Luke 16

Temnas yi tame re yaku nen tame remne kel sein newobo sikur sakur tuma.

Jisas re reri anepoi tame remne sikur sakur tumak op wem. Kel werkene tame wuri re reri yaku lakere tame wuri lebam. Rane tame rem kelkene tame rene lasyan rene op wem. Neri yaku lakere tame re neri kel bupo me septibo. Re yaku yenbo be nenbo. Re yaku lakere tame rene wen yan re rene op wem. Tatame rem nene tuma nenye. Ne anne wesowte. Ari kel ne berke nenem? Sene ne ari yaku lakere tame be tete.

Yaku lakere tame re eterri wuribaike op habom. Haneyen re anne wekrokte nenbo. An mapurke nente? Sene an be yaku nente? An kitimenakene bo, an now yaku kebese be nenen kel potte. An agerbo tatame remne awos nasegerete, opkap an sebera yate. An wos wuri haboye. Haneyen re anne wekroktek, ari haboye wos an nente, tatame rem okbop ten rem anne poten an etemri akek yite. Op habom, haneyen rene tokwo sein be newobem tatame nugwape remne yaku lakere tame re remne ten yam. Re remkene wulare wulare tuma namrem. Re kiyi yam tame rene op wemetem. Ne ari haneyen rene tokwo mapsen newote? Re op wem. An kwar yewobo gin nugwape (100) rene newote. Yaku lakere tame re rene op wem. Gwor siglow et neren sein newote siglow. Ne er siglow pot. Ne sein newote tokwo eisow (50) etek basrasen ek newote. Ne haneyen rene nugwape kap newote. Re agerbo tame rene op wemetem. Ne haneyen rene tokwo mapsen sein newote? Re op wem. An rene awos nugwape (100) sein newote. Yaku lakere tame re rene op wem. Ne tokwo sein newote siglow poten tokwo eisow (80) basraste. Ne haneyen rene nugwape sein kap newote. Yuri haneyen re agerbo tatame remne yaku lakere tame rene op wem. Yaku lakere tame re opkap nenem, re purerekene tame. Jisas re sene op wem. Now selri wos habobo tame rem etemri tamesip remkene yaku nenbo, rem purerekene wule nenbo. God reri yaku habobo tatame rem etop be nenbo. Opkap, haneyen re op wem. Yaku lakere tame re purerekene yen.

An kemne webo. Gwor nowselri kel yaper kem poten tatame remne yenbo nentek, tatame rem neri tametiy tete. Yuri kel sete yabel legete, rem kemne somsom heyar temente akek panen yite.

10 Tame re yaku eisow heyar nente, sene re yaku bukre kirkir heyar nente. Tame re yaper wos nenen yaku eisow heyar be nente, sene re yaper nenen yaku bukre kirkir heyar be nente. 11 Kem gwor nowselri kel heyar be lakerete, yike kemne wos sekene newon kem lakerete. 12 Kem agerbo tameri wos heyar be lakerebo, yike kemne kemri wos newote? 13 Yaku nen tame re yaku lakerebo tame pes repri yaku kebese be nente. Wuri rene re pap yokte, wuri rene re metekwaste. Haneyen wuri reri yaku re heyar nente, haneyen wuri reri yaku re yaper nente. Opkap kem God reri yakukene kel pot yakukene kem peske kebese be nente.

Jisas re Moses Reri Wulekene God re kwom panen site tumakene wesowem.

(Mat 11:12-13)

14 Farisi tame rem Jisas reri tuma metem, rem Jisas rene wekuye makuyem. Rem kel okbop tebem tame, eker rem etop nenem. 15 Jisas re remne op wem. Yenbo wos kem tatame etemri bitmik nenbo. Op nenbo, God re keremri wuribaikene purerekene labo. Be wos tame rem kemne op webo. Et yenbo. Er wos God re lan op webo. Et yaper.

16 Moses Reri Wulekene God Reri Tuma wesowbem tame remri tumakene rem wesowen yam. Sene Jon re yan nugwape kwomke op wem. God re kwom panen site. Op wem, nugwape kwomri tatame rem God re kwom panen site tuma metem, rem eter kwomke yite kenakem habom.

17 Nelkene selkene rep legete tetane. God reri Tuma wuri re yaper be tete tetane.

Jisas re wem. Tame re ta tene kap pelebete.

(Mat 5:31-32; 19:9; Mak 10:11-12)

18 Tame re ta tene pelebiten agerbo ta panete, re muye bisi mare bisi yibo wulekap nenbo. Tame re ta tene pelebiten agerbo tame re tene panete, re muye bisi mare bisi yibo wulekap nenbo.

Kel wurkene tamekene Lasaruskene sikur sakur tuma.

19 Jisas re sikur sakur tuma sene op wem. Kiyi kel wurkene tame re temenem, re tame oub yenbosubuwai wubem. Kwokwos kwokwos re awos yenbo poten abem. 20 Agerbo tame wuri re kelkene bo, reri sig Lasarus. Reri wesom obop ten yamenem. Tame rem rene kel wurkene tame eterri ake eruk sen yin siruwen re etek sibem. 21 Re op habobem. Kel wurkene tame reri awos nibu tiy kulke yertek, an poten ate. Op habobem, re etek sibem, wale rem yan reri obop taulek pokobem.

22 Yuri re sam, God reri kwom tame rem rene poten sen yin neremri warege Abraham eterkene kwom yenbok temenem. Yuri kel wurkene tame re kirkir san rem rene pertayem. 23 Re ker kwomke yin temenem, re mus bukre metbem. Re niruw lam, Abraham re genek temenem, Lasarus re eterkene etek temenem. 24 Kelkene tame re rene ten op wem. Apiy Abraham, ne anne pap met. Ne Lasarus rene werasen yan reri letbor okke keipoten ari taulek rasen ari taule negel mette. An mus bukre metbo. 25 Abraham re op wem. Yen. Ne sene habote. Kiyi ne selke temenem, ne nugwape wos yenbo potbem. Lasarus re yaper potbem. Gwopte Lasarus re pap kwuye meten tetane, ne mus yaper metbo. 26 An nene agerbo tuma wete. Pale bukrewai neremri borborke tetane. Gwop yokwokri tame rem op yokwo kebese be wute, o op yokwori tame rem gwop yekwo kebese be yerte.

27 Kel wurkene tame re op wem. Apiy, an nene webo. Ne Lasarus rene werasen re ari apiy eterri akek yite. 28 Ari mase letrane rem etek tetane. Lasarus re remne tuma wesowte. Rem gwok kap yan mus bukre kap mette. 29 Abraham re op wem. Moseskene kiyiri tuma wesowbem tamekene rem tuma kiyi basrasem. Mase rem er tuma mette. 30 Kel wurkene tame re sein op wem. Apiy Abraham, yehow. Rem kebese be mette. Sabo tame re selek sene wayen sin remne yin wetek, rem meten remri yaper nenbo wos mesegenen magel tayen rem wuribai yenbo potte.

31 Abraham re op wem. Rem Moseskene tuma wesowbem tamekene remri tuma be mette tetane, eker rem selek sene wayen site tame wuri reri tuma kirkir be mette tetane.

Copyright information for `YSSYAMANO