Ephesians 5

Haneyen re tuwkap keretene, nem etek sewurbet.

1Kem God eterri meseke mogulri yen, eker eter tetanekap, kem etop tebet. 2Kem pap yewobo wule heyar sebet. Krais re nemne pap yewobo wule peteram. Re nemne pap yewon nemri kwobok sam, re God rene kwar pem. God re reri wule lam, re er bos yenbo meten metekwasem.

3Kem God reri tatame, opkap kem sebera yabo wule, yaper nenbo wule, keremwou potbo wulekene mane nente. Opkap yaper wos kem wuri kap namrete. 4Tuma yaper, yogu townebo tuma, sou barou webo tuma, kem kap wete. Kem gwop nente. Kem God rene wese abet. 5Kem heyar mette. Muye bisi mare bisi yibo tatame, sebera ya wos nenbo tatame, etemwou potbo tatamekene rem Kraiskene Godkene repri panen si kwom be yite tetane. Metye. Etemwou potbo tatame rem sukwiye wurabo tatamekap. Etem mere rem repri kwom be yite tetane.

6Tuma bop webo tatame rem kemne kap yikokote. Remri tuma kem omuteke kap mette. An kemne webo. Etop nenbo tatamekene God reri tuma be metbo tatamekene etemne God re pap yokte tetane. 7Opkap tatame remkene kem kap gerate. 8Kiyi kem kerneirke temenem. Sene kem Haneyen eterri yabel geiri tatame tem. Wuribai yenbo ten yabel geike tetane tatame etem nenbokap, kem etopkapwou nenbet. 9Yabel geike tetane tatame rem metkereke wule yenbokene wule sekenekene nenbo. 10Kem yaku nenen kem Haneyen eter metekwasbo wuleri purere potte. 11Kerneir kitke tetane tatame remri nenbo wos bop kem meknik kap tete. Kem remri nenbo wule yaper kwom geike raste. 12Remri berasen nenbo wule yaper et sebera yabo wos. Nem etop mapurke namrete. 13Aboyei wos kwom geike tete, be wos yenbo be wos yaper nem kebese lan sanete. 14Be wos kwom geike tete, er wos re yabel geike kirkir tete. Opkap, nem op webo.

Tuknatene tame, ne opu
wayen si.
Ne selek wayen site.
Krais re nene wuribai yenbo
newote, ne yabel geike tete.
15Op tetane, kerem nenbokap kem heyar habon la. Wor tetane tatame etem nenbokap, kem etop mane nente. Purere tetane tatame etem nenbokap, kem etop nenbet. 16Gwopte yabel et yabel yaper. Opkap kem God re kemne peterabokap etop nenbet. 17Kem wuribai yaper kap tete. Haneyen reri wuribai kem wemetbet.

18Kem ok yaper kap an sisipete. Op nenbo tatame rem yaper tebo. Kem God Reri Wow eterri kulke wuren som temente. 19Kem Jisas rene habobo tatame remkene namrete, kem Devit eter basrasem sekwori tumake namrete. God rene lom yokwobo sekwokene God Reri Wow kemne newobo sekwokene kem God rene habon sekwo lomte. Kemri wurbaike kem er sekwo kirkir lomte. 20Be wos be wos keremne tete, kem Apiy God rene wese abet. Nemri Haneyen Jisas Krais reri sigke kem God rene kwokwos kwokwos wese abet.

Pol re nar panetene tatame remne weiwebo tuma.

21Kem Krais reri kulke tetane, opkap kem God reri tatame etemri webo tuma awosein awosein mette. 22Kem tame yim ta, kem Haneyen reri kulke tetanekap, kem keremri tame remri kulke temente. 23Krais re reri tatame etemri Temnas Yi Tame. Rem eteri wesom, re remne potem. Etopkap, tame rem remri ta etemri temnas yi tame. 24Krais reri tatame rem reri kulke tetanekap, kem ta, kem kemri tame etemri kulke temente.

25Kem ta panetene tame. Kem keremri ta remne pap yewon metekwasbet. Krais re reri tatame remne pap yewon remne kwobo lan samkap, kem kemri ta remne pap etopkap yewobet. 26Krais re reri tatame remne okkene wiyruwem. Sene re wemke, rem tatame yenbo tem. Opkap rem God eterri tatame tem. 27Krais re remne potte, re remne monukap late selbo. Re remri wuribai yenbowai late. Re remne wule yaperkene sebera ya woskene be wuri late. Re remne etopkap potte. 28Kem tame, kem kworer wesom pap yewobokap, kem kemri ta remne opkap pap yewobet. Tame re reri ta tene pap yewobo, re reri wesom kworer kirkir pap yewobo. 29Yike tame re reri wesom re kworer yaper be nenbo. Yehow. Re reri wesom awos newon an heyar lakerebo. Krais re rene habobo tatame nemne etopkap lakerebo. 30Nem Krais reri wesom tep. 31God Reri Siglowri Tuma op webo.

Opkap, tame re nawoha
mesegenen ta panebo, rep
wesom wuriwou tebo.
(Stat 2:24)

32Gwor berasmenem tuma tobo, et kik tetane. Aren, an habobo, er tuma tobo et Kraiskene eterri tatamekene etemne webo tuma. 33Gwor tuma et keremne kirkir webo. Kem wulare wulare tame, kem keremri kworer pap yewobokap, kem keremri ta remne etopkap pap yewobet. Kem ta, kem kemri tame remri kulke ten remne wule yenbo nenbet.

Copyright information for `YSSYAMANO