John 19

Sene Pailat re wemke, rem Jisas rene kepke wurbetem. Sene ei nai tame rem kwokwolobu poten tare gurere nenen Jisas reri tarek gurereruwem. Sene rem keryen yen remri kerap kilapunen kwoi weskap tame oub poten Jisas rene woleruwem. Sene rem wulare wulare yan Jisas rene bupo me op wem. Setate. Ne Juda remri kwom pane si keryen yen. Ne heyar me temen. Op wen rem rene powyek puwburowem.

Pailat re sene wuran Juda tame remne op wem. Metye. An rene wemetlaweiwo. Re yaper wos be wuri nenem. Opkap an rene panen wurate nenbo. Jisas re yan wuram, re kwokwolobuk nenem tare gurere gureremenem, kelapunen kwoi weskap tame oub wumenem. Pailat re op wem. Ekela. Tame re gwor.

God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yenkene nause yenkene rem Jisas rene lan rem yaye op tebem. Rene mek kwuren peikkeren sate. Rene mek kwuren peikkeren sate. Pailat re remne op wem. Kerem, kem rene mek peikkeren sate. An laye, re yaper wos be nenem. Juda tame rem sein op wem. Kiyi re op webem. An God Eterri Yen. Nemri wule op webo. Yike tame re opkap wete, kem rene pen sate.

Pailat re op metem, re wuribai pes tem, re kenakem akem. Re ake bukrek sene wuren Jisas rene wemetem. Ne map yokwok yam? Jisas re rene sein be wem. 10 Pailat re rene op wem. Ne anne tuma sein be weye. Metye. An Romri keryen yen. An kirkir wete, rem nene mek kwuren peikkeren sate. An sewaite, rem nene pelebiten ne akwulke yite. Ne etop mettene?

11 Jisas re sein op wem. Metye. God re be wete wem, an neri kulke be temente. Anne panen yan neri letke rasye tame, eter re yaper wos bukre nenye.

12 Pailat re Jisas rene akwulke werasen yite kelow sopem. Juda tame rem Pailat rene yaye op wem. Ne Jisas rene akwulke werasen yite, ne Keryen Yen Sisar reri sukuw be tete. Tame re kworer wete, re keryen yen, re Sisar reri peiktame tete.

13 Pailat re Jisas rene panen wuran re tuma nenbo tameri wolbayek sim. Er sibo emi rem op webo. Pak Nenem Emi. Hibru tuma op webo. Gabata. 14 God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Potem Yabel yuwu tete, Pailat re Juda tame remne op wem. Ekela. Kemri keryen yen re gwor. 15 Sene Juda rem yaye op tem. Rene pen sa. Rene pen sa. Rene mek kwuren peikkeren re sate. Pailat re remne op wemetem. Kemri keryen yen rene an mek kwuren peikkeren sate o bo? God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen rem sene op wem. Sisar eterwou re nemri keryen yen. Nem agerbo keryen yen bo. 16 Op wemke, Pailat re Jisas rene Juda tame remne newom, rem rene mek kwuren peikkeren sate.

Rem Jisas rene mek kwuren peikkerem.

(Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

17 Rem rene panen yin rene peikkerete me newon re sen yim. Rem kwom mesegenen yin rem emi wurik yam. Hibru tuma er emi op webo. Golgota. Nem op webo. Tame Tare Bai. 18 Eter emik rem Jisas rene me kwuren peikkeren teteruwem. Rem tame pes kirkir mek peikeren teteruwem. Wuri let mame yokwo wuri let giriy yokwok teteruwem. Jisas rene rem borborke teteruwem.

19 Pailat re me wulale wuri poten tuma etek basrasem, rem poten sen yin kwuremenem me ya yokwok peikkerem. Re tuma op basrasem. Gwor Jisas, Nasaret kwomri tame, re Juda etemri Keryen Yen. 20 Pailat re er tuma kwom murri tumak basrasem, Hibru tuma, Rom tuma, Grik tuma re etek basrasem. Jisas rene mek kwuren peikkeren sam emi et Jerusalem kwom sag meknik temenem. Opkap nugwape Juda tatame rem etek yi yabem, rem er tuma lan yi yabem.

21 God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen rem Pailat rene op wem. Ne basrasye, re Juda etemri keryen yen. Ne etop mane basraste. Ne op basraste. Re wem, re Juda etemri keryen yen.

22 Pailat re sein op wem. Ari basrasyekap et me tetane.

23 Ei nai tame rem Jisas rene me kwuren peikkeren teteruwem yaku legem, rem Jisas reri wumenem tame oub giri eiske rasem, rem giri wulare wulare potem. Jisas reri wumenem tame oub yenbo, op yokwo op yokwo be kammenem. 24 Rem op lam, ei nai tame rem etemwou etemwou namren op wem. Gwor tame oub nem kap pekayewote. Nem teya lite, nem late, kap yike potte. Opkap nenemke, God reri kiyi basrasem tuma sekene tem. God Reri Tuma op webo. Ari tame oub aboyei rem wesan wulare wulare potte. Rem teya lite, tame wuri re ari tame oub potte. Op wem tuma et sekene tem. Ei nai tame rem etop nenem.

25 Jisas rene mek kwuren peikkeremenem, ta eis rem rene meknik tetemenem. Eterri nawot, eterri namoi etet, Klopas reri ta Maria, Makdala kwomri ta Maria rem etek tetemenem. 26 Jisas re reri nawokene reri anepoi tame wurikene repne lam. Er anepoi tame rene Jisas re metekwasbem. Re nawo tene op wem. Nawiy, gwor tetane tame re nereri yen. 27 Sene re anepoi tame rene op wem. Gwor tetane ta te nereri nawo. Op wem, er yabel anepoi tame re Maria tene reri akek panen yin lakerebem.

Jisas re sam.

(Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Jisas rene mek kwuren peikkeremenem, re op habom. God reri anne newom yaku legeye. Op habon re op wem. An ok segeye. Op wem tuma et God reri siglowke kiyi basrasem. Tuma sekene tem. 29 Gin wuri etek temenem. Kwole yabo wain ok eter ginke yewomenem. Yamowb rem poten er okke keipoten me tewok leyen Jisas rene ate sen tetem. 30 Jisas re kwole yabo kupunibur ok an mesegenen re op wem. Ari yaku legeye. Op wen re tare teiseren reri wow kworer werasen yin re ek sam.

Ei nai tame re Jisas rene pi merke pem.

31 Rane Juda tame rem Pailat rene lasyin op wem. Wore et God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabel. Et neremri Egesite Yabel bukre. Er yabel nem yaku be nenbo, nem tame kupa be pertaibo. Tame kupa rem kwuretene me kap etek som peikkeremente. Juda Egesi Yabel wule nem kap biragiyete. Opkap, ne kirkir wete, nem yin er tame mur remri tewo kwosen rem agetage sate, tatame rem remri kupa poten pertaite. 32 Op wemke, ei nai tame rem yin Jisas eterkene op yokwo op yokwo peikkeremenem tame pes repri tewo yin kwosem. 33 Rem yan Jisas rene lam, re kiyi sam. Opkap rem reri tewo be kwosem. 34 Ei nai tame wuri re Jisas rene pi merke pemke, nepgili ok pi taukke yerem. 35 An Jon, an etop lam, an kemne wesowbo. Ari tuma sekene. An kemne wesowbo, opkap kem etop omuteke mette. 36 Rem etop bupo boker nenem. God reri siglowke kiyi wem tuma et sekene tem. Er tuma op webo. Rem reri let tewo be wuri kwoste. Op wem tuma et sekene tem. Ei nai tame rem Jisas reri tewo be kwosem. 37 God reri siglow tuma sene op webo. Rene pik pete tame rem rene leklek tete.

Jisas reri kupa rem pa puri agerke rasem.

(Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Arimatea kwomri tame Josep re Jisas rene omuteke habobem. Re Juda tame remne akem, eker re Jisas rene berasen omuteke habobem. Re Pailat rene lasyin Jisas reri kupa potte wemetem. Pailat re kirkir wemke, Josep re yin Jisas reri kupa poten sen yim. 39 Nikodemus re kiyi Jisas rene neirke lasyim tame, eter mere, re kirkir yim. Re bos yabo me ner et me pesri ner etop anelesen ek sen yim. Er me ner repri lim nugwape, tame wuriri ok tame wuri letpeis (30 kilogram), re etop sen yim. 40 Rep yin Juda remri tame pertaibo wule rep nenem, rep reri kupa poten kwar kere mesegenen mate poten etek leyem.

41 Jisas rene mek kwuren peikkerem emi now wuri etek mekni temenem. Pa puri ager etek temenem, kiyi rem tame kupa etek be wuri rasmenem. 42 God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabel matnamenemke, er pa puri re mekni temenem, opkap Josepkene Nikodemuskene rep Jisas reri kupa etek rasem. Sene rep pa bukre gelkwun yin eruk ragerkerem.

Copyright information for `YSSYAMANO