John 7

Jisas re Juda tatame remri Egesibo Yabelake Yabel late yim.

Yuri Jisas re Galili yokwok yaku nenen sewurbem. Judia yokwori Juda tatame remri taresi tame rem rene pen sate selem, opkap re Judia yokwok sewurte muwem. Juda remri Egesi Yabel wuri matnamenem. Er yabel et Egesibo Yabelake Yabel. Jisas reri mase rem Jisas rene op wem. Ne gwor kwom pelebiten Judia yokwok yite. Nugwape tatame rem etek tetane. Neren nenbo yaku ne etek sene nente, rem late. Tame re sig bukre potte selte, re yaku be berasen nenbo. Re kwom geike nenbo. Ne bukre wos nente, ne kwom geike nentek, tatame nugwape rem nene late. Reri mase rem rene omuteke be habom, eker rem rene etop wem. Jisas re remne sein op wem. Gwopte an Jerusalem be yite. God eter anne wetek, an ek yite. Kem be yabel yite, et tumakene bo. Et keremri wos. God Reri Tuma be metbo tatame rem kemne mu be webo. Arenne rem muwebo. Remri nenbo wule yaperri wos an kwom geike wesowbo, eker rem anne muwebo. Kem Jerusalem kwomke yin God Reri Kwoborke wuren sukwiye wurate. Kem opu yi. Gwopte an be yite. God eter wetek, an ek yite. Re remne etop wen re Galilike som temenem.

10 Jisas reri mase rem yimke, Jisas re tiptuwu yim. Tatame rem rene kap late, re beras kelowke yim. 11 Juda remri temnas yi tame rem Jisas rene er Egesibo Yabel bukrek me sopbem. Rem rene wemet kameten op wem. Er tame re mak tetane? 12 Tatame nugwape rem Jisas rene etemwou etemwou elen me namrebem. Rane rem op webem. Re tame yenbo. Rane rem op webem. Yehow. Re tatame remne tuma yikokobo tame. 13 Rem Juda temnas yi tame etemne akem, eker rem Jisas rene kerebo tuma tegek be namrebem.

14 Er yabel bukre legete nenem, Jisas re God Reri Kwoborke yawun wuren tatame remne tuma wesowem. 15 Juda rem reri tuma metem, rem danekene seken op wem. Jisas re purere potbo akek be sim. Re purere bukre mak potem? 16 Jisas re remne sein op wem. Ari kemne wesowbo tuma et areri tuma bo. Et God eterri tuma. Eter anne werasen yam. 17 God reri wuribaike nente selbo tatame rem sanete, ari webo tuma re God eterri tuma, o areri wuribaike webo tuma. Rem etop mette. 18 Tame re reri wuribairi tuma wesowte, re selbo, agerbo tatame rem reri sig bukre wete. Tame re rene werasem tame rene sig bukre newote selbo, er tame re yenbowai, re yikokobo tame bo.

19 Kiyi Moses re God reri Wule basrasen kemne newom. Kemri tame wuri re er wule be meten nenbo. Kem webo, an er wule biragiyebo, eker kem anne pen sate selbo. 20 Tatame rem sein op wem. Nene gambok gurereye, ne opkap tuma eker webo. Nene yike tamek nene pen sate? 21 Jisas re remne sein op wem. An yaku wuri nenem, kem etop lam, kem anne kenakem habom. 22 Kem habote. Kemri yeiwarege rem mare tumas kutete wule kemne newom. Yuri warege Moses re er wule kirkir wem. Nawo te tauryen wurbo, yabel letrane kelare mur kerebo, kem yen reri mare tumas kutebo. Letrane kelare mur kere yabel et Egesi Yabel, kem mare tumas ek kutebo. 23 Moses reri mare tumas kutebo wule kem heyar nente habobo, eker Egesi Yabelke kem tauryen remri mare tumas kutebo. Kiyi an sikanuma nen tame wuri reri wesom Egesi Yabelke heyarem. Op nenem, berke kem anne pap yokem? 24 Kem wos sin late, kem keremri lewouke mane late. Kem wule yenbowai sen wos sin late.

Tatame rem sanete. Jisas re yike?

25 Jerusalemri rane tatame rem Jisas rene lan op wem. Kwom lakerebo tame rem tame wuri pen sate wem. Kap, rem Jisas eterne webo, o rem agerbo tamene webo? 26 Ekla. Jisas re kwom geike teten tatame remne tuma wesowbo. Kwom lakerebo rem rene be sewaiwo. Kap, rem omuteke op metbo. Re God reri kiyi wem tame. God re rene werasen reri tatame remne potte tame. 27 Nem Jisas reri kwom sig mettene. Re Nasaret kwomri tame. God reri weraste tame re yate, tatame rem reri yate kwom be mette.

28 Jisas re God Reri Kwoborke temenem, re tatame remne yaye op wemetem. Kem anne heyar nowb mettene? Ari yam kwom kem heyar nowb mettene? Metye. An areri wuribaike bokem yam. Apiy re anne werasen an yam. Reri wule et sekene. Kem rene be mettene. 29 Aren, an rene mettene. An eterkene temenemke, re anne werasen kemne lasyam. Op wem.

30 Rem reri tuma metem, rem gwule ten rem rene ake yaperke wen wurte nenem. God re kirkir be wem, opkap tame wuri rene be keikerem. 31 Nugwape tatame rem Jisas rene omuteke habobem. Rem op wem. Jisas re nugwape kitimenakene wos bukre nenbo. God reri weraste tame re kitimenakene bukre wos nenen Jisas rene teitkwunte?

Rem nause yen remne werasen Jisas rene ake yaperke wen wurte wem.

32 Farisi tame rem metem, sange tame rem Jisas reri nenem wos namrebem. God reri akek yaku nen tame remri keryen yenkene Farisi tamekene rem nause yen remne op wem. Kem yin Jisas rene keikerete. 33 Jisas re tatame remne op wem. An keraket kemkene temente. Sene an anne werasen yam Apiy rene lasyite. 34 Kem anne soplaweite tetane. Ari temente emi kem kebese be yite. Jisas re op wem. 35 Juda tame rem op metem, rem etemwou etemwou namren op wem. Re map yokwo kwomke yite, nem rene be late? Kap re neremri tame beig etem tetane emi Grik nowselke yite o bo? Re Grik tame remne yin reri tuma remne wesowte o bo? 36 Re nemne op weye. Kem anne soplaweite. Ari tetane emi kem kebese be yite. Op weye, reri opkap weye tuma reri tobo be? Op wem.

Jisas re ok. Tatame rem ate, rem heyar som temente wem.

37 Sukwiye wuran yam yabel bukrewai, Jisas re teten tatame remne tuma yaye op wem. Kem yike ok segete, kem arenke yan a. 38 God reri siglow op webo. Tatame rem anne omuteke habobo, er ok re etemri wuribaike sekbo okkap tete. 39 Jisas reri tuma tobo gwo. Tatame rem Jisas rene omuteke habote, God Reri Wow re remkene temente. Er yabel Jisas re sig bukre be potmenem, eker God Reri Wow re be yamenem.

Tatame rem pekan giri pes tem.

40 Nugwape tatame rem Jisas reri tuma metem, rane rem op wem. Sekenwai, gwor tame re God eter nowselke werasen yan tuma wesowbo tame. 41 Rane rem op wem. Re God eter wen yan reri tatame remne potte. Rane rem op wem. Bokem. Re Galili tame. God reri wem tame re Galili yokwok be yate. 42 God reri siglow op webo. God reri wem tame re Devit eterri tame beig. Devit reri kiyi temenem kwom et Betlehem, eker God eter wem tame re Devit reri kwom Betlehemke yate. God reri siglow etop webo. 43 Tatame rem Jisas rene kena kena habobem, eker rem pekan pes tem. 44 Rane rem rene ake yaperke wen wurte selem. Op tem, rem rene be keikerem.

Juda remri taresi tame rem Jisas rene omuteke be habobem.

45 Kiyi Farisi tamekene God reri akek yaku nen tame remri keryen yenkene rem nause yen remne Jisas rene keikerete werasem. Rem bupo me sene yam, rem remne op wemetem. Berke kem Jisas rene be panen yawo? 46 Nause yen rem tuma sein op wem. Jisas reri tuma wesowbokap, kiyi temenem tame rem opkap be wesowem. Opkap nem rene be keikereye. 47 Farisi tame rem nause yen remne op wem. Kerem mere, kem Jisas reri yikoko tuma omuteke metye. 48 Nem Farisi tame, nem keryen yen, nemri wuri Jisas reri tuma omuteke be metbo. 49 Jisas rene habobo tatame rem Moses Reri Wule heyar be mettene. Eker God re remne yaper nente tetane. Farisi rem etop wem.

50 Kiyi Jisas rene lasyim tame, Nikodemus, eter mere re Farisi tame remri wuri, re etek temenem. Re agerbo Farisi tame remne op wem. 51 Nemri wule nem tame remne bupo be pete. Nem tame reri tuma heyar kiyi mette. Eter yaper wos re nenmenem, nem rene ek pete. Et neremri wule. 52 Rem rene sein op wem. Ne kap Galiliri tame. Ne God reri siglow heyar lan sane. God Reri Tuma wesow tame rem Galili yokwori tame bo.

Rem yaper wos nenbem ta tene poten Jisas rene panen yim.

53 Aboyei tame rem wulare wulare tame etemri akek yim.

Copyright information for `YSSYAMANO