Acts 8

Rem Stiven rene pen sam, Sol re op habom. Et yenbo.

Sol re Jisas rene habobo tatame remne yaper nenbem.

Rem Stiven rene pak botkun sam yabelke, rem Jisas rene habobem tatame remne saberen yaper nenbem. Op tem, nugwape Jisas rene omuteke habobem tatame rem Jerusalem kwom mesegenem, rem Judia yokwok, Samaria yokwok yikwute yakwutem. Jisas eterri werasen yi tame etemwou rem Jerusalemke temenem.
Rane God reri wule semenem tame, rem yan Stiven rene yaye kiran reri kupa poten pertayem. Sol re Jisas rene habobem tatame remne yaper nenbem. Re etemri akek akek yin wuren takene tamekene remne keikeren me liyten yin ake yaperke rasbem.

Jisas reri werasen yi tame rem Jisas reri Tuma Yenbo Judia yokwokene Samaria yokwokene wesowbem.

(Sapta 8:4—12:25)

Rem Tuma Yenbo Judiakene Samariakene yin wesowbem.

Amekirem Jisas rene habobo tatame rem mak mak yim, rem Jisas reri Tuma Yenbo agerbo tatame remne wesowbem. Filip, re Samaria yokwori kwom sag bukrek yim, re tatame remne op wem. Jisas eter re Krais. Re God Eter Lebam Tame. Op wem, nugwape tatame rem Filip reri tuma meten reri nenbem kitimenakene bukre wos rem kirkir lam. Opkap, rem reri tuma wan welepe tayem. Rem lam, gambo rem taye yaye piten nugwape gambo gurerem tatame remne mesegenem. Nugwape let tewo negel metem tatame, nugwape tewo yaper tatame rem heyar sene tem. Etop tebem, er kwomri tatame rem okbop ten boteyatem.

Er kwomri tame wuri, reri sig Saimon, re nuba labem tame. Samaria tatame rem reri nenbemkap labem, rem danekene sekebem. Saimon re reri sig kworer gabon op webem. Aren, an sig bukrekene tame. 10 Eter kwomri nugwape tatame, sig bukrekene sig eisowkene tatame etem, rem reri tuma mette selem, rem op webem. God reri kitimena bukrewai Saimon eterke tetane. Rem etop webem. 11 Nabe nugwape, Saimon re nuba labem, danekene sekebo wos nenbemke, kwomri tatame rem etop labem. Rem reri tuma wan welepe taibem. 12 Op tem, Filip re remne God re kwom panen site tumakene Jisas Krais reri tumakene remne wesowem. Nugwape tatame rem er tuma omuteke metem, re remne okke panen waren tirmunen nenewayem. 13 Saimon, nuba labem tame, eter mere re Jisas rene omuteke habom, Filip re rene okke tirmunem. Re Filip rekene yin sewuren Filip re kitimenakene bukre wos nenbem, re etop labem, re danekene sekebem.

14 Jerusalemke temenem Jisas reri werasen yi tame, rem op metem. Samaria tatame rem God Reri Tuma omuteke metem. Op metem, rem Pitakene Jonkene repne werasen Samariak yim. 15 Rep yam, rep God rekene tuma namren rene wemetem, re Samaria tatame remne Reri Wow newote wemetem. 16 Kiyi rem Haneyen Jisas reri sigke okke tirmunbo wule nenbem, God Reri Wow re remkene be yan temenem. 17 Pitakene Jonkene rep tatame remne let tarek rasen rem God Reri Wow ek potem.

18 Saimon re lam, Jisas reri werasen yi tame rep tatame remne let tarek rasen sewurbem, rem God Reri Wow potbem. Op lam, re repne er kitimena kelke tupate habom. 19 Re repne op wem. Kep ari kel pot. Kep er kitimena anne newote, an tatame remne let tarek raste, rem God Reri Wow potte. 20 Pita re rene sein op wem. Neren, neri kelkene ker kwomke yi. God reri bupo me newobo wos ne kelke mapurke tupate. 21 God re labo, neri wuribai et yaper tetane. Opkap nesri nenbo yaku ne kirkir be nente. 22 Ne neri wuribai yaper mesegen. Ne God rene wemete, re neri wuribai yaper poten septite. 23 An labo, ne neseske tetane kitimena ayekutebo. Nene wule yaper som me keikeretene. 24 Saimon re sein op wem. Setate. Kep God rene wemete, re anne pap mette. Kep anne weye tuma kap tete.

25 God re repne nenbem woskene Haneyen reri tumakene rep tatame remne etek wesowbem. Sene rep Jerusalemke sene yim. Rep yimenemke, rep Haneyen reri Tuma Yenbo nugwape Samaria kwomke wesowen yibem.

Filip re Afrika nowselri tame rene Tuma Yenbo wesowem.

26 God reri kwomri tame wuri re yan Filip rene op wem. Ne wos teren ne yawar yokwok yite, Jerusalem mesegenen Gasak yibo kelow ne etek yite. Er kelow et tamekene bo emik tetane. 27 Filip re yin re Afrika nowselri tame rene etek kelowke lam. Er tame re Itiopia nowselri, re Jerusalem kwomke yin God rene lom yokwon re sene yabem. Re Itiopia nowsel panen si keryen ta teri kelkene teri yenbo woskene lakerebo tame. Keryen ta teri sig Kandasi. Rem er tame rene yomo potem. 28 Re hoske liyten yibo tiyke sin yibem, re tuma wesowbem tame, Aisaia, reri basrasem siglow re lan yibem. 29 God Reri Wow re Filip rene op wem. Ne yin hoske liyten yibo tiy meknik tete. 30 Filip re meknik yan wan tayen re metem, tiyke simenem tame re Aisaia reri basrasem siglow lan webem. Filip re rene op wemetem. Siglowri tuma tobo ne heyar mettene o bo? 31 Re sein op wem. Mapurke an mette. Anne tuma tobo wesowte tame bo. Ne opu wayen arenkene tiyke si. Ne anne tuma tobo wesow. Op wem. 32 Reri labem siglowri tuma re gwopkap.

Re tuma wuri be wem.
Rem rene sipsip botkute panen yibo wulekap
nenem, re tuma ribo tem.
Rem rene sipsip yen wes take kerbo wulekap
nenem, re be kiram, re tuma be wem.
33 Rem rene tame kwuyem.
Rem rene tuma yaper nenem.
Rem rene pen sam, re selke sene be tem.
Reri gurnan remne reri nenbemkap wos,
yike wesowte? Bokem!
(Aisaia 53:7-8)

34 Wos lakerebo tame re Filip rene op wemetem. Tuma wesowbem tame, Aisaia, re yikene wem? Eter kworer o agerbo tamene? 35 Filip re God Reri Siglowri Tuma rene tuma tobo kiyi wesowen sene re Jisas reri Tuma Yenbo rene wesowem. 36 Rep kelowke yibem, rep wasipeik ok wuri yin lam. Wos lakerebo tame re op wem. Ek la. Ok tetane. Mapurke nenye, ne anne okke be tirmunye. 37 (Filip re op wem. Ne Jisas rene omuteke habote, an nene okke panen waren tirmunen nenewayete. Itiopia tame re sein op wem. An rene omuteke habobo. Jisas Krais re God Reri Yen sekene.) 38 Wos lakerebo tame re hos rene wen tetemke, rep waren Filip re rene okke tirmunen nenewayem. 39 Ok mesegenen wayemke, God Reri Wow re Filip rene panen agerbo emik yim. Itiopia tame re Filip rene sene be lam. Re okbop bukre ten kelowke yim. 40 Filip re lam, re kwom Asdotke yam, re er kwom mesegenen yin re nugwape kwomke yin tatame remne God eterri Tuma Yenbo wesowen sene re Sisaria kwomke yim.

Copyright information for `YSSYAMANO