John 12

Maria te bos yenbokene kwar poten Jisas reri tewo luske sirem.

(Matyu 26:6-13; Mak 14:3-9)

1God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabel matnamenem. Yabel letrane kelare wuri kere som temenemke, Jisas re Betani kwomke yim. Betani et Lasarus eterri kwom. Kiyi re sam, Jisas re rene wow sene newom, re sene wayen sim. 2Etek yimke, rem rene awos nenem. Marta te awos tiywom. Teri nare Lasarus re Jisas eterkene tiyke sin awos abem. 3Maria te ginkene kwar poten Jisas reri tewo luske siryewom. Er kwar rem tokwo bukrek tupam. Siryewom, te etetri tare take laguk te reri tewo lus bantem. Akek temenem tatame aboyei rem er kwar bos yenbo metem. 4Jisas reri anepoi tame wuri, reri sig Judas Iskariot, yuri re Jisas rene yena tem tame, re op wem. 5Berke te op nenye? Er kwar tame rem tupate weye, te 300 kel poten woskene bo tatame remne newote weye. Te op be nenye. 6Judas reri op wem tuma re woskene bo tatame etemne boker habon op eker wem. Yehow. Re bisi abem tame. Re kel yewobem bus lakere tame, opkap re kel yewobem bus sen sewurbem, re er kel bisi abem. Re kel bisi ate habom, eker re etop wem.

7Jisas re rene op wem. Ne tene tuma kap wete. Te er kwar som lakeren yim, ari yuri sate yabel tete. 8Jisas re sene op wem. Woskene bo tatame rem keremkene som temente. Kem remne kebese tewok tewok yenbo nente. An keremkene sou be temente, eker te anne yenbo nenye.

God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen rem Lasarus rene pen sate wem.

9Nugwape Juda tatame rem metem, Jisas re Betani kwomke temenem, rem rene lasyim. Rem Jisas eternewou be late yam. Jisas reri wow sene newom tame, Lasarus, eterne mere rem late yim. 10God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen rem Lasarus rene kirkir pen sate wem. 11Nugwape Juda tatame rem metem, Lasarus re wow sene poten pow tem. Opkap rem God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen remne pelebiten Jisas rene omuteke habom.

Jisas re keryen yenkap Jerusalem kwomke yin wurem.

(Matyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Kwokwos nugwape tatame rem metem, Jisas re Jerusalemke yate. Er tame rem kiyi God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabelke nenen awos ate yam. 13Op metem, rem yewo take sen yin Jisas rene kelowke late yim. Rem tewok tewok op tebem. Yenbowai. Israel tatame remri Keryen Yen re yabo. God re rene werasen yam, et yenbowai. God re rene heyar nente. Rem etop yaye tebem.

14Jisas re donki por wuri lan poten reri magel luwke yawun sin yabem. God reri kiyi temenem tuma wesowbem tame rem God reri siglow op basrasem.

15Jerusalem kwomri tatame, kem kap akte.
Ekela. Kemri Keryen Yen re yabo.
Re donki yen reri magel luwke sin re ek yabo.
Op basrasem tuma er yabel et sekene tem.
16Reri anepoi tame rem er tuma tobo be metmenem. Yuri God re Jisas rene sig bukre newom, rem God reri siglowke webo tuma sene habopitim, rem metem, God reri siglowke webo tuma et Jisas eterne wem. Tame remri rene nenemkap rem sene habom.

17Kiyi Lasarus re sam, re sele meike temenem, Jisas re rene wepoten rene wow sene newom. Tatame rem Jisas eterkene temenem, rem etop lam, rem agerbo tatame remne wesowen sewurbem. 18Nugwape tatame rem etop metem, eker rem Jisas rene kelowke lasyim. 19Farisi tame rem etemwou etemwou op wem. Ekla. Nem Jisas rene mapurke teitkwunte? Nugwape tatame rem Jisas rene semowbo. Et yaper.

Rane Grik nowselri tame rem Jisas rene late habom.

20Rane Grik nowselri tame rem Jerusalemke temenem. Er egesi yabel bukreke rem God rene lom yokwote yam. 21Er Grik tame rem Jisas reri anepoi tame Filip rene op wemetem. Metye. Nem Jisas rekene tuma namrete habobo. Filip re Betsaida kwomri tame. Betsaida et Galili yokwok tetane kwom. 22Filip re Andru rene yin wesowem. Sene Andrukene Filipkene rep Jisas rene wesowem. 23Jisas re repne tuma sein op wem. An More Tame Tem Tame. Matnaye, God re ari sig bukre wete. Rem anne pen sate, an sig bukre potte. 24An kepne sekeneker webo. Kwoi owyi wuri selke bupo me rasmente, yen be yate. Ete kwoi owyi selke beren te kupoite, yen nugwape tete. 25Tame rem kworer wesomwou habote, yuri rem yaper tete tetane. Tame rem kworer be habote, rem nowselri wos be habote, yuri er tame rem heyar som temente tetane. 26Yike rem ari yaku nenbo, rem anne semowte. Ari tetane emi ari yaku nen tatame rem etek temente. Tame rem ari yaku nente, ari Apiy re remne tame yenbo wete. Jisas re op wem.

More Tame Tem Tame rene rem mek kwuren peikkeren sate.

27Jisas re op wem. An pap yaper teye. An op habo op habobo. An mapurke wete? Kap, an op wete. Apiy, ne anne kwobo la. Rem anne kap pen sate. Yehow. An etop be wete. An eter wosker yam. 28Apiy, neri sig bukre tete, et yenbo. Op wemke, tuma Hevenke yan op wem. Kiyi ari sig bukre tem. Sene etop temente. 29Op wemke, etek tetyewomenem tatame rem kirkir metem, rane rem op wem. Et mou tobo pebo kenkap. Rane rem op wem. God reri kwomri tame re Jisas rekene tuma namreye.

30Jisas re sein op wem. Er Hevenke yawo tuma arenne boker webo. Re keremne webo. Eker kem wuribai yenbo potte. 31Matnaye, God re tatame remne se pete. Matnaye, God re nowselri tatame remri keryen yen, Satan, rene teitkwunte. 32Gwopte an nowselke tetane. Yuri tame rem anne nenewayete. Yuri aren an aboyei tatame remne wepotte tetane. Jisas re op wem. 33Rem Jisas rene pen sate wule Jisas re etop habon remne etop wem.

34Tame nugwape rem rene sein op wem. Nem metem, Moses Reri Wule op webo. God eter lebam tame, Krais, re som temente. Re be sate. Op webo, berke ne op webo? Rem More Tame Tem Tame rene nenewayete. Er tame re yike?

35Jisas re remne op wem. An keremkene tetane, an kerebo tuwkap. An keremkene keraket temente. Gwopte tuw re som kukutene, kem eter tuwke sewurte. Kerneirke kap sewurte, kerneirke sewurbo tatame rem kelow me belebo. 36Kerebo tuw re gwok som tetane. Kem er kerebo tuw omuteke habote, kem kerebo tuw reri yen tete.

Nugwape Juda tatame rem Jisas rene omuteke be habom.

Jisas re we mesegenem, re yin berasem.
37Kiyi re nugwape bukre wos nenbem, nugwape tatame rem op lam, rem rene omuteke be habom. 38Kiyisape God Reri Tuma wesowbem tame wuri, Aisaia, re op basrasem.

Haneyen, neri tuma nem tatame remne
wesowbo, rem omuteke be metbo.
Rem neri kitimena bukre labo,
rem nene be habobo.
39Tatame rem Jisas rene kebese omuteke be habote. Er tuma reri tobo Aisaia re sene op basrasem.

40God re wem, remri le yaper tem,
remri wuribai yaper tem.
Op temenem, rem welepe be labem.
Remri wuribai rem kebese welepe be habom.
Opkap, rem God Reri Tuma omuteke be metem,
eker God re remne heyar be nenem.
41Aisaia re Jisas rene lam, re Keryen Yen bukre tete, re kitimenakene tete. Eker re etop basrasem.

42Rane Juda temnas yi tame rem Jisas rene wuribaike omuteke habobem. Farisi tame rem kiyi wem, yike tatame rem Jisas rene omuteke habote, rem God reri akek be wuren agerbo Juda tatame remkene God reri sig bukre be wete. Eker rem aken Jisas rene wuribaike omuteke habobem. 43Rem wuribaike habon op wem. Farisi rem nemri sig yaper kap wete, eker nem Jisas reri sig tegek be wete. God re remri sig yenbo wete, rem be habom. Tame rem remri sig yenbo wete, rem etopwou habobem.

Jisas re wem tuma re tatame remne se pete tetane.

44Jisas re yaye op wem. Tame rem anne omuteke habobo, rem arennewou boker omuteke habobo. Rem anne werasen yam Apiy rene kirkir omuteke habobo. 45Tame rem anne latene, anne werasen yam Apiy rene rem kirkir latene. 46An kukumenbo tuwkap. Tatame rem anne omuteke habote, rem kerneirke be temente. 47Tame rem ari tuma meten be nente, an remne tuma be nente. An nowselri tatame remne tuma nente be yam. Yehow. An remri nenbem yaper wos poten septite yam. 48Yike rem anne magel tayen ari tuma nasweite, tame re remri nenbokap se pete. Yuri tete yabel, ari wesowbem tuma et remne se pete. 49Areri wuribaike an kemne be webo. Yehow. Anne werasen yam Apiy reri anne wem be tuma an wete. An kemne etop webo. An mettene, Apiy reri tuma tatame rem heyar meten nente, rem heyar som temente. Ari wesowbem tuma Apiy eter anne wemkap an etop webo. Jisas re op wem.

50

Jisas re reri anepoi tame remne wem, re remne mesegenen Apiy rene sene lasyite.

(Sapta 13—17)

Copyright information for `YSSYAMANO