John 14

Jisas eter re kelow, tatame rem Apiy rene lasyibo kelow.

Jisas re reri anepoi tame remne op wem. An yite, kem pap yaper kap mette. Kem God rene omuteke habobet, kem anne kirkir omuteke habobet. Ari Apiy reri kwom, nugwape ake etek tetane. An etek yin kemne ake heyarte. Opkap be temente, an gwor tuma kemne be wete. An kemne ake kiyi yin heyarte, an sene yan kemne panen ek yite tetane. Aren temente kwom kem kirkir arenkene etek temente tetane. Aren yite habobo kwom kem kelow latene.

Op wemke, Tomas re rene op wemetem. Haneyen, neri yite kwom nem be latene. Opkap nem kelow kirkir be latene. Jisas re rene op wem. Aren, an kelow. Aren, an God Reri Tuma sekene. Aren, an wete, tatame rem heyar som temente. Tatame rem agerbo kelowke be yin God rene late. Yehow. Arenwou an kelow. Kem anne heyar late, kem ari Apiy rene kirkir heyar late. Gwopte kem rene latene.

Filip re rene sein op wem. Haneyen, ne nemne Apiy God rene peterate. Nem rene late, nem pap kwuye mette. Jisas re rene sein op wem. Filip, nugwape yabel an keremkene temenem, ne anne be habobo. Tatame rem anne omuteke habobo, rem Apiy rene kirkir omuteke habobo. Mapurke ne anne Apiy rene kemne peterate weye? 10 An Apiy eterkene tetane. Apiy re arenkene tetane. Ne etop be mettene? Ari kemne webo tuma et areri wuribairi tuma bo. God re arenkene tetane, eker an reri tuma wesowbo, reri yaku nenbo. 11 An Apiy eterkene tetane, Apiy re arenkene tetane. Kem etop omuteke mette. Kem etop omuteke be mette, kem aren nenbo kitimenakene bukre wos lan kem omuteke ek mette.

12 An kemne sekeneker webo. Kem met. Tame rem anne omuteke habobet, aren nenbo bukre woskap rem kirkir etop nente. An Apiy rene sene lasyite tetane, opkap rem bukre wos nente tetane. Ari nenbo wos et bukrewai bo. Rem nente wos et peritamewai. 13 Be wos kem Apiy God rene wemette, kem arenne kirkir omuteke habon ek wemette. Wemette, an etop nente tetane. Opkap, areri kitimenak Apiy re sig yenbo potte. 14 Kem be wos areri sigke wemette, ankene nente tetane. Op wem.

Jisas re op wem. An God Reri Wow rene werasen yate.

15 Jisas re op wem. Kem anne pap yewobet, kem ari tuma heyar meten nenbet. 16 An Apiy rene wemette, re agerbo Kwobo Labo Tame werasen yate. Er tame re keremkene som temente, re kemne kwobo late. 17 Er tame re God Eterri Wow. Nowselri tatame rem rene kebese be potte. Rem rene be latene, rene be mettene. Kerem kem rene latene, rene mettene. Re keremkene tetane. Yuri re keremri wuribaike temente.

18 An kemne be pelebiten kem kowoneyenkap be tete. An yite, an kemne sene lasyate tetane. 19 Kerakap tete, nowselri tatame rem anne sene be late. Kerem, kem anne sene late. An heyar som temente, etopkap kerem mere, kem heyar som temente tetane. 20 Er yabel tete, kem omuteke op habote. An Apiy eterkene tetane, kem arenkene tetane, an keremkene tetane. 21 Ari wule poten heyar sebo tatame rem anne pap yewobo. Anne pap yewobo tatame remne ari Apiy re remne pap yewote. Aren mere, an remne pap yewon ari wule an remne peterate. Rem anne heyar mette.

22 Agerbo Judas, Judas Iskariot eter bo, re Jisas rene op wemetem. Haneyen, mapurke neremwou nem nene heyar mette, agerbo nowselri tatame rem nene heyar be mette? 23 Jisas re rene sein op wem. Yike tatame rem anne pap yewote, rem ari tuma meten nente. Op nente, ari Apiy re remne pap yewote, nes Apiykene etemkene yan somsom temente tetane. 24 Yike tatame rem anne pap be yewobo, rem ari tuma be meten nenbo. Opkap, rem anne heyar be mette. Metye. An kemne webo tuma et areri tuma bo. Et Apiy eterri tuma. Eter anne werasen an ek yam.

25 Gwopte an keremkene tetane, an kemne er tuma wesowbo. 26 Kwobo Labo Wow re God Eterri Wow. Areri sigke Apiy re rene werasen yate. Aboyei wos re kemne wesowbet. Re kemri wuribai lisokote, kem ari kiyi wesowbem tuma sene habote.

27 An kemne mesegente, an kemne pap kwuye metbo wule newote. Ari pap kwuye metbo wule, an kemne newote. Nowselri tatame remri wule an kemne etopkap be newobo. An kemne pap kwuye met wule sekene newote. Eker kem mane op habo op habote. Kem mane akte. 28 An yite, an kemne sene lasyate tetane. An kemne etop kiyi wesowem, kem metem. Berke kem op habo op habobo? Apiy re ari Keryen Yen, an rene lasyite. Kem anne pap yewote weye, kem okbop tete weye. 29 An yite, an kemne etop kiyi wesowye. Yuri an yite, kem omuteke op habote, reri nemne wemkap re etop nenye. Re nemne kiyi wemkap, re etop nenye.

30 An kemkene sou be namrete. Nowselri tatame remri keryen yen, Satan, re yabo. Re kitimenakene bo, re anne be wos wuri be nente. 31 An habobo, nowselri tatame rem late, an Apiy rene sekene habobo, be wos Apiy re anne nente wem, an etop heyar nenbo. Yow, nem yite. Jisas re op wem.

Copyright information for `YSSYAMANO