John 11

Lasarus re sam.

Tame wuri, reri sig Lasarus, re yaper meten tuknamenem. Eter, reri geisi pes, Martakene Mariakene, rem Betani kwomke temenem. Kiyi er ta Maria te kwar poten Haneyen Jisas reri tewo luske sirem. Sene te teri tare take reri tewo lus bantem. Er ta teri nare Lasarus re yaper meten tuknamenem. Etopkap tem, geisip rep Jisas rene tuma op wepotem. Haneyen, neri tametiy yenbo re yaper bukre meten tuknatene. Jisas re er tuma meten op wem. Reri metbo yaper re be sate. Re yaper meten tuknatene, tatame rem God reri kitimena late. Late, rem God reri sig bukre wete, rem God Reri Yen reri sig bukre kirkir wete.

Jisas re Marta, teri mase Maria, repri nare Lasarus remne habon tekatekabem. Re metem, Lasarus re yaper bukre meten tuknamenem, re yabel pes eter temenem emik som temenem. Re reri anepoi tame remne op wem. Nem Judia yokwok sene yite. Reri anepoi tame rem aken rene op wem. Tuma Peikbo Tame, yeki Juda tame rem nene pa seiten botkute nenem. Ne berke eter emik sene yite webo? Jisas re sein op wem. Yabel pasbo, tame rem heyar lan sewurbo. Remri tewo be tubanebo. An keremkene temente, kem yaper be tete. 10 Tame rem neirke bupo me sewurbo, remri tewo tubanebo. Rem tuwkene bo, eker remri tewo tubanebo. Neir be tektetene, ari yaku be legetene, eker nem yin God reri yaku nenbet.

11 Op wemke, re remne sene op wem. Nemri tametiy Lasarus re bupo me tuknatene. An yin rene terete. 12 Anepoi tame rem rene op wem. Haneyen, re bupo me tuknamente, re kwuye meten wayen site. Berke ne rene yin terete? 13 Jisas re reri wuribaike lam, Lasarus re sam, eker re sikur sakur tuma op wem. Lasarus re me tuknatene. Op wem, anepoi tame rem sikur sakur tuma tobo be metem. Eker rem habom. Lasarus re bupo me tuknatene. 14 Opkap, sene Jisas re remne tuma keyare op wem. Lasarus re saye. 15 An kemne habobo, an eterkene be temenem, an okbop tebo. Sene an bukre wos nente, kem anne omutekewai habote. Eker an okbop tebo. Nem rene lasyite.

16 Op wemke, Tomas, reri agerbo sig Didimus, re agerbo anepoi tame remne op wem. Nem aboyei nema yi. Juda rem Jisas rene pen sate, nem eterkene sate. Op wen rem ek yim.

Jisas re op wem. An sene wayen site. An wow sene potte.

17 Rem Betani kwomke yim, Jisas re metem, Lasarus re yabel eis sele meike temenem. 18 Betani kwom et Jerusalem mekni tetane. Kelow gene kera, kilomita mur. 19 Jerusalem kwomri Juda tatame nugwape rem Martakene Mariakene repne kiyi lasyan repri nare re sam, rem repne kwobo lan mokwo sibem.

20 Marta te metem, Jisas re yabem, te rene kelow op yokwo yim. Maria te be yim, te akek som simenem. 21 Marta te yin lam, te Jisas rene op wem. Haneyen, ne gwotek temente wem, ari nare re be sate wem. 22 An nene omuteke habobo. Be wos ne Apiy God rene wemette, re etop nente tetane.

23 Jisas re tene op wem. Neri nare re sam, re wow sene poten wayen site. 24 Marta te rene op wem. Ekeya. Yuri nowsel yaper tete yabelke re wow sene poten wayen site. Er yabel aboyei tatame rem wow sene potte tetane. 25 Jisas re tene op wem. Aren, an sabo tatame remne sele meike sene wen wayekwutete. Aren, an remne wete, rem heyar som temente. Anne omuteke habobo tatame rem sate, an remne wow sene newote. 26 Tatame rem anne omuteke habobo, rem heyar som temente. Rem sene be sate. Marta, ne ari tuma omuteke metbo o bo?

27 Marta te Jisas rene op wem. Ekeya. Haneyen, an omuteke habobo, ne God Eterri Yen. Kiyi God re wem, nowselke yate tame re reri tatame remne potte. An omuteke habobo, ne eter tame. Te op wem.

Lasarus re sam, Jisas re kiram.

28 Marta te op wemke, te Jisas rene pelebiten sene yin mase tene tuma elen me op wem. Tuma Peikbo Tame re yawo. Re nene webo, ne yite. 29 Maria te etop metem, te agetage wayen tetpoten rene lasyim. 30 Jisas re Betani kwom be wurmenem. Re Marta etet rene kiyi yin lam emik etek som temenem. 31 Juda tatame rem Maria etetkene akek mokwo simenem, rem lam, Maria te agetage wayen tetpoten kwom geike yin wurem. Op lam, rem op habom. Te sele ganke kirate yibo. Opkap rem tene semowen yim.

32 Maria te Jisas eter temenem emik yin te rene lam, te reri tewo tobok gulke pan tare tesiren kiran rene op wem. Haneyen, ne gwotek temente wem, ari nare re be sate wem.

33 Jisas re lam, te kirabem, tene panen yam Juda tatame rem kirkir kirabem. Op lam, re pap yaper tem, re remne pap metem. 34 Re remne op wemetem. Kem rene mak pertayem? Rem rene op wem. Haneyen, ne yan late. 35 Rem kelow yibem, Jisas re kiram. 36 Juda tame rem lan op wem. Ekla. Jisas re Lasarus rene kenakem okbop tebo. 37 Rane rem op wem. Kiyi re lesim tame reri le heyarem. Berke re Lasarus rene kwobo be lam.

Jisas re Lasarus rene wow sene newom.

38 Jisas re pap yaper tem, re sele meike yam. Er sele et pa puri. Kiyi rem pa bukre poten sele meike ragerkerem. 39 Jisas re op wem. Kem pa bukre sene poten gelkwun ganke yin raste. Op wem, sam tame reri gesi, Marta, te op wem. Haneyen, re sam, yabel eis tem. Opkap, kupa kap wayete tetane. Rem pa kap pot raste. 40 Jisas re tene sewayen op wem. An nene kiyi weye. Ne anne omuteke habote, ne God reri kitimena bukre late. 41 Rem pa gelkwun yim, Jisas re nelke niruwen op wem. Apiy, ne ari tuma metbo, an nene wese abo. 42 Ne ari tuma kwokwos kwokwos metbo. An gwor tetyewotene tatame remne habobok, an nene op eker webo. Opkap rem omuteke meten wete. Ne anne werasen yam.

43 Re er tuma we mesegenen re yaye ten op wem. Lasarus, ne sele mesegenen yan wurate. 44 Op wemke, sam tame re wayen ek yan wuram. Rene matek leimenem. Reri wesom let tewokene bitmi kirkir matek leimenem. Jisas re remne op wem. Rene leitene mate saukrasen re hari yi. Jisas re op wem.

Keryen yen rem Jisas rene pen sate tuma namrem.

(Matyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Nugwape Juda tatame rem Maria tekene temenem, rem lam, Jisas re Lasarus rene wow sene newom. Op lam, rem Jisas rene omuteke habobem. 46 Rane tame rem rene omuteke be habobem, rem yin Farisi tame remne Jisas reri nenemkap wesowem. 47 God Reri Kwoborke yaku nenbo tame remri keryen yenkene Farisi tamekene rem kwom lakere tamekene remne wepoten wuriwouke sin tuma namrem. Rem op wem. Er tame, Jisas, re nugwape kitimenakene bukre wos nenbo. Nem rene berke nente? 48 Nem rene sewaite. Nugwape tatame rem rene kap semowte. Jisas re keryen yen kap tete. Rom tame rem nemne panen sitene. Rem neremri keryen yen. Nugwape tatame rem Jisas rene semowte, Romri keryen yen rem pap yoken ei nai tame gwotek werasen yan rem nemne pen sate, rem God Reri Kwobor berate.

49 Tame wuri, Kaiafas, er nabe re God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yen temenem. Re kwom lakere tame remne op wem. Kem wor tetane tame. 50 Metye. Tame wuri re sate, nugwape Juda tatame rem pow tete. Re sate, nem heyar temente. Op wem. Re habom. Jisas re sate, Rom tame rem Juda tatame remne be yan pete. Op habom.

51 Kaiafas reri op wem tuma, re reri wuribaike be wem. Er nabe re God reri yaku nen tame remri keryen yen temenem, re God reri wuribaike wem. Reri wem tuma reri tobo gwo. Jisas re Juda tatame remri gwulek sate tetane. 52 Re Juda tatame etemnewou be sate. Re agerbo yikwute yakwutem tatame remri gwule mere kirkir sate. Judakene agerbo tatamekene rem God reri sukuw tete. Kaiafas re tuma bupo me wem. Re tuma tobo be metmenem.

53 Er yabel rem Jisas rene pen sate tuma natebom. 54 Opkap, Jisas re Juda remri kwomke kwomke sene be sewurbem. Re Betani kwom mesegenen Efraim kwomke yim. Er kwom et boulke temenem. Re reri anepoi tamekene rem etek temenem.

55 Juda remri God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem Yabel tete nenbem, nugwape tatame kairi kairi rem Jerusalemke yam. Et yabel pes temenem, rem yakwutebem. Kiyi rem God rene kwar pebem, God re remri wule yaper poten septibem. God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem Yabelri wule rem etop nenbem. Sene rem awos ek abem. 56 Rem Jisas rene sopbem. Rem God Reri Kwoborke tetyewon etemwou etemwou op namrebem. Kem map habobo? Kap Jisas re God Re Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem Yabel kirkir yate, o re be yate? Rem op webem. 57 Kiyi God Reri Kwobarke yaku nen tame remri keryen yenkene Farisi tamekene rem tatame remne op wem. Yike tame rem Jisas rene metmente o lamente, rem nemne yan wesowte. Nem rene ake yaperke wen wurte.

Copyright information for `YSSYAMANO