John 5

Betesda okmei barke simenem tame rene Jisas re heyarem.

Yuri Juda remri Egesi Yabel bukre tete nenbemke, Jisas re Jerusalemke yin yawum.

Jerusalem kwom ser bukre peikmenem. Er ser reri eru wuri rem op webo. Sipsip Eru. Okmei wuri eter eru meknik temenem. Okmei sig rem Hibru tumak op webo. Betesda. Okmei barke egesibem ake tiytare letrane etek temenem. Nugwape sikanuma nen tame rem etek tuknamenem. Rane rem lesi tame, rane tewo yaper te tame, rane tewo negel met tame, rem er ake tiy tarek tuknan ok leklek tebem. (Leklek tebem, rem ok nina kowmenem. Rane yabel God reri kwomri tame wuri re okmeike yeren ok nina saberbem, kiyi temnas warbem tame remri sikanuma agetage legebem.)

Tame wuri re etek tuknan kowmenem, rene nenbem sikanuma nabe et nugwape (38). Nabe nugwape re etek tuknan kowmenem. Jisas re op lam, re rene op wemetem. Ne sene yenbo tete selye o bo?

Sikenuma nen tame re rene sein op wem. Haneyen, ok nina yate, anne yike tamek poten okke panen warte? An warte seilabo, agerbo tame rem kiyi agetage warbo, anne gwotek mesegenbo. Jisas re rene op wem. Ne opu wayen teten neri tukna wos poten sen yi. Agetage re kwuye metem, re reri tukna wos poten sen akwulke yim.

Op tem yabel et Juda etemri Egesi Yabel.
10 Juda tame rem op lam, rem gwule tem, rem kwuye metem tame rene sewayen op wem. Gwopte Egesi Yabel. Ne tukna wos mane poten sen yite. Ne op nente, ne nemri wule biragiyebo. 11 Re remne sein op wem. Anne heyarye tame eter anne werasye. 12 Rem rene op wemetem. Yike nene weye, ne neri tukna wos poten sen yite? 13 Kwuye metem tame re Jisas rene heyar be lam. Re rene soplaweyem. Nugwape tatame rem temenem, Jisas re yim, eker re Jisas rene soplaweyem.

14 Yuri Jisas re God Reri Kwoborke wuren re kwuye metem tame rene etek lan rene op wem. Gwopte ne kwuye meten heyar teye. Ne kiyi nenem wule yaper sene kap nente. Ne yaper wos sene nente, nugwape yaper wos bukre nene sene tete tetane. 15 Op wem, kwuye metem tame re yin Juda tame remne op wesowem. Anne heyar nenye tame re Jisas.

16 Jisas re er tame rene Egesi Yabelke heyar nenem, eker Juda rem saberen Jisas rene yaper nenbem.

17 Jisas re Juda remne sein op wem. Ari Apiy re yaku kwokwos kwokwos nenbo. Opkap aren mere, an etop nenbo. 18 Juda rem Jisas rene pen sate pap tem. Eker rem op wem. Re wos pes yaper nenye. Wuri re Egesi Yabel wule biragiyeye. Peswe re op weye. God re Areri Apiy. Opkap Juda tame rem rene pap yokem. Rem op wem. Jisas re kap op wete. An God eterkap.

God Re Reri Yen rene yaku werasem.

19 Jisas re remne op wem. An God Eterri Yen. An ari wuribaike be nenbo. Apiy eter nenbokap an labo, an etopwou nenbo. Be wos be wos ari Apiy re nenbo, an etop kirkir nenbo. 20 Ari Apiy re anne pap metbo, eker be wos be wos re nenbo, re anne peterabo. Kiyi re anne peteram, an bukre wos nenem. Yuri re anne sene peterate, an wos bukrewai nente, kem danekene sekete tetane. 21 Ari Apiy re sabo tatame remne wow sene newobokap, an God Eterri Yen, areri wuribaike an tatame remne wete, rem heyar som temente tetane. 22 Apiy God re tatame remne tuma be nente. An Eterri Yen, re anne op wem. Neren, ne tatame remne se pen tuma nente tetane. 23 Opkap aboyei tatame rem Apiy rene lom yokwobokap, rem anne etop lom yokwote. Apiy eter anne werasen yam, opkap, tatame rem anne be lom yokwobo, rem anne werasem Apiy rene kirkir be lom yokwote.

24 An kemne sekeneker webo. Tatame rem ari tuma meten anne werasem tame rene omuteke habote, rem som heyar temente tetane. Er tame an remne tuma be nente. Rem sate, rem wow sene potte, rem heyar som temente tetane.

25 An kemne sekeneker webo. An God Eterri Yen, sabo tame rem ari taye mette, rem heyar som temente. Remri mette yabel et matnaye. An sene op wete. Et yabel gwopte teye. 26 Apiy reri kitimena bukrewai. Re wow kebese sene newobo. Re reri kitimena anne newom, aren mere, an wow kebese newobo. Anne omuteke habobo tatame rem heyar som temente tetane. 27 An More Tame Tem Tame, eker ari Apiy re anne op wem. Ne tatame remne se pen tuma nente tetane. 28 Kem danekene kap sekete. Sele meike tetane tatame rem areri taye yuri mette tetane. 29 Mette, rem sele meike sene wayekwutete. Yenbo nenbem tatame rem God reri kwomke yin etek heyar som temente tetane. Yaper nenbem tatame remne an tuma nenen yaper sein nente tetane. Jisas re op wem.

Agerbo tatame etem mere rem wesowem, Jisas re yike.

30 Jisas re sene op wem. Be wos wuri an ari wuribaike be nenbo. An tatame remne se pen tuma nente, an areri wuribaike be nente tetane. God eter anne webokap, an remne etop nente. Eter anne werasem, an eterri wuribaiwouke nenbo. Opkap, an tatame remne se pen tuma nente, ari nente tuma et sekene.

31 Ari nenbo yaku an arenwou wesowte, tatame rem omuteke be mette. 32 Agerbo tame re ari yaku, ari wule wesowbo. An mettene, reri wesowbo tuma et tuma sekene.

33 Kem tame remne werasem, rem Jon rene yin wemetem. Aren nenbo wos re remne wesowem. Re tuma sekene wesowem. 34 Aren nenbo wos, tame re wesowte, an etop sou be habobo. Yehow. An kemne potte, kem pow tete, an etop selbo. Eker ari nenbo wos Jon re kemne wesowte, kem anne omuteke habote, et yenbo. 35 Jon re kerkap kukumenem. Kem reri kukumenem kerke keraket sin okbop tem, sene kem rene mesegenem.

36 Jon re yan kemne anne op wesowem. Apiy God re rene werasem, re Keryen Yen bukre. Re kemne etop wesowem. Sene God re anne newom yaku an nenbo, an tatame remne peterabo, God re anne werasen yam. 37 Apiy eter re anne werasen yam. Eter re op wem. Re Arri Yen. Eter webem tuma kem be mettene. Reri bitmi kem be latene. 38 Apiy reri werasem tame reri tuma kem omuteke be habobo, eker reri tuma et keremkene be tetane.

39 Kem God reri siglow heyar lan op habobo. Nem God reri siglow late, nem heyar som temente. Kem etop habobo. Metye. Er siglow re arenne webo. 40 Kem anne omuteke habote, kem heyar som temente. Kem op be nenbo. Kem anne omuteke habote muwebo.

41 Tatame rem ari sig gabote, an etop be webo. 42 An kemri wuribai latene. Kem God rene be habobo. 43 God re areri Apiy, re anne werasen yam. Kem ari tuma omuteke be metbo. Agerbo tame re ermetke yate, kem reri tuma omuteke mette. 44 Kem awosein awosein sig yenbo potbo, kem etopwou selbo. God eter wuriwou, re tatame remne sig bukre newote, kem etop be selbo. Eker kem mapurke omuteke mette.

45 Kemri nenbo yaper wos an ari Apiy God rene be wesowte. Kem habobo, Moses re kemne kwobo late tetane. Yehow. An kemne webo, Moses eter re kemne tuma nente. Reri kemne newom wule letpeis kem biragiyebem, eker re kemne tuma nente tetane. 46 Kem Moses reri tuma omuteke mette wem, kem ari tuma kirkir omuteke mette wem. Moses re arenne habon siglow basrasem. 47 Moses reri basrasem tuma kem omuteke be metbo, opkap kem mapurke ari tuma omuteke mette? Jisas re op wem.

Copyright information for `YSSYAMANO