John 17

Jisas re Apiy God rekene tuma namrem, re reri anepoi tame remne kwobo late.

Jisas re reri anepoi tame remne we mesegenen re nelke niruwun op wem. Apiy, ne wem yabel teye. Ne Neri Yen rene sig bukre wete. Re sein nene sig bukre wete. Ne wem, re keryen yen bukre tem. Ne rene kenem, re aboyei nowselri tatame remri Keryen Yen. Rene newom tatame rem heyar somsom temente. Remri heyar somsom temente wule et gwopkap. Et somsom temente tatame rem nene mette, nerenwou ne Keryen Yen God sekene. Rem mette, ne Jisas Krais rene werasen yam. Tatame rem etop mette, rem heyar somsom temente.

An gwor nowselke temenem, neri wem yaku an aboyei nenen legem. Opkap neri sig bukre tem. Apiy, kiyi ne nowsel be nenmenem, an nerenkene temenem. Nes hadebaswai emi yenbok temenem, nes heyarsubuwai temenem. An nene wemetbo, nesri kiyi temenemkap, nes etop sene temente.

Rane nowselri tatame rem nereri tatame. Er tatame ne remne anne newom, an nene remne wesowem, rem neri tuma heyar sebo. Sene rem mettene, aboyei wos ne anne newom, et nerenke yam. Ne anne wem tuma an remne etop aboyei wesowkeipem, rem er tuma omuteke metbo. Kiyi an nerenkene temenem, ne anne werasen yam. Rem etop omuteke metbo.

Er tatame remne an habon nekene namrebo, ne remne kwobo late. An nowselri tatame etemne be habon nekene namrebo. Neri anne newom tatame etemnewou an habon nekene namrebo. Rem nereri tatame, eker an remne habon nekene namrebo. 10 Ari tatame rem nereri. Neri tatame rem areri. Agerbo tatame rem ari tatame remne labo, rem ari sig bukre webo.

11 An nene lasyabo. An gwor nowselke be temente. Rem nowselke som temente. Apiy, ne yenbowai. Neri kitimenakene sigke ne remne heyar lakerete. Et sig neren anne newom. Rem nene kap mesegente. Eker nesri tetane wuribai purere wuriwoukap, rem etopwou temente. 12 Neri anne newom tame an remkene temenem, an remne neri sigke heyar lakerebem. Et sig neren anne newom. An remne heyar lakerebem, remri wuri nene be mesegenem. Tame wuriwou re nene mesegenem. Eterwou re emi yaperke yin temente. Neri siglowke kiyi wem tuma etopkap tete. 13 Gwopte an nene lasyabo. An nowselke tetane, yeki an remne aboyei wesowem. Opkap ari tebo okbopkap rem kirkir etopkap tebet.

14 Neri tuma an remne wesowkeipem. Gwor nowselri tatame rem remne peiktame temenem. An nowselri tame bo. Etem mere, rem nowselri tame bo. Opkap, nowselri tame rem remne muwem. 15 An nene be wemetbo, ne remne poten rem nowsel mesegente. Yehow. An wemetbo, ne remne heyar lakerete, rem Tame Yaper rene kebese teitkwunte. Rem neri wule kap mesegente, an etop wemetbo. 16 An nowselri tame bo. Rem nowselri wule mesegenem, etem mere rem nowselri tame bo. 17 Neri tuma et sekenewai. An selbo, neri tuma sekene et remri wuribaike yaku yenbo nenen rem neri tatame yenbo tete. 18 Kiyi ne anne werasen yam, an nowselri tatame remri borke temenem. Opkap neri anne newom tame rem yin tatame etemri borke temente. 19 An remne kwobo lan aren kworer nene newote. Opkap rem neri tatame sekenewai tete.

20 An areri anepoi tame etemnewou boker kwobo late wemetbo. Tatame rem remri wete tuma meten anne yuri omuteke habote, er tatame an nene wemetbo, ne remne kirkir kwobo late. 21 An selbo, rem purere wuribai wuriketwou tete. Apiy, neses tetanekap, rem etop tete, ne arenke tetane, an nerenke tetane. Etopkap rem neseske temente. Op tete, nowselri tatame rem etop late, rem omuteke habote, ne anne werasen yam. 22 Neri anne newom kitimenakene sig bukrekene an remne newom. Nes wuriwou tetanekap, rem etopwou wuriwou tete. 23 An etemkene tetane, ne arenkene tetane. Opkap, rem wuribai wuriwou heyar tete. Opkap tete, nowselri tatame rem lan op habote. Ne anne werasen yam. Ne anne nugwape pap yewobokap, ne remne kirkir pap yewobet.

24 Apiy, neri anne newom tatame rem aren temente emik kirkir temente, an etop selbo. An selbo, neri anne newom sig bukre rem late. Kiyi ne nowselkene nelkene be nenmenem, ne anne pap yewom. 25 Apiy Yenbosubuwai, ne wule yenbo nenbo tame. Nowselri tatame rem nene be mettene. Aren, an nene mettene. Neri anne newom tatame rem omuteke metem, ne anne werasen yam. Nene an remne wesowbem. An remne som wesowbet. Op nente, neri anne heyar pap yewobokap, rem agerbo tatame remne etopwou heyar pap yewote. Opkap, an etemke temente. Jisas re Apiy rene etop wem.

26 

Jisas re mus meten san sene wayen sim.

(Sapta 18—20)

Copyright information for `YSSYAMANO