John 10

Jisas re sipsip remne heyar lakerebo tame.

1Jisas re op wem. An kemne sekeneker webo. Sipsip rem pisi peikem emik tetane. Tame rem eru be wurbo, rem bupo emik yawun ek warbo, er tame rem bisi abo tame. 2Eruke wurbo tame re sipsip remne lakerebo tame. 3Eru lakerebo tame re eru tagwote. Eter re reri sipsip remri sig wulare wulare remne tebo. Reri tuma wuskiy sipsip rem metbo, re remne panen kwom geike wurakwutebo. 4Remne panen wurakwutebo, re temnas yibo. Sipsip rem reri tuma wuskiy meten rem rene semowen yibo. 5Sipsip rem agerbo tame rene be semowen yite. Rem agerbo tame reri tuma wuskiy metbo, rem rene lan me amebo. 6Jisas re remne er sikur sakur tuma wesowem, rem tuma tobo heyar be meten sanem. 7Rem welepe be sanemke, Jisas re sene op wem. An kemne sekeneker webo. Anne omuteke habobo tatame rem sipsipkap. Aren, an remri wur wurabo erukap. 8Anne kiyi temnan yabem tame rem op webem. Nem sipsip lakere tame. God re nemne werasen yam. Er tame rem tuma yikokobem tame. Sipsip rem tuma yikokon webem tame remri tuma be meten nenbem. 9Aren an eru. Tame re anne yan er eruke wurte, God re rene potte. Sipsip rem wur wuran top yenbo abokap, an remne etop heyar lakerebo.

10Bisi potbo tame re yate, re sipsip bisi an remne yaper nenen pen sate yate. An etopkap bo. An sipsip remne heyar lakerete yam. Rem heyarwai som temente. 11An sipsip lakere tame yenbo. Sipsip lakere tame yenbo re sipsip remne kwobo lan sate. An etop nente. 12Rane tame rem sipsip lakeren tokwo potbo. Er tame rem sipsip mutame bo. Mow wale rem sipsip remne tate yate, er tame rem lan aken sipsip mesegenen amen yite. Op nente, mow wale rem sipsip remne lelen rem amekirte. Rane rem remne tate. 13Er tame rem tokwowou habobo, rem sipsip remne be habobo, opkap rem amen yibo.

14An opkap be nente. An sipsip lakerebo tame yenbo. An ari sipsip remne latene, ari sipsip rem anne sein latene. 15Apiy re anne latene, an rene sein latene. An sipsip remne kwobo lan sate. 16Agerbo sipsip rem agerbo agerbo nowselke tetane. Etem mere rem areri. An yin remne panen yate. Rem ari tuma mette, rem wurikap tete, lakera tane wuri re remne lakerate. 17An Apiy God rene op wem. An sipsip remne kwobo lan sate. Sate, an Wow sene poten wayen site tetane. Op wem, Apiy re anne metekwasbo. 18Tame rem anne pen sate, rem remri wuribaike anne be pen sate. An kirkir wetek, rem anne ek pen sate. An kitimena bukre tetane. An sate wete, an sate. An wow sene poten wayen site wete, an wow sene poten wayen site. Apiy God re anne etop werasen nente wem. Jisas re op wem.

19Juda rem etop metem, rem giri pes pekam. 20Nugwape tame rem op wem. Rene gambok gureretene. Re me belebo. Reri tuma nem kap mette. 21Agerbo tame rem op wem. Yehow. Rene gambo be gureretene. Gambo gureretene tame re Jisas eterri webo tumakap be wete. Gambo gureretene tame re lesi tame mapurke heyarte? Rem etop wen giri pes pekam.

Juda tatame rem Jisas reri peiktame tem.

22Juda tatame remri yabel bukre Jerusalem kwomke tem. Kiyisape rem God Reri Kwobor sene nenen wolem. Nabek nabek rem er yaku habon God rene sukwiye wurabem. Worwu tebem yabel er yabel tebem. 23Jisas re God Reri Kwoborke wuren Solomon eterri tiytarek sewurbem. 24Juda tame rem rene yan kur rasen rene op wem. Ne nemne tuma heyar wete. God re nene werasem o bo? Ne Krais, God eter lebam tame, o bo? Ne nemne wete. Rem rene etop wemetem.

25Jisas re remne sein op wem. An kemne kiyi op wem. An Krais. Op wem, kem etop omuteke be metem. Ari Apiy re anne wem yaku an etop nenbo. Aren nenbo yaku et tatame remne peterabo, an Krais, God eter lebam tame. 26Kerem, kem areri sipsip bo, opkap kem anne omuteke be habobo. 27Ari sipsip rem ari tuma wuskiy metbo. An remri sig wulare wulare mettene, rem ari tuma meten anne semowbo. 28An remne wete, rem heyar som temente. Yuri rem yaper be tete. An remne heyar lakerebo, agerbo tame rem remne be peskar potte. 29Er tatame rem areri sipsip. Ari Apiy re remne anne newom. Reri kitimena bukrewai. Agerbo tame rem opkap kitimena bo. Eker, ari Apiy re sipsip remne heyar lakerebo, agerbo tame rem remne mapurke peskar potte? 30Nes Apiy rekene wuriketwou. Jisas re op wem.

31Juda tame rem etop metem, rem pa poten Jisas rene seiten botkute nenbem. 32Jisas re remne op wem. God reri yaku yenbo an kemne peterabem. Be yaku an nenemke, kem anne pa poten seiten botkute webo?

33Juda rem rene sein op wem. Neren nenem yaku yenbo boker nene pa seitbo. Ne God reri emi potte webo, eker nem nene pa seiten botkute weya. Ne nowselri tame, ne op webo. An God.

34Jisas re remne sein op wem. Kemri Wulek rem op basrasem. Kem wulare wulare kem god. 35Kiyi God re aboyei tame remne er tuma wesowem, rem god. Er tuma et God reri siglowke tetane. God reri siglowke basrasem tuma et sekene, et som temente. Re remne wem tatame, re remne wem, rem god. 36Aren, God re anne lebam, re anne werasen yam. Eker an webo. An God Eterri Yen. Mapurke kem anne webo. Ne webo, an God Reri Yen. Op webo, kem rene yaper webo.

37God reri anne wem yaku an etop nenbo. An reri yaku be nente wete, kem ari tuma omuteke kap mette. 38An kemne webo. An ari Apiy reri yaku nenbo, kem anne omuteke be habobo, kem er yaku omuteke late. Late, kem op habote. Apiy God re arenkene tetane, an Apiy eterkene tetane.

39Op wemke, rem rene sene keikerelaweyem. Re remne pelebiten yim.

40Jisas re Jordan Peik kelaruwke sene yim. Jon re tatame remne kiyi okke tirmunbem emik re etek yin temenem. 41Nugwape tatame rem rene lasyim, rem op wem. Kiyi Jon re kitimenakene wos bukre be nenbem. Re gwor tame rene wem tuma et tuma sekene. Etek temenem tatame nugwape rem Jisas rene omuteke habobem.

42

Jisas re Judiakene Jerusalemkene etek yim, keryen yen rem rene pen sate habom.

(Sapta 11—12)

Copyright information for `YSSYAMANO