John 2

Tame wuri re Kana kwomri ta panem.

Yabel pes tem, murwuk tame wuri re ta panem. Galili yokwori kwom, Kana, etek panem. Jisas reri nawo te ta pane kisbem akek temenem. Rem Jisas rene kirkir wemetem, re reri anepoi tamekene rem ta pane kisbem awos ate yam. Tatame nugwape rem sin abem, wain ok legem. Jisas reri nawo te rene op wem. Rem wain ok bo. Jisas re tene sewayen op wem. Nawiy, et nereri wos. Yurik an kitimenakene bukre wos ek nente. Gwopte bo. Te awos nenbem tame remne op wem. Jisas re kemne be wos wuri nente wete, kem meten etop nente.

Juda tatame remri wule rem let ok keyan awos ek abem. Eker, rem er ake ou bukre letrane kelare wuri kere etek tukmenem. Er ou bukre wulare wulare rem ok nugwape, 100 lita, yewon pulaubem. Jisas re awos nenbem tame remne op wem. Kem er ou letrane kelare wuri kere ok etek tin pulaute. Op wem, rem ok tin pulawen tukruwem. Re remne sene op wem. Ware wuri kem poten sen yin awos lakere tame rene newon alate. Op wem, rem ware wuri poten tin sen yin newom. Awos lakere tame re er ok alam, er ok re wain ok sekene tem. Remri ok tim emi re be lam. Re ta panem tame rene wepotem. 10 Re rene op wem. Neren yuri newoye wain ok et

yenbowai. Nugwape tatame rem gesa tebo, rem tokwo bukrek tupabo wain ok kiyi newopiti pete yabo. Tatame rem nugwape wain ok an sisi pebo, yuri rem tokwo eisowke tupabo wain ok remne sene ek newon abo. Neri nemne nenbo wule yenbowai. Neri tokwo bukrek tupam wain ok ne yuri sen yan nemne newoye.

11 Jisas re temnas yi kitimenakene yaku bukre tobotan nenem. Re Galili yokwok temenem kwom, Kana, etek nenem. Re reri sigkene kitimenakene tatame remne etek peteram. Reri anepoi tame rem reri kitimena lam, rem rene omuteke habobem.

12 Jisas re Kana kwom mesegenen Kaperneam kwomke warem. Reri nawo, mase, reri anepoi tame rem kirkir etop warem. Rane yabel rem eter kwom sagke temenem.

God Reri Kwoborke tame rem wos tupabem. Er tame remne Jisas re wukrokem.

(Matyu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

13 God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem Habom Yabel matnamke, Jisas re Jerusalemke yim. 14 Re God Reri Kwoborke wuren lam, tame nugwape rem kel pot yaku etek nenbem. Rem kwar pete bulmakau, sipsip, ap sen yan tatame rem tupabem. Rane rem tiyke sin agerbo nowselri kel natokwo tupabem. 15 Jisas re rewo guli poten remne wurbeten wukroken yim. Sipsipkene bulmakaukene remne kirkir wukrokem. Re natokwe tupabem tame remri kel rasbem tiy poten legalen petem, kel rem aboyei panbilen pitim. 16 Ap tupabem kel potbem tame remne re op wem.

Kem poten yikute. Gwor kwobor et areri Apiy Eterri Kwobor. Kem kel gwok mane natokwo tupate.
17 Op wemke, reri anepoi tame rem God reri basrasem tuma wuri sene habom. Basrasem tuma op webo. Apiy God, neri kwobor an metekwasbo, eker an yaku bukre nenen heyar lakerebo, kwobor re heyar temente. Er tuma rem etop habom.

18 Sene Juda tame rem Jisas reri gwule lan rene op wemetem. Nene yike wemke, ne remne wukrokye? Ne nemne kitimenakene bukre wos peterate, nem nene tuma be wete. 19 Jisas re remne sein op wem. Kem God Reri Kwobor berayewote, yabel murwu, an sene nente. 20 Juda rem op wem. Gwor kwobor rem nenem, nabe nugwape (46) rem yaku nenen legem. Yabel murwu ne kebese sene be nente.

21 Jisas re God Reri Kwobor wem, re eterri kworer wesom habon eker wem. Yuri re sate, yabel mur tete, re sene wow poten wayen site.

22 Yuri God re Jisas rene wow sene newom, Jisas reri anepoi tame rem Jisas reri wem tuma sene habopitim, rem God reri siglowke basrasem tuma omuteke habom, rem Jisas reri wem tuma kirkir omuteke habom.

Jisas re aboyei tatame remri wuribai latene.

23 God re Israel Tatame Remne Isip Tame Remri Letke Sene Potem Yabel, Jisas re Jerusalemke temenem, re kitimenakene bukre wos nugwape nenbem. Nugwape tatame rem etop lam, rem Jisas rene omuteke habom. 24 Jisas re remri tuma omuteke be habom. 25 Re aboyei tatame remri wulekene wuribaikene lamenem. Rene agerbo yenke be wesowte.

Copyright information for `YSSYAMANO