Acts 27

Rem Pol rene poten Romke yibem sipke yeworuwem.

Rem nemne sip poten Itali nowselke yite tuma teiktem. Rem Polkene agerbo ake yaperke temenem tamekene remne ei nai temnas yi tame Julius, eterri letke rasem. Re Romri Sisar eterri ei nai tame etemri wuri. Re tame letrane etemri okri (100) ei nai tame etemne lakerebem tame.

Adramitium kwomke yam sip re Esia yokwori kersepkap ok barke tetane kwomke yite nenbem. Nem er sipke waren yim. Tesalonaika kwomri tame, Aristarkus, re Masedonia yokwori tame, re kirkir yim. Kwokwos nem Saidon kwomke gayem. Ei nai temnas yi tame, Julius, re Pol rene pap meten op wem. Pol, ne neri tametiy remne lasyite, neri merintene wos rem nene newote. Pol re yin sene yam, nem Saidon mesegenen yibem, marye yabem, sip me natbanen yibem. Op tem, nem Saiprus kwowyen tibirmenem yokwok yim. Yim, nem Silisia yokwokene Pamfilia yokwokene meknik yin nem kersepkap okke kuran wum. Nem yin Lisia yokwori kwom wuri, sig Maira, nem etek gayem.

Nem etek gaimenem, ei nai temnas yi tame re lam, sip wuri re Aleksandria kwomke yam, re Romke yite nenbem. Re nemne eter sipke wen warem. Marye bukre yabemke, yabel nugwape sip re elen me yibem. Nem yaku bukre kerebem, nem Nidus kwom meknik yam. Nemne marye keikerem, nem kebese be yimke, nem Salmone kwow rer mesegenen nem Krit kwowyen tibirmenem yokwok yim. Yim, nem yaku bukre sene kerem, nem Krit barwouke yin sip gaibo emi sig Tebasnat Yenbo. Er tebasnat re Lasea kwom meknik tetane.

Yabel nugwape nem etek bupo me temenem, Juda remri awos pelebite yabel (God Rene Kwar Pebo Yabel) kiyi tem, mou marye okburow ya yabel tem. Et yabel yenbo bo.(Lo 16; 23:27-32) Opkap, Pol re remne tuma op wem. 10 Kem met. An op habobo, nemri gwor yibo kelow yaper wos nemne tete tetane. Nemri wosbaskene sipkene, rane tame mere, rem kirkir yaper tete tetane. 11 Op wem, ei nai temnas yi tame re Pol reri tuma be metem. Re sip berai kerebem tamekene sip mutamekene etepri tumawou omuteke metem. 12 Sip yaku nen tame nugwape rem op wem. Nemri tetane emi tebasnat, et emi yenbo bo. Nem gwor emi mesegenen yin Finiks kwomke tete. Yuri nabe berate, marye bukre tebeitek, nem ek yite. Finiks kwom et Krit kwowyenke tetane. Sip gaibo tebasnat emi yenbo etek tetane.

Maryekene okburowkene bukre pipekbem.

13 Yuri marye tebeikap tebem, rem lam rem kebese yite, opkap rem sip keikerebo pa nenewayen yewon rem Krit barwouke yim. 14 Yibem, kerakap tem, marye bukre re Krit yokwok yam. 15 Marye yan sip tarek woktem, rem sip berai puktelaweyem. Rem etop pelebetem, marye re sip rene sen poririn yibem. 16 Nem Kauda kwowyen tibirmenem, marye tistis yabem yokwok yim. Nem yaku bukre keren pere yen kebese nenewayen sip bukrek yewom. Sipke yaku nenbem tame rem kep poten sip borborke peikkerem. Rem akem, sip re Afrikari kersepkap okmeike wayebo san etek kap yaute. Rem etop akem, rem sipri sepatebiy neneyeren pere meike yewom, marye re sip ek sen poririn yibem. 18 Poli marye bukre som temenem, kwokwos rem sipri wosbas rane poten okke petewarem. 19 Yabel mur wem, rem pap yaper metem, rem sipri sepatebiy, kep, agerbo yaku nen woskene etemri letke keren poten okke petewarem. 20 Yabel nugwape, nem yabelkene sowkene be labem. Marye bukre som pipekbem, nem op habo op habobem. Nem kwom be potte, nem okke sate tetane. Nem etop habobem.

21 Yabel nugwape nem a be amke, Pol re etemri bitmik teten op wem. Kem met. Kem ari tuma meten Krit be mesegente wem, er yaper wos nemne be potte weye. Nemri wosbas kirkir be petewarte weye. 22 Kem pap kwuye met. Nem be wuri okke sate. Sipwou re yaper tete tetane. 23 An God eterri tame, an rene lom yokwobo. Neir God reri kwomri tame wuri re anne lasyawo. 24 Re anne op weye. Pol ne mane akte. Yuri ne Romri keryen yen eterri bitmik tetete. God re neri wemetbo tuma metye, nerenkene yibo tame rem be sate. Re anne etop weye. 25 Opkap, kem pap kwuye met. An God rene omuteke habobo, re anne weyekap etop sekene tete tetane. 26 Marye re nemne som poten sen yin sip re kwowyen wuriri senke yawun pirte tetane. Re remne etop wem.

27 Neir letpeis tewo eis kere yim, marye nemne Mediterenian kersepkap okke sen poririn yibem. Neir bor tem, sip yaku nen tame rem op wem. Bar mekni mekniye. 28 Rem sel palan yibem, mei som temenem (40 mita). Kerakap yin rem sene palam, bar matnamenem (30 mita). 29 Op lam, rem op wem. Nem kap kiyi eipye yin sip re pakene barke kap pirte. Op wen rem pakene kep eis sip beraike sokwunen keikerem. Rem God rene wemetem, ei eipye berate. 30 Sip yaku nen tame rem aken sip pelebette habon rem sipke temenem tame remne op yikokom. Nem pakene kep sip tare yokwok sokwunte. Op yikokom, rem pere yen sauken rem amen barke yite nenbem. 31 Pol re etop lan ei nai tame etemri temnas yi tamekene ei nai tamekene remne op wem. Sip yaku nen tame rem sipke be tete, kem okke san yite tetane. 32 Op metemke, ei nai tame rem pere yen kep regkwunen pere yen te okke waren poririn yim.

33 Ei berate nenbem, Pol re remne awos ate omuteke wem. Re remne op wem. Yabel letpeis tewo eis kerem, kem pap yaper meten awos be abem. 34 An kemne webo. Kem awos a. Ate, kem kitimena potte, kem be sate. Kem aboyei, kem heyar me temente. 35 Op wemke, Pol re etemri bitmik geil poten God rene wese an ek belokteyewon abem. 36 Tame rem etop lam, rem pap kwuye meten awos poten am. 37 Nem sipke temenem tame, nem nugwape (276). 38 An seketemke, wit supa awos rem poten okke septim. Etop nenem, sip re lim nugwape be yam.

Sip re yaper tem.

39 Ei berabemke, rem bar lam. Rem op wem. Kap, map yokwori bar? Op wem, rem tebasnatkapke wurem, rem sen lam, rem op wem. Nem etek wuren gailate. 40 Op wem, rem sip berai keikerebo pari kep regkwunen okke warem. Op nenem, rem berairi periy kep sauken piyan wurem. Sene rem sip tare yokwori sepatebiy nenewun poli remne poten sen barke wurbem. 41 Sip tare re senke yawun etek tektekem. Beraiwou okburow etek yan terbemke, sip re ek pekam. 42 Ei nai tame rem etemwou etemwou op namrem. Ake yaperri tame rem okke kap payen yin amete. Nem remne ab pen sate. 43 Ei nai tame remri temnas yi tame re Pol rene kap pen sate habomke, re ei nai tame remne sewayem. Re nugwape tame remne op wem. Ok paibo tamewou kem kiyi okke kirpen payen yin barke yin keite. 44 Ok be paibo tame, kem tiptuwu kirpen pekayewom sip wulale poten etek tuknan payen yin barke keite. Nem etop nenem, nem aboyei heyar barke keikeipem.

Copyright information for `YSSYAMANO