John 8

Tatame rem remri akek yikwutem, Jisas eter re Oliv Kwowke yawum. Ei berabem, Jisas re God Reri Kwoborke sene yim. Nugwape tatame rem rene lasyam, re sin remne tuma wesowbem. Moses Reri Wule peikbem tamekene Farisi tamekene rem ta wuri panen yam, nugwape tatame etemri borke yan tetruwem. Er ta te tame yim ta, rem lam, te mare bisi yim. Rem Jisas rene op wem. Tuma Peikbo Tame, gwor tame yim ta te mare bisi yibemke, rem tene ek lam. Moses reri basrasem Wule nemne op webo. Mare bisi yibo ta tene pa seiten botkuraste. Moses re etop wem. Neren, ne map webo? Remri op wem tuma rem eterne seilam. Rem rene tuma nente kelow sopbem. Op wem, Jisas re sein be wem, re gurowmen sin let bor subuk basrasbem.

Rem rene pipikupaye wemetbemke, Jisas re wayen teten remne op wem. Kemri yike yaper wos be nenbo tame eter hare temnas yin tene pa kiyi seitte. Op wemke, Jisas re sene gurowkwunen subuke sene basrasbem. Rem reri tuma etop metem, rem remri nenbem yaper wos sebera yam, rem wulare wulare yikwute yakwutem. Ker tatame rem kiyi temnas yim, sene agerbo tatame rem remne semowen yim. Yikeipem, Jisas re eterwou guromen temenem, ta te reri bitmik tetemenem.

10 Jisas re teten ta tene op wem. Rem mak yiwo? Rem nene pa be seitye. 11 Te sein op wem. Ekeya. Yike tame anne tuma be nentene. Jisas re tene op wem. Aren mere, an nene tuma be nente. Ne yite. Sene ne yaper wos sene mane nente. Op wemke, te ek yim.

Jisas re tatame remne kerebo tuwkap.

12 Yuri Jisas re tatame remne sene op wem. Arenwou an nowselri tatame etemne kerebo tuwkap. Tatame rem anne semowen ari tuma meten nente, rem kerneirke be sewurte. Rem wuribai yenbo poten heyar temente. 13 Farisi tame rem rene op wem. Ne neren kworer tuma wesowbo. Neri wesowbo tuma tatame rem kap omuteke habote. 14 Jisas re remne sein op wem. Et sekene. An kemne ari kworer tuma webo, ari webo tuma et sekene. Ari yam emi an lam. Ari yite emi an lam. Eker an tuma sekene webo. Ari yam emi, ari sene yite tetane emi kem be mettene. 15 Nowselri wulek kem tatame remri wuribai, remri nenbokap se pebo. An tatame remne se be pebo. 16 An tatame remne se pete wete, an wiysage be nente. Anne werasem tame re arenkene tetane, nes tatame remne kirkirke se pete. Eker nesri se pete wule et wule yenbo. 17 Kemri basrasem wule op webo. Tame pes rep wos wuri kirkir lan tuma kirkir webo, repri tuma et tuma sekene. 18 An aren kworer tuma wesowbo, anne werasen yam Apiy eter mere, re ari yakukene ari wulekene kemne wesowbo. Jisas re op wem.

19 Rem rene op wemetem. Neri webo ha re mak tetane?

Jisas re remne sein op wem. Kem anne be mettene, kem ari Apiy rene kirkir be mettene. Kem anne metmente, kem Apiy rene kirkir metmente.

20 Jisas re tatame nugwape remne God Reri Kwoborke tuma etek wesowbem. Kel newobem emik re remne etek wesowbem, rem rene be keikerem. God re be wemenem, opkap rem rene ake yaperke be wen wurem.

Jisas re remne op wem. Aboyei tatame rem ari yite kwom kebese be yite.

21 Jisas re Farisi tame remne sene op wem. An yite tetane. An yite, kem anne sopte. Sopbet tetanek, kem ek sate. Kemri nenbem yaper wos be kelmenatek, kem ek sate tetane. Eker ari yite kwom kem etek kebese be yite. 22 Juda tame rem habolaweyen op wem. Mapurke re op webo. Rem yite kwom nem be yin late. Kap re eter kworer pen sate o? 23 Jisas re remne sein op wem. Kem nowselri tatame. An God reri kwomke temenem, an nowselke yan yerem. Kem nowselri tatamekap nenbo. An etop be nenbo. 24 An kemne kiyi weye. Kemri nenbem yaper wos be kelmenamentek, kem ek sate. An kemne kiyi op webem. An God Eterri Yen. Kem etop omuteke be habote, kemri nenbem wule yaper be kelmenamentek, kem ek sate tetane.

25 Rem rene sein op wem. Ne yike? Jisas re remne sein op wem. An kemne kiyi webem tame, et aren. 26 Kemri nenbo wule yaper an nugwape tuma tetane. An kemne tuma nugwape nente. Anne werasem tame reri tuma et sekene. Reri tuma an metem, an nowselri tatame remne reri tuma wesowbo.

27 Jisas re reri Apiy rene, remne wesowem, rem er tuma tobo be metem. 28 Jisas re remne op wem. An More Tame Tem Tame. Yuri kem anne me kwuren peikkeren nenewayete. Op nente, kem mette, an God Eterri Yen. An areri wuribaike be nenbo. Apiy eter anne wem tumakap, an etopwou wesowbo. Yuri kem etop mette. 29 Anne werasem tame eter selbokap, kwokwos kwokwos an etopwou nenbo. Eker re arenkene tetane. An wiysage be tetane. 30 Jisas re op wemke, nugwape tatame rem rene omuteke habobem.

Tatame rem tuma sekene mette, rem heyar me temente.

31 Sene Jisas rene omuteke habobem Juda tatame remne re op wem. Kem ari tuma omuteke som meten nenbet, kem areri sukuw sekene. 32 Op nente, kem tuma sekene metmente. Er tuma sekene re nowselri wule yaper kemne saukraste, kemne be wos sene be keikerete. 33 Op wemke, rem habolaweyem, rem Jisas rene sein op wem. Nemne be wos be keikeretene. Nem Abraham eterri yennan. Kiyi agerbo tame rem nemne be keikeren nem remne yaku bop be nenem. Mapurke ne op weye. Nem tuma sekene omuteke mette, be wos nemne sene be keikerete?

34 Jisas re remne sein op wem. An kemne sekeneker webo. Yike tatame rem yaper wos nenbo, yaper nenbo wule et remne keikeretene. 35 Keikeretene tatame rem mutame reri nowselke som be temente. Mutame re remne sewayen sene werasen yite. Mutame reri yen re etek som temente. 36 An God Eterri Yen. An wule yaper saukraste, yaper nenbo wule re kemne sene be keikerete. Kem yaper wos sene be nente.

37 An mettene, kem Abraham reri nan. Kem ari tuma be metbo, opkap kem anne pen sate selbo. 38 Apiy re anne peterabo wos an kemne wesowbo. Kerem mere, kemri ha eterri nenbokap, kem etopwou nenbo. Op wem.

39 Rem Jisas rene tuma sein op wem. Nemri warege re Abraham. Jisas re op wem. Kem webo, kem Abraham eterri nan. Aren, an webo. Abraham reri nenbemkap, kem etop be nenbo. 40 God reri anne webem tuma sekene, an kemne wesowbo, kem anne pen sate selbo. Et Abraham reri wule bo. 41 Kemri ha reri nenbemkap, kem etopwou nenbo. Rem rene op wem. Nem kelow yen bo. Nemri apiy wuriketwou, re God. 42 Jisas re remne op wem. God re kemri ha temente wete, kem anne pap yewote. Kem anne pap be yewobo. An areri wuribaike be yam. Kiyi an God eterkene temenem, re anne werasem, eker an rene pelebiten yam.

43 Berke kem ari tuma be metbo? Kem muwebo, eker kem be mettene. 44 Kem keremri ha Satan eterri yen. Reri webokap, kem kirkir nenbo. Kiyi re tame pen sabem, gwopte re etopwou nenbo. Tuma sekene re magel taibo, eker re tuma sekene mapurke wete? Yikoko tumawou reri wuribaike tetane, eker re yikoko tumawou webo. Re yikokobo tame. Yikoko tuma wesowbo keryen yen re Satan. 45 An kemne tuma sekene wesowbo, eker er tuma kem omuteke be metbo. 46 An be wos yaper nenem? Yike re anne wesowte? An yaper wos be nenem. An kemne tuma sekene wesowbo. Berke kem ari tuma omuteke be metbo? 47 God reri yen rem God Reri Tuma omuteke metbo. Kem God reri yen bo, eker kem reri tuma omuteke be metbo. Op wem.

Jisas re wem. Kiyi Abraham re kugene yagenek temenem, an temenem.

48 Juda tame rem Jisas rene tuma sein op wem. Nem sekeneker webo. Ne Samariari tame. Samaria yokwori tame rem God rene be habobo. Ne etemkap. Gambo wuri nerene gureretene. 49 Jisas re sein op wem. Gambo re anne be gureretene. An ari Apiy reri sig bukre webo. Kem ari sig yaper webo. 50 An ari sig bukre kworer be webo. Tame wuri re ari sig bukre wete selbo. Re tatame remne se pebo tame. 51 Sekenewai an kemne webo. Kem ari tuma meten nente, kem heyar som temente.

52 Juda tame rem rene op wem. Ne etop webo, nem mettene, gambo nerene gureretene. Abraham re kiyi sam. God Reri Tuma wesowbem tame rem aboyei saiwokeipem. Ne op webo. Tame rem neri tuma meten nente, rem heyar som temente. Mapurke ne etop webo? 53 Nemri kiyi sam warege Abraham re keryen yen bukre temenem. Ne rene mapurke tosikwunte? God Reri Tuma wesowbem tame rem kiyi sam. Ne remne mapurke tosikwunte? Ne kworer map habobo, ne mapkap tame?

54 Jisas re sein op wem. An ari sig bukre kworer wete, an bupo me wete. Ari Apiy eter re ari sig bukre webo. Ari Apiy kem rene op webo. Re neremri God. 55 Metye. Kerem, kem God rene be mettene. Aren, an rene mettene. An op be wete. An rene be mettene. An etop wete, an keremkap tuma yikoko tame tete. An rene mettene, eter webokap, an etop nenbo.

56 Keremri warege, Abraham, re Hevenke tetane. An nowselke yerte wem, re op metem, re okbop tem. Re etop lam, re okbopwai tem. 57 Juda tame rem rene op wem. Ne nabe tame pesri ok letpeis (50) be tetane. Ne ker tame bo. Ne Abraham rene mapurke lam? 58 Jisas re remne op wem. An kemne sekeneker webo. Kiyi Abraham re be temenem, re kugene yagenek temenem, aren, an temenem.

59 Juda rem etop metem, rem Jisas rene pa poten seitte selem. Etop selem, Jisas re berasen God Reri Kwobar pelebiten yim.

Copyright information for `YSSYAMANO