Luke 12

Farisi tame remri yikokobo wule kem heyar late.

(Mat 10:26-27)

Jisas re tuma webem, tatame nugwape nugwapewai rem yan wuriwouke wuren natkelbese, rem awosein awosein tewok tetem. Jisas re reri anepoi tame remne kiyi op wem. Farisi remri geil pelbo yiskap wos kem heyar la. An kemne remri yikokobo tuma kemne wesowbo. Remri berasen nente wos, yuri nugwape tatame rem late tetane. Remri berasen webo tuma yuri nugwape tatame rem mette tetane. Gwopte nugwape tuma rem neirke namrebo, nugwape tatame rem be metbo, er tuma yuri nugwape tatame rem yabelke mette tetane. Nugwape tuma kem ake purik wuren elen me namrebo, yuri er tuma rem ake magelke teten ek wesowte, tatame rem mette tetane.

Tatame rem God eternewou akte.

(Mat 10:28-31)

Jisas re sene op wem. Ari nowu, an kemne webo. Tame rem kemne pen sate wete, kem remne kap akte. Kem satek, rem kemne agerbo yaper wos kebese be nente. An kemne webo. Kem God eternewou akte. Re kemri wesom pen sate, sene re kemne ker kwomke werasen yite. An kemne sekeneker webo. Kem God eternewou akte. Kem mettene. Tame rem ap eisow tupabo, rem kel wuriketwou rasbo, rem ap letrane potbo. Ap rem eisow wos, God re aboyei ap remne habobo, re wuri be serbo. God re kemne kirkir habobo, re kemne aboyei lan mettene. Re kemri nugwape tare take wulare wulare ab karkeipem. Opkap, kem mane akte. Kem ap eisow remne teitkwuntene.

Nem wete, nem Jisas eterri tame beig, nem sebera kap yate.

(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

Jisas re sene op wem. An kemne webo. Tame re agerbo tatame remne op wete. An Jisas eterri tame beig. Op tete, an More Tame Tem Tame, an God reri kwomri tame remne er tame eterne op wesowte. Re areri tame beig. Tame re agerbo tatame remne op wete. An Jisas eterri tame beig bo. Op wete, an More Tame Tem Tame, an God reri kwomri tame remne er tame rene op wete. Re ari tame beig bo.

10 Tame rem More Tame Tem Tame rene tuma yaper wete, God re reri yaper nenbo wos poten septite tetane. Tame re God eterri Wow eterne tuma yaper wetek, God re reri yaper wos be poten septite.

11 Yuri rem kemne tuma nen akek panen yin keryen yen eterri bitmik tuma nente, kem kap aken op habote. Nem mapurke sein wete? Nem be tumaker wete? 12 Er yabelke God Reri Wow re kemne kemri wesowte tuma wete, kem er tumawou sein wete.

Kelwurkene tameri sikur sakur tuma.

13 Jisas re etop wem, nugwape tatame etemri wuri re rene op wem. Tuma Peikbo Tame, apiy re sam, ari lake re apiy reri wos potkeipem. Ne rene wete, re anne wos pekan op yokwo newote. 14 Jisas re rene op wem. An tuma metbo tame bo. Mapurke an rene wete, re wos pekan nene op yokwo newote? 15 Re remne sene op wem. Kem heyar la. Kem wos kap ayekutete. Tame rem wos ayekutete, yuri rem heyar be temente tetane.

16 Jisas re remne sikur sakur tuma sene op wem. Wosbaskene tame reri nowri awos nugwape tem. 17 Re eterri wuribaike kworer habom. An mapurke nente? Awos nugwape tetane, an kwayeke bukre bo. 18 An haboye. An ari kwayeke eisow aboyei regyewon kwayeke bukre sene nente, an ari awoskene wosbaskene ake bukrek raste. 19 An aren kworer op wete. An tame yenbo. Ari wos nugwape. Nugwape nabe an now yaku sene be nente. An egesin awos an boteyatebet. 20 God re rene op wem. Ne wor tetane tame. Gwopte neir ne sate tetane. Nugwape wos ne potyewom, yike potte? 21 Eker, Jisas re op wem. Tame rem wosbas nugwape pitiwuren sitene, rem aren weye tamekap. Rem nowselri woswou potte habobo, God reri wos rem be potbo. God reri le rem woskene bo.

Kem kap pap yaper meten op habo op habote.

(Mat 6:25-34)

22 Sene Jisas re reri anepoi tame remne op wem. An kemne webo. Kem awoskene kerap wole woskene mane op habo op habote. 23 Awos et bukre wos bo. Kemri nenbokap et bukre wos. Kerap wole wos et bukre wos bo. Yehow. Kemri wesom et bukre wos. 24 Kem ap remne habote. Rem awos be nanekwon rem awos sene be wuriwouke be wurbo. Yehow. God eter re remne awos peterabo. Ap rem eisow wos. Kem tame, kem bukre wos. Eker God re kemne kirkir heyar lakerete. 25 Keremri tame wuri re kworer kenakem habobo. Op habote tame re som temente o bo? Yehow. Re som be temente. 26 Kem eisow wos kebese be nente, mapurke kem agerbo agerbo bukre wos op habo op habobo. 27 Kem kerapo walku habote. Kem latene. Rem kerap wole wos be habobo. God re remne heyar lakerebo, rem kerap yenbo tetane. God re kemne kirkir heyar lakerete. An kemne webo. Kiyi Keryen Yen Solomon, re temenem, re wosbaskene tame. Re kerap yenbo wolebem. Aboyei kerapo walku remri kerap yenbosubu sekenewai, rem Solomon reri kerap teitkwunem. 28 Kerapo walku nem labo, gwopte rem tetane, wore o yuwu rem sok tete. Rem sou be temenbo. Et wos et eisow wos, God re remne kerap yenbo woleruwbo. Kem tatame, kem bukre wos. God re kerapo walku remne kerap woleruwbokap, re kemne kerap wole wos kirkir newote. Kap kem op habobo. Re nemne be newote. Kem etop kap habote. Kem rene wemette, re kemne newote. 29 Kem mane op habo op habote. Nem be wos ate? Kem op kap habote. 30 God rene omuteke be habobo tatame rem opkap habobo. Keremri Ha re kemne latene. Be wos kem merinte, re mettene. 31 Opkap kem God rene habote, re kwom panen site. Rene op habote, re kemne awoskene kerap wole woskene newote tetane.

Wos yenbo wurbo wule.

(Mat 6:19-21)

32 Kem areri sipsip yenkap. Kem mane akte. God re kemne kwom panen site okbop tebo. 33 Kem keremri aboyei wos poten sen yin agerbo tame rem tupakeipen kem kel poten wosbaskene bo tame remne newote. Kem op nente, kemri tokwo yenbo God eterri kwomke tetane. God reri kwomke tetane wos et yaper be tebo, kesewule rem wos be regbo. Bisi a tame rem bisi be abo. Wos heyar som temenbo. 34 Kemri yenbo wos tetane emi kemri pap kirkir etekwou temente.

Yaku nen tame yenbo rem Haneyen rene kowtene.

35 Jisas re sene op wem. Kem yaku nen tamekap wos heyarte. Kem somokep sin tame oub wun tuw yaren kowte. 36 Yaku nen tame remri haneyen re ta pane kisbo sukwiye yiwo, yaku nen tame rem rene sene yate kowmenbokap kem etop kowte. Re yan ake eru pe mette, rem eru agetage tagwote. Kem etop heyar kowmente. 37 Haneyen re sene yan late, yaku nen tame rem be tuknamente, rem rene kowen wos heyarbet, yaku nen tame rem okbop tete. An kemne tuma sekeneker webo. Haneyen re remne yaku nenen remne awos newon ate. 38 Re kap neir borke yate, o re kap kwokwo webetke re yate? Re yate, yike rene kowmente, er tame rem boteyatete.

39 Kem gwor habote. Ake mutame re mette, bisi a tame re akek wuren bisi ate, re be tuknamente. Bisi a tame re yate, ake mutame re rene keikerete, bisi a tame re ake be regen wuren wos be potte. 40 Opkap kem heyar lakerete. More Tame Tem Tame rene kem kap op habote. Gwopte re be yate. Etop habote yabel, er yabel re yate tetane.

Yaku yenbo nenbo tamekene yaku yaper nenbo tamekene repri sikur sakur tuma.

(Mat 24:45-51)

41 Pita re op wem. Haneyen, ne er sikur sakur tuma neremnewou weye, o ne nugwape tatame remne kirkir weye? 42 Haneyen re sein op wem. Purerekene yaku lakere tame yenbo re gwopkap nente. Er tame reri keryen yen re rene op wete. Ne ari yaku nen tame remne lakerete. Ne awoskene tokwokene remne newote. 43 Yaku lakere tame re op nente, keryen yen re sene yan lan op wete. Ne ari wem yaku yenbo nenem. Op wete, tame re metekwaste. 44 An sekene webo. Sene keryen yen re yaku lakere tame rene op wete. Aren sene yate yabel ne etop heyar habon yaku yenbo nenem, eker an nene yaku yenbo sene newote. Ari nugwape wos ne lakerete. 45 Yaku lakere tame yaper re gwopkap nente. Re reri wuribaike op habote. Keryen yen re eipye sene be yate tetane. Op habote, re reri yaku nensip takene tamekene remne paku pebet. Sene re awoskene ok yaperkene abet, re sisi pen belebet. 46 Keryen yen re yate yabel, yaku er lakere tame re etop be habobet, er yabel keryen yen re sene yate tetane. Yate, re rene yaper nente. Re rene werasen yin re tuma biragiyebo tame etemkene temente tetane.

47 Yaku nen tame re keryen yen eterri tuma meten yin reri wem tuma re be nenem. Keryen yen re er yen rene paku nugwape pete tetane. 48 Yaku nen yen re keryen yen reri tuma heyar be meten re yin yaku yaper nente, keryen yen re rene paku keraket pete. Tame re wos nugwape potte, re wos nugwape sein newote. Tame re wos nugwapewai potte, re wos nugwapewai sein newote. Jisas re op wem.

Jisas re yam, re tatame remne pekam.

(Mat 10:34-36)

49 Jisas re sene op wem. An yam, an nowsel kerke liste yam. An habobo, et ker re agetage ein bukre tete. 50 Okke waren tirmunte wule an wuri potte. An be pottene, opkap ari pap yaperwai metye. 51 Kem map habobo? An yam, nowselri tatame rem heyar site? Yehow. An kemne webo. Rem heyar be site, rem pekan kena kena yin site. 52 Yuri tatame letrane rem ake wuriwouke tete, rem wuribai pes tete, rem pekan pes tetetene. Tame mur rem tame pes etepri peiktame tete. Tame pes rep tame mur etemri peiktame tete. 53 Yener re har rekene gwule tete, har re yener rekene gwule tete. Yen tet nawot tekene gwule tete, nawot te yen tet tekene gwule tete. Nan tet yei tekene gwule tete, yei tet nan tekene gwule tete.

Tame rem gwopte tetane wosri tobo be mettene.

(Mat 16:2-3)

54 Jisas re agerbo tuma remne op wem. Kem labo, mou ker peye, kem op webo. Mou tite nenbo. Op webo, mou tibo. 55 Kem op labo, kerwuk yabel neir tepke yabo, kem op webo. Gwopte yabel yenbo paste nenbo. Op webo, re etop pasbo. 56 Kem yikokobo tame, kem nowselri wos o nelri wos labo, kem sanen op webo. Gwopte mou tite, o gwopte yabel paste. Er kem sanebo. Gwopte tetane wos, God reri werasem Yen reri nenbokap kem labo, kem rene etop kebese be sanebo.

Tame re nene tuma nente, ne rekene kelmenate.

(Mat 5:25-26)

57 Jisas re op wem. Mapurke kem heyar be habon wule yenbo se pebo? 58 Tame re tame wuri rene tuma nente, rep kelowke etop yibet, rep tuma sene heyar namrete. Re rene tuma metbo tame eterke kiyi kap panen yite. Tuma met tame re rene nause yen reri letke kap raste, nause yen re rene ake yaperke kap wen wurte. 59 An nene sekeneker webo. Ne ake yaperke temente. Remri wete kel ne newote, ne ake yaper ek mesegenen akwulke sene yite. Jisas re op wem.

Copyright information for `YSSYAMANO