Luke 10

Jisas re tame nugwape (72) remne yaku werasen yim.

1Yuri Haneyen re tame murri ok letpeis tewo pes kerem tame (72) remne sene leban werasem. Re remne pesri pesri kwomke kwomke werasen temnan yim. Eter yuri yite kwomke rem etek temnan yim. 2Re remne weraste nenbem, re remne op wem. Nugwape nowri awos okwoye. Awos yin potte yaku nen tame rem nugwape bo. Kem now mutame rene wemette, re yaku nen tame werasen yin reri tuma wesowte, nugwape tatame rem reri tuma omuteke mette.

3Kem opu yi. Metye. An kemne werasen yibo. Kem sipsip yenkap mow wale etemri borke yibo. 4Kem kel yewobo bus, awos yewobo ayer kap pilekte, kem tewo bus kap sete. Kem tatame remne kelowke late, kem remne pir kap wete. 5Kem akek yin wurte, kiyi kem remne op wete. Gwor akek tetane tatame kem heyar me temente. 6Pap yenbokene tame re akek temente, kerem wete pir et rene temente. Pap yenbokene bo tame re temente, kemri pir wete tuma et kemne sene yate. 7Rem kemne ake newote, kem etekwou temente. Etem newote awoswou kem ate. Rem kemne newote awos et kerem nenbo yakuri tokwo. Kem agerbo akek kap yite.

8Kem kwom sag wurik yin wuren rem kemne etemri akek panen yite, rem kemne newote awos kem poten ate. 9Kem er kwomri sikanuma nen tatame remne heyar nente. Kem tatame remne op wete. God reri kwom panen site yabel matnaye. 10Kem kwom sagke yin wurte, rem kemne pap be yewote, kemne akek be panen yite, kem kwom geike teten op wete. 11Kemri kwom sagri sel nemri tewo papke tetane, nem nubtikwunbo. Kem op labo, kem op habote. Kem nemne yaper wos nenye, yuri God re kemne yaper sein nente tetane. Kem etop heyar habote. God re kwom panen site yabel matnaye. Kem remne etop wete. 12An kemne webo. Yuri God re tatame remne tuma nente yabel er kwom sagri tatame rem mus bukre mette tetane. Remri mette mus et kiyi Sodom kwomke temenem tatame remri mus bukre teitkwunte.

Jisas rene omuteke be habote tatame rem mus bukre mette tetane.

(Mat 11:20-24)

13Jisas re op wem. Korasin kwomri tatame, an kemne pap metbo. Yuri kem mus bukre mette tetane. Betsaida kwomri tatame keremne mere an kemne pap metbo. Yuri kem mus bukre mette tetane. An keremri kwomke temenem, God reri kitimena an kemne peteram. Kem etop lam, kem God rene omuteke be habom. Tair kwomri tatame, Saidon kwomri tatame rem God reri nenem wos rem be lam. An God reri kitimena er kwomri tatame remne peterate wem, rem remri yaper nenbo wos mesegente wem. Remri kiyi nenem yaper wos rem sebera yate wem, rem mate suba peiken subuk site wem. 14Yuri God re tatame remne tuma nente yabel Tair kwomri tatame, Saidon kwomri tatame rem mus bukre be mette tetane. Kem Korasin kwomri tatame, Betsaida kwomri tatame kem mus bukre mette tetane. 15Kem Kaperneamri tatame, tatame rem kemri sig bukre Hevenke wete wem. Rem be wete tetane. Yehow. Kem sa tame tetane emik warte tetane.

16Jisas reri anepoi tame remne re op wem. Yike tame rem kemri tuma mette, rem ari tuma kirkir mette. Yike tame rem kemne magel taite, rem anne kirkir magel taite. Anne magel taite tatame rem God rene kirkir magel taite. Jisas re op wem.

Jisas reri werasen yi tame nugwape (72) rem yaku nenen sene yam.

17Yuri Jisas reri werasen yi tame nugwape (72) rem sene yam, rem okbop ten op wem. Haneyen, nem neri sig wem, tatame remne gureremenem gambo rem nemri tuma metem, rem sene wuran yim. 18Jisas re op wem. An lam, Satan re nelke yerem. Re agetage pilalerik an yerem. 19Metye. An kemne kitimena newom, kem sopokene wargelkene tewok teite, rem kemne be tate. An kemne kitimena newom, kem Satan eterri kitimena teitkwunte. Be wos yaper kemne be wuri nente. 20Kem gambo remne wekrokbo, kem okbop kap tete. God re kemri sig eterri kwomke tetane siglowke kiyi basrasem, etopwou kem okbop tete. Jisas re op wem.

Jisas re okbop ten God rene pir wem.

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21Er yabel God Reri Wow re Jisas eterkene temenem, Jisas re okbop ten boteyaten op wem. Apiy, ne nelkene selkeneri Keryen Yen. Neri nenbokap, neri tuma tobokap ne purerekene tame remne berasem, remne be peteram. Eisow yenkap tatame etemne, purerekene bo tatame etemnewou ne neri tuma tobo remne heyar wem. Op tetane, ne neri wuribaike etop nenem. Et yenbo. Opkap an okbop ten an nene wese abo. 22Apiy re nugwape wos areri letke rasem. Tame wuri re be mettene, an God Eterri Yen. Apiy eterwou re reri yen rene mettene. Tatame rem Har rene be mettene. Yen eterwou re rene mettene. Areri wen yan tame, Apiy rene, remne peteram tatame etem mere, rem Apiy rene mettene.

23Jisas re petkwo lan reri anepoi tame etemnewou op wem. Tatame rem kemri labo wos late, rem okbop tete. 24An kemne kiyi wem. Ari nenbokap kem labo, kiyi God Reri Tuma wesowbem tame etem, nugwape kwom panen sibem Keryen Yenkene rem late habom, rem be lam. Ari weye tuma kem metbo, rem er tuma mette habom, rem be metem.

Samaria kwomri tame re reri peiktame rene pap metem.

25Moses Reri Wule peikbem tame re yan Jisas rene seilan rene op wemetem. Tuma Peikbo Tame, an mapurke nentek, an heyar som temente? 26Jisas re rene sein op wem. God reri basrasem tuma berke webo? Ne map lam? 27Re tuma sein op wem. God Reri Tuma op webo. Ne Keryen Yen God rene metekwaste. Neri wesom, kitimena, wuribai purere ne God eternewou newote. God Reri Tuma re sene webo. Ne neri kworer wesom heyar nenbokap, ne agerbo tatame remne etopwou heyar nente. 28Jisas re rene op wem. Ekeya. Ne tuma sekene sein weye. Ne etop nentek, ne som temente.

29Wule peikbem tame re op habom. Jisas re kap habote, an purere bo, eker re Jisas rene tuma wuri sene wemetem. God Reri Tuma op webo. Tatame rem agerbo tame remne yenbo nente. Op webo, agerbo tame rem yike? 30Jisas re rene sein op wem. An nene sike wuri wesowte. Ne met.

Tame wuri re Jerusalem kwom mesegenem, re Jeriko kwomke warem. Warbem, tame yaper rem rene kelowke lam, rem reri wosbas aboyei potkeipen rene paku yaper pen rem ek yim. Tame re kelowke tuknamenem, re sate keraket tem.
31God eterri akeri tame re kelowke yibem, re er tame rene lan re rene amekwunen kelow kelarek yim. 32Sene Livai tame, re God eterri ake lakerebem tame, re eter kelowke yibem, re kelowke tuknamenem tame rene lan re rene amekwunen kelow kelarek yim.

33Agerbo kwomri tame, Samariari tame, re eter kelowke yabem, re rene etop lan re rene pap metem. 34Re rene meknik yin teten kwarkene wain okkene poten reri tewok siren tewo gwane tam. Re rene nenewayen donki magel luke siruwen rene yi yabem tatame etem tuknabo akek yin rasen rene etek heyar nenem. 35Heyar nenen tuknam, kwokwos re ake mutame rene kel pes rene newon op wem. Ne er tame rene heyar nente. Ne neri kel poten rene heyarte, yuri an sene yate, an nene kel sein newote.

36Jisas re etop wem, re wule peikbem tame rene op wemetem. Tame rem agerbo tame rene paku pen reri wos ab potkeipem. Tame mur rem rene lam. Ne map habobo? Tame mur etemri wuri yike rene heyar nenem? 37Re tuma sein op wem. Tame re rene pap meten rene kwobo lam, er tame re rene heyar nenem. Jisas re rene op wem. Ne opu yin etopwou nente.

Jisas re Martakene Mariakene repne lasyim.

38Jisas eterri anepoi tamekene rem sene yibem, rem kwom wurik yin wurem. Ta wuri teri sig Marta te Jisas rene panen etetri akek yim. 39Marta teri maset, Maria, te yan Haneyen eterri tewo tobok sin reri tuma metbem. 40Op tem, Marta etetwou te nugwape yaku nenbem, te mase tene ragiy eim. Opkap, te yin Jisas rene op wem. Haneyen, ari mase te anne mesegenye, arenwou an yaku nenbo. Te anne be haboye. Ne tene wete, te anne yaku kwobo late. 41Haneyen re tene sein op wem. Marta, ne nugwape wos habon pap yaper metye. 42Ne wos wuriwou habote. Maria te habon potte wos yenbo nem tene kap sewaite. Teri nenyekap tatame rem tene sene be potte tetane. Jisas re op wem.

Copyright information for `YSSYAMANO