Hebrews 7

Melkisedek re sig bukre tetane.

1Kiyi Melkisedek re Salem kwomri keryen yen. Re Ukiyewai Keryen Yen God eterri akek yaku nenbem tame. Kiyi Abraham re agerbo kwomri keryen yen remkene nayen remne pen san re sene yabemke, Melkisedek re rene kelowke lan op wem. God re nene heyar nente. 2Op nenem, Abraham reri ei nayen potem wos re ab giriy letpeis rasem, wuri re Melkisedek rene newom. Melkisedek reri sig tobo et Wule Yenbori Keryen Yen. Re Salem kwomri keryen yen mere, er tuma tobo et gwopkap. Re Pap Kwuye Metbo Wuleri Keryen Yen. 3Re nawohakene bo. Re yeiwaregekene bo. Yike nawo rene be wurem. Re be sam. Re God Reri Yenkap. Re God Reri Akek yaku nen keryen yen somsom temente tetane.

4Kem Melkisedek rene heyar habo, re reri sig bukre tetane tame. Nemri kiyi temenem warege, Abraham, re ei nayen yenbo kanbo wos potemke, re giriy letpeis rasen giriy wuri re Melkisedek rene newom. Op nenem, re Melkisedek reri kulke temenem. 5Livai re yuri temenem tame, reri yennan rane rem God Reri Akek yaku nenbem tame. God reri Moses rene newom Wule et Livai tame remne op webo. Juda tame rem remri potbo kel o wos giriy letpeis rasen giriy wuri Livai tame remne newobet. Livai tame, agerbo Juda tame etem mere, rem Abraham eterri nan. Livai rem op nenbo, rem remri Juda tamesip remri wos potbo. 6Melkisedek re Juda tame bo, re Livai tame etemri wuri bo. Abraham reri giriy letpeis rasem wos Melkisedek re wuri potem. Sene re God rekene tuma natebom tame, Abraham, rene op wem. God re nene heyar nente. 7Nem op mettene. Tame re agerbebo tame rene op wete. God re nene heyar nente. Op webo tame, re sig bukre tetane tame. Re rene wem tame, re sig eisow tetane tame. 8Livai tame rem Israel tatame remri giriy letpeis rasbo wos potbo tame. Rem more tame, rem aboyei sabo. Melkisedek re Abraham reri giriy letpeis rasem wos wuri potem, re som tetane, re be sam. God reri sigelow etop webo. 9Nem op webo. Livai tame rem wos giriy wuri potbo tame. Kiyi Abraham re Melkisedek rene giriy wuri newom, opkap et Livai tame etem mere, rem Abrahamke Melkisedek rene giriy wuri newom. 10Berke nem etop webo? Melkisedek re Abraham rene kelowke lan rene wos newom yabel, Livai re yei Abraham eterri kugene yagenek som temenem, rene be lamenem.

Sene God Reri Akeke yaku nenbo tame ager, re kiyi temenem God Reri Akeke yaku nen tame remne teitkwunem.

11Kiyi Israel tatame rem Moses Reri Wule potem. Er wule et op webo. Livai tame beig etemwou rem God Reri Akeke yaku nente. Livai rem yaku yenbo nente wem, Israel tatame rem tatame yenbo tete wem. Tatame rem yenbo tete wem, God re agerbo tame beigri tame rene be lebate wem. Opkap, God re Aron reri tame beig, Livai remne mesegenem. Re Melkisedek eterri tame beigri tame rene lebam. 12Agerbo tame rem God Reri Akeke yaku nen tame tete wete, agerbo wule kirkir sene tete wete. 13God reri wem tame, re agerbo tame beigri tame, re somsom temente. Er tame beig rem God Reri Akeke yaku kiyi be nenbem. 14Nem mettene. Nemri Haneyen re Juda etemri tame beig. Moses re er tame beig remne God Reri Akeke yaku nente be wem.

Jisas re Melkisedek eter nenbemkap etop som nenbo.

15God Reri Akeke yaku nen tame agerbo re tetane. Re Melkisedek eterkap. 16God Rereri Akeke yaku nen tame re yeiwaregeri wulek re er yaku be potem. Eterri tame beigri wulek re er yaku be potem. Yehow. Er tame re somsom temente, re kitimenakene, eker re er yaku potem. 17God Reri Siglow eterne op webo.

Ne Melkisedek eterkap,
ne God Reri Akeri yaku
nen tame som temente.
(Buk Song 110:4)

18Kiyiri wule et kitmenakene bo, et tatame remne kwobo be labem, eker God re er kiyiri wule poten septim. 19Tatame rem God reri Moses Rene Newom Wule sebem, rem tatame yenbowai be tem. Sene agerbo wule re tetane. Er wule re yenbowai, re kiyiri wule teitkwunem. Eter wulek nem God rene meknik yin tebo.

20God Reri Akeri yaku Jisas rene wemke, re eterri sigke kworer puromon rene er yaku ek newom. Kiyi Livai tame rem er yaku potem, rem opkap be nenem. Yike remri be wuri puromon God Reri Akeke yaku nenbem. Yehow. 21Jisas re yaku potem, God re eterri sigke kworer puromom.

Keryen yen re eterri sigke
kworer puromom,
re agerbo wuribai sene be
potte.
Re op wem. Ne ari
Akeri yaku som nenbet.
22Op nenem, nem sanebo, God reri nemne yuri natebom tuma re tuma yenbowai, et kiyiri tuma teitkwuntene.

23God reri akek yaku nenbem kiyi temenem tame rem nugwape. Rem sabem, agerbo tame rem remri yaku potbem. Eker rem nugwape temenem. 24Jisas eter, re somsom temente, eker re God Reri Akeke yaku som nenbet. 25Jisas re somsom temenbo, re tatame remne som habon God rene wemetbet. Opkap, yike tatame rem Jisas eterri sigke God rene lasyite wete, Jisas re remne sene kebese potte, rem pow tete, rem heyar somsom temente tetane.

26Jisas re God Reri Akeri Keryen Yen, eterwou re nemne kebese kwobo late. Re more yenbosubuwai. Re be yaper wos be nenem. Re God reri wule be biragiyem. Re wule yaper nenbo tame etemkap bo. God re labo, re tame yenbowai. God re wem, Hevenri wos rem eterri kulke tetane. 27God Reri Akeke yaku nenbem kiyi temenem tame rem kwokwos kwokwos God rene kwar pebem. Kiyi rem remri nenbem yaper wos kwar pebem, sene rem nugwape tatame remri yaper nen wos kwar ek pebem. Jisas re opkap be nenbo. Re God rene kwar be pebo. Yehow. Tewo wuriketwou re tatame remri yaper nen wos kwar pen eterri wowkene wesomkene God rene newom. Tewo wuriketwou newom. 28God reri Moses Rene Newom Wule re kitimenakene bo tame remne lebabem, rem God Reri Akeri yaku potbem. Yuri God re reri sigke kworer puromon Reri Yen rene lebam, re God Reri Akeri Keryen Yen tem. Re tame yenbowai, re etopkap som temente.

Copyright information for `YSSYAMANO