Luke 11

God rekene tuma namrete wule.

(Mat 6:9-15; 7:7-11)

1Yabel wuri Jisas re emi wurik yin God rekene tuma namrebem. Reri anepoi tame wuri re rene op wem. Haneyen, kiyi Jon re reri anepoi tame remne tuma peikbem. Re God rekene tuma namrete tuma remne peikbem. Ne nemne etopkap tuma wesowte. 2Jisas re remne op wem. Kem God rekene tuma namrete, kem op wete.

Apiy, neri sig yenbowai tete.
Neri kwom panen site yabel yate.
3Kwokwos kwokwos ne nemne awos newote.
4Tatame rem nemne yaper nenbo, nem remkene kelmenabo.
Opkap nemri yaper nenbokap ne poten septite.
Ne nemne kwobo late, nemne seilabo wos kap tete.
5Jisas re remne agerbo tuma wuri sene op wem. Tame wuri re neir borke tametiy reri akek yin rene op wete. Tametiy, ne anne geil mur newote. 6Ari tametiy wuri re kelow genek re anne lasyawo. An rene newote awos bo. 7Op wetek, kap akek temente tame re sein op wete. Ne opu sene yi. An ake eru kiyi kitkereye. An yentakene nem kiyi tuknaye. An nene awos be newote. 8Awos wemetem tame re rene som wemetbemke, tame re wuran rene awos ek newom. 9An kemne webo. Kem som wemetbet, kemri wemetbokap God re nente. Kem wos som sopbet, kemri sopbo wos kem late. Kem eru som pebet, God re eru tagwote. 10Tame re tewok tewok wemetbet, reri wemetbokap God re nente. Tame re wos tewok tewok sopbet, reri sopbo wos re late. Tame re tewok tewok eru pebet, God re rene eru tagwote.

11Kemri nenbokap et gwopkap. Kem ha, kemri yen rem kemne omyen wemette, kap kem remne sopo yaper newote? Yehow. Kem remne omyen newote. 12Yen re ha rene ap yen wuri wemette, ha re rene wargel newote? Yehow. Re rene ap yen newote. 13Kem tame yaper, kem keremri yen remne wos yenbo newobo. Kemri Hevenke tetane Apiy re yaper bo. Re yenbo. Eker yike God rene Reri Wow potte wemetbo, re remne Reri Wow newote tetane. Jisas re op wem.

Rem Jisas rene op wem. Ne yaku Belsebul reri kitimenak nenbo.

(Mat 12:22-30; Mak 3:20-27)

14Gambo re tame wuri rene gureremenem, tame re tuma tibe temenem. Jisas re gambo rene wekroken yim, tuma tibe temenem tame re tuma sene namrem. Nugwape tatame rem etop lam, rem danekene sekem. 15Rane tame rem op wem. Satan re gambo etemri keryen yen. Reri agerbo sig Belsebul. Re Jisas rene kitimena newobok, re gambo remne wekrokbo. 16Rane tame rem rene seilate habom, rem rene op wem. Ne agerbo bukre wos kirkir nenen nemne God reri kitimena peterate. Nem etop lan wete. God re nerenkene tetane, ne etop nenye. 17Jisas re remri wuribai lan remne op wem. Nowsel wuriri tame rem pekan etemwou etemwou nayen rem sou be tete. Ake wuriri tatame rem etemwou etemwou nayen kena kena yin tete, rem heyar be tete. 18Satan reri tame beig rem pekan etemwou etemwou naite, rem heyar be temente. Kem anne op webo. Gambo remri keryen yen Belsebul re anne kitimena newobok, an gambo remne wekrokbo. Et tuma sekene bo. 19Kemri anepoi tame rane rem kirkir gambo wekrokbo. Yike remne er kitimena newobo? Belsebul o yike? Kem etop webo. Eker keremri tame rem gambo wekrokbo, nem op lan nem mettene, kemri webo tuma et yaper. An gambo wekrokbo, an Satan eterri kitimenak be wekrokbo. 20God re eterri kitimena anne newobo, an gambo remne wekrokbo. Kem op labo, kem habote. Gwopte God re tatame remne panen sitene.

21Kitimenakene tame re nau, amre, pi sen reri ake heyar lakerebet, reri wos heyar temente. 22Yuri kitimena bukrewai tetane tame re yan er tame rekene nayen reri kitimena teitkwunte. Re er tame reri pi, nau, amre potte, er tame reri wosbas re poten agerbo tatame remne wesan newote.

23Tatame rem ari nowu be tete, rem ari peiktame. Tatame rem anne kwobo be lan tatame remne sene be potte, rem ab yikwete yakwete, rem ari yaku yaper nenbo.

Gambo re sene yam.

(Mat 12:43-45)

24Jisas re remne sikur sakur tuma remne sene op wem. Gambo re tame wuri rene mesegenen boulke yim. Re site emi yenbo soplaweyen re op wem. Kiyi gureremenem tame eterkene sene yin gurerete. 25Re sene yin lam, er ake rem ab hakwun welen simenem. 26Op tem, re sene yin agerbo gambo letrane kelare pes kerem gambo lam. Remri yaper nenbem wos gambo wuri reri yaper nenbem wos teitkwunmenem. Gambo rem er tame rene gurerem. Kiyi gambo wuriketwou re tame rene gureremenem, tame re heyar kera temenem. Sene gambo nugwapewai rene gureremenem, tame re yaperwai tem.

Yike tatame rem boteyatete?

27Jisas re nugwape tatame remne etopkap tuma wesowemke, etemri wuri te yaye rene op wem. Nene wuren muk newobem nawo etet te boteyatete. 28Jisas re op wem. Yehow. Tatame rem God Reri Tuma meten tobote, rem boteyatete.

Rane tame rem Jisas rene op wem. Ne bukre wos nenen nem late.

(Mat 12:38-42; Mak 8:11-13)

29Nugwape tatame rem yan Jisas rene kur rasem, re remne op wem. Gwopte tetane tatame rem yapersubuwai. Rem bukre wos late webo. Etem weye wos an be nente. God reri kiyi tuma wesowbem tame, Jona, eter kiyi nenbemkap, etopwou an nente, rem late. Kiyi Jona re neir mur yabel mur omyen bukreri kiybuk temenem. 30Kiyisape Ninive kwomri tatame rem Jona reri yaku lan God rene omuteke habomkap, an More Tame Tem Tame gwopte tetane tatame rem ari yaku lan God rene omuteke habote. 31Kiyi temenem yewar yokwori keryenta te genek yam, purerekene tame Solomon reri akek yan reri tuma yenbo mette yam. Gwopte an keremkene tetane, an Solomon rene teitkwuntene. Kem ari tuma metbo, kem yaper wos be mesegenbo. Opkap, yuri God re tatame remne tuma nente yabel, er keryenta te wayen teten kemne ker wete tetane. 32Kiyi Ninive kwomri tatame rem Jona reri tuma omuteke metem, rem remri yaper nenbo wos mesegenem. Gwopte an keremkene tetane, an Jona rene teitkwuntene. Kem ari tuma metbo, kem yaper wos be mesegenbo. Opkap, yuri God re tatame remne tuma nente yabel, Ninive kwomri tatame rem wayen teten kemne ker wete tetane.

Wesomri tuw.

(Mat 5:15; 6:22-23)

33Tame rem lam yarbo, rem tiy kulke be tukbo, o rem ouke be gumkerebo. Yehow. Rem tiyke tuken ake leletalbo. Yike tatame rem yan wurte, rem kebese late. 34Kemri le et kemri wesomri tuwkap. Kemri le yenbo temente, kemri wesom et tuwkap tete. Kemri le yaper temente, kemri wesom et kerneirkap temente. 35Opkap, kem heyar late. Kemri wurbaike tetane tuw re kap tektete. 36Kemri wesom re tuwkap keremente, kera be tektemente, kemri wesom re tuwkap keremente. Tuw re kemri wesomke heyar leletalbokap, kem etopkap tete.

Farisi tamekene wule peikbem tamekene rem wule yaper nenbem.

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Lu 20:45-47)

37Jisas re tuma wen mesegenen Farisi tame wuri re Jisas rene ten yan awos eterkene ate wem. Ate wem, re yin akek wuren sin awos abem. 38Farisi tame re op lam, Jisas re awos am, re let ok kiyi be keyam. Op lam, re danekene seken op habo op habom. 39Haneyen re rene op wem. Kem Farisi tame, kem ok abo ware eiliwou ok keyabokap, op yokwo wur kem bisi abo woskene heknabona woskene pulautene. 40Kem wor tetane tame. God re tame remne gwop yokwo wura wesom nenem, re op yokwo wur wuribai kirkir nenem. 41Kem woskene bo tatame remne kemri wos newotek, kemri wesomkene wuribaikene heyar tete.

42Kem Farisi tame, kem heyar la. Yuri kem yaper tete tetane. Kemri potbo awos kem letpeis pekan giriy wuri kem poten God rene newobo. Wos eisowwai kem etopwou kirkir nenbo. Kem God rene pekan newobo. God reri wule bukre kem be nenbo. Kem tatame remne yenbo be nenbo. Kem God rene pap be yewobo. Kemri potbo wos kem som pekabet, God rene wuri newote, et yenbo. Er wule kem kap mesegente. Ari weye bukre wos kem kirkir nente. Kem Godkene tatamekene remne pap yewo.

43Kem Farisi tame, kem heyar late. Yuri kem yaper tete tetane. Kem God eterri akek wurbo, kem habobo, kem keryen yen etemri wolbayek tatame etemri bitmik site. Kem habobo, tatame rem kemne pir wen kemne tame yenbo wete.

44Kem wan met. Yuri kem yaper tete tetane. Kem berastene tame sele meikap. Tatame rem be latene, rem sele eilik sewurbo. Opkap, God re remne labo, rem tame yaper.

45Moses Reri Wule peikbem tame etemri wuri re rene op wem. Tuma Peikbo Tame, ne Farisi tame remne etop webo, ne nemne kirkir tuma yaper webo. 46Jisas re op wem. Kem wule peikbo tame, kem heyar wan met. Kerem mere, yuri kem yaper tete tetane. Kem tatame remne op webo. Nemri nenbokap, kem etopwou nente. Tatame rem kemri nenbokap nenbo, rem yaku bukre kerebo. Kem etop labo, kem let wuri be rasen remne kwobo be labo.

47Kem wan heyar met. Yuri kem heyar be tete tetane. Kemri yeiwarege rem God Reri Tuma wesowbem tame remne pen sabem. Kem remne pertayem emi heyar nenbo. 48Rem remne pen sabem, kem remne pertayem emi heyar nenbo. Op nenbo, tatame rem op labo, rem yeiwarege remri yaper nenbem wos kirkir op webo. Remri nenbemkap et yenbo.

49God reri wuribai yenbo re op wem. An tuma wesowbo tamekene tuma wen sewurbo tamekene remne werasen etemne lasyite. Rane tame rem remne yaper nenen pen sate tetane. God re etop wem. 50Kiyisapewai God re nelkene selkene nenem, tatame rem God Reri Tuma wesowbem tame remne pen saiwom. Gwopte tetane tatame rem etop som nenbo, yuri rem mus bukre mette tetane. 51Kiyisape Kein re reri maser Abel rene pen sam. Sene keremri yeiwarege rem God Reri Tuma wesowbem tame nugwape remne pen san yabem, yuri rem Sekaraia rene pen sam. Re God Reri Kwoborke wuren temenem, rem rene etek pen sam. Eker gwopte tetane tatame remne God re yaper sein nente tetane.

52Moses Reri Wule peikbo tame, yuri kem yaper tete tetane. Ari tuma sekene kem berasbo. Tuma sekene kem be pottene. Agerbo tatame rem mette webo, kem remne sewayen weragerbo.

53Jisas re er ake mesegenen wuram, Farisi tame, Moses Reri Wule peikbem tame rem pap yoken rem rene agerbo agerbo tuma seilate wem. 54Rem rene tuma yikokote, rem op habom. Re tuma yaper sein wetek, nem rene tuma nente.

Copyright information for `YSSYAMANO