Luke 19

Jisas re Sakius reri akek yim.

Jisas re Jeriko kwomke yin wurem, kwom mesegenen yibo kelowke re yite habom. Tame wuri, reri sig Sakius, re Jerikoke temenem. Re kel potbem tame remri keryen yen. Re kel wurkene tame. Sakius re Jisas rene late wem. Nugwape tatame rem etek temenem, Sakius re selkware tame, re Jisas rene kebese be lam. Re kiyi temnan amen yin re yipige mek yawun sin op habom. Jisas re gwotre kelowke yate tetane. Jisas re yan niruwen rene op wem. Sakius, ne agetage yer. Gwopte an neri akek yin tete. Op wem, re agetage yeren Jisas rene panen eterri akek yim, re okbop bukre tem. Nugwape tatame rem op lam, rem Jisas rene gwule ten op wem. Re wule yaper nenbo tame reri akek yibo, et yaper.

Sakius re teten Haneyen rene op wem. Haneyen, ne met. Gwopte an ari wos pekan giriy pes raste. Giri wuri an woskene bo tame remne newote. An tame remne yikokon remri wos bisik am, gwopte an remne wos tewo eis an sein newote. Jisas re rene op wem. Gwopte gwor akek tetane tatame God re remne potye. Gwor tame eter mere, re Abraham eterri nan. 10 An More Tame Tem Tame, an yam, an yaper wos nenbo tatame remne sopen potte yam, remri yaper nenbo wos an poten septite yam.

Yaku nen tame letpeis rem tokwo potem sikur sakur tuma.

(Mat 25:14-30)

11 Tatame rem metem, Jisas re Jerusalem meknik yan tem, tatame rem op webem. God re kwom panen site yabel matnaye. Remri wem tuma Jisas re metmenem, re tatame remne sikur sakur tuma eker wem. 12 Keryen yen wuri re kai kwomke yin remri keryen yen tete wem, re etek yin sene yate wem. 13 Yite nenbem, re reri yaku nen tame letpeis remne ten yam. Re remne tame wuri ok kel (K20) remne wulare wulare newon remne op wem. Kem gwor kel poten tokwo potbo yaku nenbet. An sene yate, an ari kel sene potte. 14 Reri kwom tame rem rene muwem, eker re yimke, rem rane tame remne werasen rene semowen kai kwomri tame remne op wem. Er tame nem rene muweye, re neremri kwom panen si tame kap tete.

15 Re kwom panen si tame tem, yuri re sene yam, kiyi kel newom yaku nen tame remne re ten yam, rem degerbokene mapsen potem, re remne etop wemetem. 16 Tame wuri re kiyi temnas yan re op wem. Haneyen, an neri newom tokwo, tame wuri ok kel (K20), poten tokwo pot yaku nenem, an sene degerbokene, 200 kel potem. 17 Re rene sein op wem. Ne yaku nen tame yenbo. Ne yaku yenbo nenem. Ne wos eisow heyar lakerem, opkap an nene yaku yenbo newote. Ne kwom sag letpeis lakerete.

18 Yuri tiptuwu yam tame re op wem. Haneyen, an neri tame wuri ok kel (K20) poten tokwo pot yaku nenem, sene an degerbokene kel, 100, an sene potem. 19 Etop wemke, re rene op wem. Ne kwom sag letrane lakerete.

20 Agerbo yaku nen tame re yan op wem. Haneyen, neri tame wuri ok kel (K20) an som setene. Er kel an mate megke peiken berasem. 21 An neri wule lam. Ne molkene tame. Agerbo tame remri wos ne ermetke yin potbo. Agerbo tamek awos nanekwobo, awos ne ermetke yin potbo. Opkap an nene akbo. 22 Haneyen re rene op wem. Ne yaku nen tame yaper. Ne lam, an molkene tame, agerbo tame remri wos an ermetke potbo. Awos agerbo tamek nanekwobo, an ermetke yin potbo. Ne etop lam, berke ne ari kel bupo me berasem? 23 Ari kel ne kel rasbo akek rasruwte wem, kel re sene nugwape tete wem. Etop nente wem, an sene yan kel degerbokene sene potte wem. 24 Op wemke, re meknik tetemenem tatame remne op wem. Kem eterri kel poten kel nugwape setene tame rene newote. 25 Rem rene op wem. Haneyen, re 200 kel poten tetane.

26 Re op wem. An kemne webo. Woskene tame o purerekene tame an rene kupakene sene newote tetane. Tame re be wos o be purere wuri be temente, reri temente eisow woskene o eisow purerekene an sene potte. 27 Ari peiktame, an kwom panen site muwem tame remne kem panen yan remne ari bitmik pen sate. Jisas re er sikur sakur tuma etop wem. 28 Re etop wen re Jerusalem kwomke yibem kelowke sene yim.

Jisas re Jerusalem kwomke yin tatame remne God Eterri Kwoborke tuma wesowbem.

(Sapta 19:29—21:38)

Jisas re Jerusalem kwomke keryen tamekap wurem.

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

29 Jisas re Oliv Kwowke tetane kwom peske yam. Kwom pes et

Betfagekene Betanikene. Re reri anepoi tame pes repne werasen temnas yim.
30 Re repne op wem. Kep er kwomke yin wurte, kep late,

donki yen wuri etek tentene. Er donki tame rem eterri magel lu kiyi be sim, kep er donki kep sauken panen yate.
31 Op nente, tame re kepne op wemette. Kep berke donki yen kep saukbo? Op wemette, kep sein op wete. Haneyen re nesne werasye, nes donki eterne panen yite.

32 Rep yim, Jisas reri repne wem tuma sekene tem. 33 Rep donki yen kep saukbemke, donki yen mutame re repne op wemetem. Kep berke nente, kep donki yen kep eker saukbo? 34 Rep sein op wem. Haneyen re er donki yaku tetane, nes eker saukpotbo.

35 Rep donki yen Jisas rene panen yim. Repri wumenem tame oub lagu rep poten donki reri magel luke petamke, Jisas re ek yawun sim. 36 Re yibem, tatame rem remri wumenem tame oub lugen kelowke petan yimke, Jisas re eter luwke yim. Rem habom. Jisas re Keryen Yen. Eker rem etop nenem. 37 Re Jerusalem meknik yan tem, re Oliv Kwowke warbem kelow etek warbem. Reri nugwape anepoi tatame rem okbop tem. Jisas reri kiyi nenbem wos rem lam, rem God rene tuma yenbo yaye op wem. 38 God re reri werasen yam kwom panen si Keryen Yen rene heyar nente. God re tatame remne heyar nente. Nem God reri sig bukrewai webo. 39 Rane Farisi tame rem nugwape tatame etemkene temenem, rem Jisas rene op wem. Tuma Peikbo Tame, ne neri anepoi tatame remne sewaite. Rem elen me tete. Rem etopkap tuma kap wete. 40 Jisas re sein op wem. An kemne webo. Etem rem tuma ribo tete, pa etem rem yaye tete.

Jisas re Jerusalem kwom kiram.

41 Re Jerusalem meknik yan temenem, re kwom lam, re kwom kiram. 42 Re op wem. Heyar site wule kem late, et yenbo. Gwopte me berastene, kem kebese be late. 43 Kem met. Yuri agerbo yabel tete, neri peiktame rem yan ei naite. Rem luw tayen yawun waren kwomri tatame remne lelete. Kem kebese be werate. 44 Rem yan ei naite, neri kwomke tetane tatame remne rem ab pekeipte tetane. Rem nereri ake aboyei berayewote tetane. Ake nenbem pa rem ab berayewon pete warte tetane. God re kemne potte yam, kem op be habom, eker kemri peiktame rem kemne etop nente tetane.

Jisas re God Reri Kwoborke wuren wos natokwo tupabem tame remne wekrokem.

(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)

45 Jisas re God Reri Kwoborke yin wuren lam, tatame rem kel pot yaku etek nenbem. Re remne wekrokem. 46 Re remne op wem. Kiyi temenem tame rem God Reri Tuma op basrasem. Ari ake et arenkene tuma namrebo ake. Rem op basrasem, kem op be nenbo. Eterri akek kem kel potbo yaku nenbo, tatame remri kel ek potbo. Etop nenbo, eterri ake et bisi a tame etemri berasen sibo akekap. 47 Op wem, nugwape yabel re tatame remne God eterri Kwobor tuma wesowbem. God eterri Kwobor yaku nen tame etemri keryen yen, Moses Reri Wule peikbem tame, Juda tatame remri keryen yen rem Jisas rene pen sate habom. 48 Nugwape tatame rem reri tuma mette habom, eker keryen tame rem rene pen sate kelow be wuri lam.

Copyright information for `YSSYAMANO