Acts 9

Sol re wuribai yaper mesegenen wuribai yenbo potem.

(Aposel 22:4-16; 26:9-18)

1Er yabel Sol re Jisas rene habobem tatame remne yaper nenen remne pen sate kwobke webem. Re God Reri Kwoborke yaku nen tame etemri keryen yen rene yin op wem. 2Ne siglow basrasen anne newote. Er siglow an Damaskus kwomke sen yin God reri akeri taresi tame remne newote. Op wemke, re rane siglow op basrasem. Jisas rene habobo tatame remne Sol re sopen ake yaperke wen wuren panen Jerusalemke yate. Op basrasem.

3Sol re Jerusalem mesegenen re Damaskus kelowke yibem. Re Damaskus matnamenem, agetage Hevenke yerem pelale rene tuwkap keren re kwom geike tem. 4Re selke waren tame wuriri tuma wuskiy metem. Er tuma et rene op wem. Sol. Sol. Berke ne anne yaper nenbo? 5Sol re op wemetem. Haneyen, ne yike? Re sein op wem. Gwor aren, Jisas, ne arenne yaper nenbo. 6Ne opu wayen teten kwom sagke wurte. Tame wuri re nene mapkap wos nente wete, ne etop nen. 7Sol rekene sewurbem tame rem danekene sekem, rem tuma ribo tem. Webem tumawou rem metbem. Rem tame wuri be lam. 8Sol re wayen teten re le simenem, re wos kebese be labem. Reri panen yam tame rem rene let tobo keren panen Damaskus kwomke yin tem. 9Yabel mur re le simenem, re awos be abem, ok be abem.

10Jisas rene habobem tame wuri re Damaskuske temenem, reri sig Ananaias. Re nugsikap lamke, Haneyen Jisas re rene lasyan op wem. Ananaias. Re sein op wem. Haneyen, an gwor. 11Haneyen re rene op wem. Ne wayen teten kelow wurik yi. Kelow sig et Saguna Kelow. Ne etek yite, ne Judas eterri akek yin wurte. Tarsus kwomri tame wuri re etek tetane. Reri sig Sol. Re God rekene tuma namrebo. 12Eter mere, re nugsikap lan re lam, tame wuri, reri sig Ananaias, re yan wuran reri let Sol eterri tarek rasem, reri le welepem. Re etop nugsikap tuknalam. Jisas re rene etop wem.

13Ananaias re sein op wem. Haneyen. Nugwape tame rem anne wesowem, er tame, Sol, re Jerusalemke temenem, re nene habobo tatame remne yaperwai nenbem. 14God Reri Kwoborri keryen yen, re Sol rene kirkir wen re Damaskuske yan nene lom yokwobo tatame remne ake yaperke wen wurte tetane. 15Haneyen re op wem. Ne opu yi. An Sol rene lebam, re ari yaku nente. Ari sig re Juda bo tatame, kwom panen si keryen yen, Israelri tatame remne wesowte. 16Aren an rene op peterate. Re ari sig wesowte, re mus nugwape kirkir mette.

17Ananaias re yin Sol eter simenem akek wuren let eterri tarek rasen rene op wem. Mase Sol. Haneyen Jisas rene ne kelowke lam, eter re anne werasen yawo. Ne le sene welepe late, God Reri Wow re nene gurerete, an eker yawo. Op wem. 18Tuma egegekene Sol reri lek temenem omyen garkap wos yerem, reri le welepem. Re teten Ananaias re rene okke waren tirmunen nenewayem. 19Sene Sol re awos an re kitimena sene potem.

Sol re Jisas reri Tuma Yenbo Damaskusri tatame remne wesowem.

Jisas rene habobem tatame rem Damaskuske temenem, Sol re remkene yabel pes tem.
20Sene re God reri akek sagunan yin Jisas reri tuma Juda tatame remne wesowem. Re op wem. Jisas re God Reri Yen sekene. 21Reri tuma metem tatame rem danekene sekem. Rem op wem. Kap, er tame re Jisas rene lom yokwobo tatame remne yaper nenbem? Re Jerusalemke temenem, re etop nenbem. Sene re gwok yan remne ake yaperke wen wuren God Reri Kwoborri keryen yen etemne panen yite yam. Kap, er tame eter? Rem op wem.

22Sol re tuma kitimenakene op wesowem. Sekenewai. Jisas re Krais, re God Eter Lebam Tame. Eter re Tatame Remne Potbo Tame. Op wem, Damaskuske temenem Juda tatame, rem reri tuma metem, rem habolaweyem, rem tuma ribo tem.

Juda rem Sol rene pen sate nenem, re amen yim.

23Nugwape yabel tem, Juda tame rem sin Sol rene pen sate tuma teiktem. 24Tame wuri re remri tuma Sol rene wesowem. Sene Juda tame rem neirkene yabelkene Damaskus kwomri kelowke ei sim. 25Neir wurik Sol reri anepoi rem rene panen kwomri pak nenem serke yim. Rem eip bukre poten Sol re eipke waren simenemke, rem rene kepke nenewaren ser op yokwok selke teteruwen re Damaskus heyar mesegenen yim.

Sol re Jerusalemke yin tem.

26Sol re Jerusalemke yim, re Jisas rene habobem tame etemkene tete yin laweyem. Rem rene akem, rem op habom. Sol re Jisas rene be habobo. 27Op tem, Barnabas re Sol rene kwobo lan re rene panen Jisas eterri werasen yi tame etemne lasyim. Re remne op wem. Sol re Haneyen Jisas rene kelowke lam, Jisas re rekene tuma namrem. Sene Sol re mol pan Jisas reri sigke Damaskusri tatame remne tuma wesowem. Barnabas re etop wem. 28Op ten Sol re etemkene temenem, re Jerusalem kwomke sewuren tatame remne Jisas reri tuma wesowbem. Re be akem, re mol pan tuma wesowbem. 29Rane Juda tame rem Grik tumak meten namrebem tame. Sol re etemkene Grik tumak namrem, rem rekene ei negwom. Sene rem Sol rene pen sate wem. 30Jisas rene habobo tame, rem etop metem, rem Sol rene Sisaria kwomke panen yin rem rene Tarsus kwomke werasen yim.

31Er yabel Judiari, Galiliri, Samariari Jisas rene habobem tatame rem heyar me temenem. Remri peiktame rem remne yaper be nenem. Rem God eterri kulke temenem. God Reri Wow re remne kwobo lan nugwape tatame rem Jisas rene omuteke habom.

Pita re Ainias rene heyarem.

32Pita re nugwape kwomke sewurbem. God reri tatame Lida kwomke temenem, re remne lasyim. 33Re tame wuri, Ainias, rene etek lam. Reri kuw gwai negel metem, re tiyke tuknamenem. Re nabe letrane kelare mur kere sim. 34Pita re rene op wem. Ainias. Jisas Krais re nene heyar nenye. Ne teten neri tukna rewo poten gwolbe. Agetage Ainias re wayen tetem. 35Lida kwomri tatame, Saron yokwori tatame rem lam Ainias re heyar tem, rem Haneyen Jisas rene omuteke habom.

Tabita te sam, Pita re tene wem, te wow sene potem.

36Jisas rene habobem ta wuri te Jopa kwomke temenem, teri sig Tabita. Grik tuma rem teri sig op webo, Dorkas. Kwokwos kwokwos te wos yenbo nenbem, te woskene bo tatame remne kwobo labem. 37Er yabel te yaper meten sam. Rem teri kupa poten ok keyan nak purutiyke sen yawun rasem. 38Lida kwom et Jopa kwom meknik tetane. Jisas rene habobem tame rem metem, Pita re Lida kwomke temenem. Etop metem, rem tame pes werasen rep Pita rene tuma sen yin op wem. Setate. Ne agetage nemne lasyate. 39Pita re wos teren repkene yim. Jopa kwom potem, rep rene nak purutiyke panen yawum. Wane ta rem aboyei Pita rene kur rasen kirabem. Rem rene nugwape mate, tame oub, Dorkas te temenemke nenbem wos, rem rene peteram. 40Pita re remne kwom geike wen wuren re gulke pan God rekene tuma namrem. Sene re pelkeren ta teri kupa lan op wem. Tabita. Ne opu wayen si. Ta te le sene nowsin Pita rene lan te ek wayen sim. 41Pita re teri yak keren nenewayen teteruwem. Jisas rene habobem tatamekene wane takene, re remne sene wen wurem. Pita re tene remne sene newom. 42Jopa kwomri tatame rem etop metem, nugwape rem Haneyen Jisas rene omuteke habom. 43Nugwape yabel Pita re Jopak temenem. Re bulmakau wes yaku nen tame wuri rekene temenem. Reri sig Saimon.

Copyright information for `YSSYAMANO