nente. Tatame remne tuma yuri nenen se pete yabel. Feliks re er tuma op metem, re aken op wem. Yow, ne opu sene yi. Yuri aren bupo me site yabelke nes tuma sene ek namrete. 26 Etopkap nenem, Feliks re op selem. Pol re rene kel newotek, re rene akwulke werasen yite. Opkap, tewo nugwape re Pol rene wen yan eterkene tuma namrebem.

27 Nabe pes yim, Porsius Festus re Feliks reri yaku potem. Feliks re op habom. An selbo, Juda rem anne okbop tete. Opkap, re Pol rene ake yaperke wen som temenem.

Copyright information for `YSSYAMANO