Colossians 4

Kem yaku lakerebo tame, kem sanetene, Hevenke tetane Yaku Lakerebo Tame re kemri yaku lakerebo tame mere. Kem etop habon kem kemri yaku nen tame remri nenbo yaku lan remne heyar sein etop nenbet.

Nem Apiy God rekene tuma murese namren wule yenbowou nente.

Kem ei sin lakeren tewok tewok God rekene tuma murese namrebet. Kem kap pwoyte. Kem rene wese abet. Kem rekene namrebet, kem nemne habon rene wemette. Re nemne kelow peterate, nem reri tuma ek wesowbet. Krais rene kiyi berasmenem tuma nem tegek wesowbet. An er tuma kiyi wesowbem, eker gwopte an ake yaperke tetane. Kem God rene wemettek, reri anne newom yaku an kebese nenen reri tuma wesowte, tatame rem tuma tobo welepe mette.

Kem Krais rene be habobo tatame remkene temente, kem reri wule remne petera. Kem wuribai yenbo ten ei sin kowte, kem remkene tuma namren remne heyar nenbet. Tuma yenbokene wan kwuye metbo tumakene kem remkene heyar namrebet. Remri kemne wemetbo tuma, kem kiyi habon remne heyar sein ek wete.

Pol re Kolosi tatame remne pir wem.

Nemri mase yenbo, Tikikus, re Haneyen reri yaku omuteke nenbo tame. Re nemri yaku nen tamesip. Re kemne lasyan ari tetanekap kemne wesowte. An rene eker werasen yibo. Nemri tetanekap re kemne wesowte, kem pap kwuye mette. Keremri tame wuri, Onesimus, rene an kirkir werasen yibo. Re neremri meseke mogulri mase yenbo. Mapkap mapkap wos gwok nenbo, rep kemne heyar wesowte tetane.

Pol re Kolosi kwomri Jisas rene habobo tatame remne pir wem.

10 Arenkene ake yaperke tetane tame, Aristarkus, re kemne pir webo. Barnabas reri mase, Mak, eter mere, re kemne pir webo. Kem ari tuma kiyi metemkap, re kemne lasyate, kem rene pap yewote. 11 Jisas Jastus eter mere, re kemne pir webo. Er Juda tame mur, rem Krais rene omuteke habobo. Etemwou rem God reri panen sitene kwomri tuma arenkene kirkir wesowbo. Rem anne yaku kwobo bukre labo.

12 Epafras, eter mere, re keremri tame wuri, re kemne pir webo. Re Krais Jisas eterri yaku nen tame. Kwokwos kwokwos re kemne habon Apiy God rene omuteke op wemetbo. Kem wuribai pes kap tete, kem Jisas rene omuteke habobo wule kap mesegente. Kem mol pan teten Krais rene omuteke habobo tame sespe tete. God reri webo tuma aboyei, kem heyar meten nenbet. Re God rene etop wemetbo. 13 An rene, kemne wesowbo, re yaku burkre nenen keremkene Laodisia kwomri tatamekene Hierapolis kwomri tatamekene kemne kwobo labem. 14 Luk re neremri meseke mogul, re dokta, rep Demas rekene kemne pir webo.

15 Kem Laodisia kwomri gesmase remne wesowte, an remne pir webo. Nimfa etetkene teri akek wuriwouke wuren Jisas rene habobo tatame, etemne mere, an remne pir webo. 16 Kem gwor siglow lakeiptek, sene kem Laodisia kwomri Jisas rene habobo tatame remne newopitite, remkene late. Etopkapwou an Laodisiari gesmase remne newopitim siglow, rem kemne newopite yan kem kirkir poten late. 17 Kem Arkipus rene op wete. Haneyen re nene wem yaku, ne etop nenkeipte. Rene etop wesowte.

18 An Pol, an kersep poten kemne pir wen basrasbo. Setate. Kem anne habobet. An ake yaperke som tetane.

God re kemne pap meten kwobo labet.

Copyright information for `YSSYAMANO