John 13

Jisas re anepoi tame remri tewo ok keyaruwem.

1God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem Yabel tete nenem, Jisas re op habom. Ari peiktame rem anne pen sate yabel matnaye. Rem anne pen sate, an nowsel mesegenen

Apiy rene sene lasyin eterkene temente. Re rene omuteke habobem tatame remne pap meten heyar som nenen yin re ek sam.

2Jisas re reri anepoi tamekene rem perpe awos sin abem. Kiyi Satan re Judas Iskariot, Saimon reri yen, rene purere yaper newon re Jisas reri peiktame remne kwobo lan rem Jisas rene pen sate. 3Awos sin abem, Jisas re op habom. God re aboyei wos ari letke rasem. Re anne werasen yam, an rene sene lasyin eterkene temente. 4Op habomke, re awos an pelebiten wayen tetem. Re reri tame oub lugrasen mate laguna poten somokep sim. 5Re yibu bukrek ok siren re reri anepoi tame remri tewo saberen keyabem. Sene re reri somokep simenem matek remri tewo etek bantebem.

6Jisas re yan Saimon Pita reri tewo ok keyate nenbem. Pita re habolaweyen rene op wem. Haneyen, ne tame bukre, ne ari tewo ok kap keyate. 7Jisas re rene sein op wem. Ari nenbokap ne tobo be mettene. Yurik ne mette tetane. 8Pita re rene omuteke sewayen op wem. Ne ari tewo mane keya. Jisas re rene sein op wem. An neri tewo be keyate, ne ari anepoi be tete. 9Saimon Pita re op wem. Haneyen, opkap ne ari tewowou kap ok keyate. Ne ari wesom kirkir wiyruwte. 10Jisas re rene op wem. Tame re ok kiyi wiywo, reri wes yenbo teye, re sene be wiyte. Reri tewowou kersepkap teye, re tewowou keyate. Kem aboyei kem heyar tetane. Kemri wuri re heyar be tetane. 11Jisas re op habom. Ari anepoi tame wuri re anne yaper nente. Opkap re op wem. Kemri wuri re heyar be tetane. Jisas re op wem.

12Jisas re remri tewo ab ok keyakeipen re reri tame oub sene wum, re wolbayek sene yin sin remne op wemetem. Aren kemne nenyekap, kem haboye? 13Kem anne Tuma Peikbo Tame webo, kem anne Haneyen webo. Kem opkap webo, et yenbo. 14An kemri Haneyen. An kemri Tuma Peikbo Tame. An yaku nen tamekap ten kemri tewo ok keyaye. Kerem mere, kem yin keremwou keremwou tewo ok etop keyate. 15An kemne wule yenbo peteraye. Yaku bukre nenbo wulekap, yaku eisow nenbo wulekap an kemne etop peteraye. Aren keremne nenyekap, kem etop tewok tewok yin nente. 16An kemne sekeneker webo. Yaku nen tame re keryen yen rene be teitkwunte. Tame re rene werasem tame rene re be teitkwunte. 17Kem ari tuma sekene metye. Kem etop nenbet, kem metekwasbet.

18An kemne aboyei be webo. Keremri wuri re ari tuma be metbo. An rene be kenem. God reri siglow tuma op webo. Arenkene awos am tame wuri re anne yaper nenem. Op webo, er tame re etop nente tetane. 19Yuri kemri wuri re anne yaper nente. Gwopte an kemne etop wesowbo. Er tame re etop yuri nente, kem omuteke habote. Aren an Krais, God eter lebam tame. 20An kemne sekeneker webo. Kem heyar mette. Tame rem ari werasen yibo tame remne pap yewobo, rem anne kirkir pap yewobo. Anne pap yewobo tame rem anne werasen yam Apiy rene kirkir pap yewobo.

Judas re Jisas rene reri peiktame remri letke raste.

(Matyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-33)

21Jisas re etop wen re pap yaper meten sene re remne op wem. An sekeneker webo. Kemri wuri re anne yena tete tetane. 22Reri anepoi tame rem etemwou etemwou niri nere yan op wemetem. Yike etop nente? Jisas re yikene kap webo? 23Jisas rene metekwasbem tame re reri ganke yaimenem. 24Pita re rene op wem. Ne rene op wemette. Re yikene webo? 25Tame re Jisas eterri gwarek reri tak etek tewon op wemetem. Haneyen, yike nene yena tete? 26Jisas re sein op wem. An geil poten mak sokwenen tame wuri rene newon ate. Er tame re anne yena tete. Op wemke, re geil poten mak sokwunen Judas, Saimon Iskariot reri yener, rene newom.

27Judas re er geil potemke, Satan re rene gurerem. Jisas re Judas rene op wem. Neri nente nenbo wos, ne agetage yin nen. 28Awos abem tiyke simenem tame rem Jisas re Judas rene wem tuma tobo rem be sanem. 29Rane rem op habom. Judas re nemri kel yewobo ayersabe lakerebo tame. Kap Jisas re rene werasen re nemne awos tupate webo. Rane rem op habom. Kap Jisas re rene werasen re woskene bo tame etemne kel newote webo. Rem etop habom. 30Judas re geil poten agetage kwom geike wurem. Re lam, neir tektemenem.

Jisas re anepoi tame remne wule ager newom.

31Judas re yimke, Jisas re op wem. More Tame Tem Tame re sig bukre potem. God re rene sig bukre newom, tatame rem etop lan God reri sig yenbo wete. 32God re sig bukre potte, God eter re sig bukre More Tame Tem Tame rene newote. Re agetage etop nente. 33Ari yen, kem met. An keraket kemkene temente. An yite, kem anne soplaweite. An Juda remne kiyi wemkap, an kemne kirkir webo. Aren yite emi kem etek kebese be yite. 34An kemne wule ager newobo. An kemne pap meten heyar nenbokap, kem etop keremwou keremwou awosein awosein pap meten heyar nenbet. 35Kem keremwou keremwou etop pap meten heyar nenbet, agerbo tatame rem lan op wete. Rem Jisas eterri anepoi tame.

Jisas re Pita rene op wem. Keraket tete, ne anne magel taite.

(Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Jisas re op wemke, Saimon Pita re rene op wemetem. Haneyen, ne mak yite? Jisas re sein op wem. Aren yite emi gwopte ne be yite. Yuri ne ek yite. 37Pita re rene op wemetem. Berke an nerenkene be yite? An nene kwobo lan sate, ankene sate. An be akte.

38Jisas re sein op wem. Ne habobo, ne anne kwobo lan sate? An nene sekeneker webo. Kwokwo be wemente, tewo mur ne anne op wete. An rene be latene.

Copyright information for `YSSYAMANO