Luke 15

Sipsip re mow yim sikur sakur tuma.

(Mat 18:12-14)

Agerbo yabel kel potbem tamekene yaper wos nenbem tamekene rem Jisas reri tuma mette wuriwouke wurem. Farisi tamekene Moses Reri Wule peikbem tamekene rem Jisas reri tuma gwule ten op wem. Er tame re yaper wos nenbo tame etemkene tuma namrebo, etemkene sin awos abo. Et yaper.

Jisas re remne sikur sakur tumak op wem. Kemri wuri re sipsip nugwape (100) temenem. Sipsip wuri re nugwape sipsip remne mesegenen mow yim, mutame re berke nenem? Sipsip nugwape (99) rem awos emi wurik abemke, re remne mesegenen sipsip wuri rene sopen yin re sipsip rene sene lam. Re lan okbop tem, re poten telak sen ek yam. Re reri akek yin re reri nowur, reri kwom tame remne wen yan wuren re remne op wem. Kem arenkene okbop tete. Ari sipsip wuri mow yim, an sopen sene potye. Jisas re sene op wem. Nugwape tatame (99) rem wuribai yenbo tetane, God reri kwomri tame rem remne boteyatete. Tame yaper re reri yaper wos mesegenen wuribai yenbo potte, God reri kwomri tame rem rene late, rem okbop nugwape ten boteyatete tetane.

Kel wuri sopen sikur sakur tuma.

Jisas re tuma wuri sene op wem. Ta wuri te kel letpeis semente. Wuri yersiyate, te berke nente? Te tuw yaren ake heyar hakwun sopen yin te sene potte. Te potte, te teri nowukene kwom tatamekene remne wen wuriwouke wurte. Te remne op wete. Kem arenkene okbop tete. Ari kel wuri yersiyawo, an sene lan potye. 10 Jisas re sene op wem. An kemne webo. Yaper wos nenbo tame wuri re reri yaper nenbo wos mesegenen wuribai yenbo potte, God reri kwomri tame rem okbop ten boteyatete.

Ha wuri re yen pes tetane sikur sakur tuma.

11 Jisas re agerbo tuma sene op wem. Tame wuri reri tauryen pes temenem. 12 Maser re har rene op wem. Apiy, ne anne kiyik wem wos an potte. Op wemke, har re yen pes repne wos ab wusan newopiti pete yam. 13 Op nenemke, maser reri wos agerbo tame rem tupan re kel potem. Keraket ten maser re wos teren reri har reri ake mesegenen kai kwomke yin temenem. Etek temenem, re wule yaper nenen reri kel bupo me pete warem.

14 Re kel ab pete warem, yuri er kwomri tatame rem a kwoi sim, re kirkir a kwoi sim. 15 Re er kwomri tame rene yaku wemetem, tame re rene werasen yin reri por lakeren awos newon abem. 16 Por rem me supa abem, re kirkir ate pap tetebem. Rene yike tame be wuri awos be newobem. 17 Op temke, re reri wuribai sene habopitin re op wem. Ari Apiy reri nugwape yaku nen tame rem nugwape awos tetane. Tep rem mesegenbo. Aren an gwotek tetane, an sekwoi kenakem sabo. 18 An sene wayen apiy rene lasyin op wete. Apiy, an God eterkene nerenkene kepne yaper wos nenem. 19 Gwopte an tame yenbo bo, ne anne neri yen kap wete. Ne anne neri yaku nen tame wete. 20 Op wemke, re teten har rene lasyim. Re kaike yabem, har re rene lam. Re rene pap meten re amen yin yener rene nar poten rene ragiy boyem. 21 Yen re har rene op wem. Apiy, an God rene nerenne kepne yaper wos nenem. Eker an tame yenbo bo, eker ne anne neri yen kap wete. 22 Har re reri yaku nen tame remne op wem. Kem ari tame oub yenbowai poten agetage sen yan ari yen rene woleruwte. Let bor gurere wuri kem poten reri letke gurereruwte. Rene tewo bus wuruwte. 23 Op nentek, kem wes me gergerbo bulmakau yen wuri poten sen yan pen nem an boteyatete. 24 An habom. Ari yen re kiyi sam. Gwopte re sene yawo. Re kiyik yim, gwopte nem rene sene laye. Op wem, rem awos bukre an okbop ten boteyatem.

25 Masetobo yen re nowke temenem, re sene yabem, re ake meknik temenem, re sekwo taye metesiyam. 26 Re yan yaku nen tame rene tepoten op wemetem. Rem berke nenbo? 27 Yaku nen tame re rene sein op wem. Neri mase re sene yawo, re heyar tetane. Eker ha re bulmakau yen wes me gergerbo wuri peye. 28 Op metem, laker re pap yokem, re ake puri be wurem. Ha re yan wuran rene op wem. Ne wurte. 29 Re har rene tuma sein op wem. Metye. Nugwape nabe an neri yaku bop nenbem. Yabel wuri an neri wule be biragiyem. Ne anne meme yen be wuri newon an ari tametiykene awos be abem. 30 Neri kumoi yen re neri nugwape wos muye bisi yibem ta remne ab newon legem. Re sene yawo, ne bulmakau yen wes me gergerbo peye. Et yaper.

31 Har re rene tuma sein op wem. Yen, ne arenkene tetane. Nes etop tetane, ari nugwape wosbas et nereriwou. 32 Neri mase, an rene op wem. Re kap me sam. Gwopte re sene yawo. Kiyik re yim, gwopte nem rene sene laye. Opkap, nem okbop ten boteyatete. Jisas re sikur sakur tuma etop wem.

Copyright information for `YSSYAMANO