Luke 22

Judas re keryen tame remkene tuma natebom, re Jisas rene etemri letke raste.

(Mat 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)

1Awos ate yabel tete nenbem. Awos ate yabelri sig et Yiskene Bo Geil Abo Yabel. Agerbo sig et God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Poten Habom Yabel. Er yabel Juda tame rem yiskene bo geil abem. 2Er yabel God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen, Moses Reri Wule peikbem tame rem tatame remne akem, rem Jisas rene pen sate kelow sopem.

3Jisas reri anepoi tame letpeis tewo pes kerem etemri tame wuri re Judas. Reri agerbo sig Iskariot. Satan re rene gurerem. 4Re yin God Eterri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen, God Eterri Kwobor lakere tame remri keryen tame remkene namrem. Re Jisas rene, remne newote kelow sopen tuma teiktem. 5Rem okbop tem, rem rene kel newote wem. 6Judas re kirkir wem, re yin Jisas rene keikerete kelow sopte yim. Re habom. Nugwape tatame rem Jisas eterkene be temente, aren etop nente, re et kowmenem.

Anepoi yen pes rep awos nerem.

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)

7Yiskene Bo Geil Abem yabel tem. Et yabel tame rem sipsip yen pen God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem yabel habon awos abem. 8Rem op habobem. Kiyi God re nemri yeiwarege remne be pem, re remne heyar nenem. Op habobem, eker rem et awos abem. Er yabel Jisas re Pitakene Jonkene repne werasen yin op wem. Kep er awos yin nerete, nem yin ate. 9Rep rene op wem. Nes mak nerete? 10Re repne op wem. Metye. Kem kwom sagke yin wuren kep tame wuri late, re okkene ou semente. Kep eterne semowte. Eter wurte ake kep kirkir etek wurte. 11Kep ake mutame rene op wete. Tuma Peikbo Tame re nene wemetbo. Awos ate emi ma? An ari anepoi tamekene nem God Re Israel Tatame Remne Isip Tatame Remri Letke Sene Potem habon awos ate. 12Op wetek, re kepne ake puri bukre, ya

yokwok tetane ake puri, kepne peterate. Tiykene wolbayekene etek temente. Kep awos etek nerete.
13Op wemke, rep yin Jisas re wemkap, rep etop lam, rep awos etek nerem.

Jisas re reri anepoi tame remne geilkene wain okkene newon am.

(Matyu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)

14Awos ate yabel tem, Jisas re awos ate yin sim. Reri anepoi tame rem eterkene kirkir yin sim. 15Re remne op wem. An God Re Israel Remne Isip Etermri Letke Sene Potem Yabelri awos keremkene a pap teye. Nem kiyi ate, yuri an mus bukre ek mette tetane. 16An kemne webo. An God Re Israel Remne Isip Etemri Letke Sene Potem Yababelri wos sene be ate. Yuri God re kwom panen sitek, awos reri wuleri tobo re tegek tete, an sene ek ate.

17Op wemke, Jisas re ok ware wuri poten God rene wese an remne op wem. Kem aboyei, kem gwor ok poten ate. 18An kemne webo. Wain ok, an nowselke temente, an sene be ate. Yuri an Apiy reri panen si kwom etek temente, an sene ek ate tetane. 19Op wemke, re geil poten God rene wese an belokteyewon remne newopiti pete yan op wem. Gwor areri om, an kemne newobo. Kem atek, kem anne habote. Jisas re op wem. 20Akeipen sene re ok ware wuri poten op wem. Gwor wain ok et areri nep. Rem anne pen sate, ari nep yerte. Et kemne peteran mukuwtekte, God re keremkene agerbo tuma natebote, re keremri yaper nenbo wos poten septite. 21Metye. Anne yena tete tame re arenkene sin awos etep abo. 22An More Tame Tem Tame, an God eterri wemkap sate tetane. Anne yena tete tame re mus bukre mette tetane. 23Op wemke, rem etemwou etemwou op wem. Yike opkap nente?

Anepoi tame rem tuma nauran op wem. Yike neremri keryen yen tete?

24Anepoi tame rem tuma nauran op wem. Yike nemri keryen yen tete? 25Jisas re remne op wem. Agerbo kwomri keryen yen rem tatame remne kwom panen sibo, tatame rem remne op webo. Rem nemne heyar nenbo tamekap. 26Keremri tame wuri re op wete. Gwopte an haneyen tete. An rene op wete. Ne eisow yenkap tete, yuri ne haneyen tete. Ne agerbo tatame remne yaku nentek, ne keryen yen ek tete. 27Yike re keryen yen? Kap awos sin abo tame eter, o awos sen yan newobo tame eter? Nowselri tatame rem op webo. Awos sin abo tame, eter re keryen yen. Aren, an kemne webo. Agerbo tatame remne awos yaku nenbo, eter re keryen tame. An keremkene tetane, an awos sen yan newobo tamekap, an yaku nenen kemne kwobo labo.

28Tatame rem anne seilan anne yaper wos nenem, kem arenkene som temenem, kem anne be mesegenem. 29Ari Apiy re anne wem, eker an kwom panen sibo. Opkap an kemne webo, kem tatame remne kwom panen site. 30An kwom panen site yabel kem arenkene sin awoskene okkene ate. Kem keryen yen etemri wolbayek sin Israel tatame remri tame beig letpeis tewo pes kere etemri tuma mette, remne se pete.

Jisas re Pita rene op wem. Ne anne magel taite tetane.

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31Jisas re op wem. Saimon, ne met. Satan re God rene wemetem, re kemne seilate. Kem anne omuteke som habote o bo? Tame rem wit supa poten segegin supa kena rasbo, sagw septibokap, Satan re kemne etopkap nente tetane. 32Saimon, an God rekene tuma namreye, re nene kwobo late, ne anne omuteke som habote. Ne wule yaper nentek, sene ne wuribai yenbo potte, ne neri lakemase remne kwobo late. 33Pita re rene op wem. Haneyen, an nerenkene ake yaperke kirkir yite. An nerenkene kirkir sate. 34Jisas re sein op wem. Pita, an nene webo. Gwopte neir kwokwo be wementek, tewo mur ne ari sig berasen op wete tetane. An Jisas rene be latene.

Jisas re reri anepoi tame remne wem, rem kel yewobo bus, ayer, akiy poten sen yite.

35Jisas re anepoi tame remne op wem. Kiyi an kemne werasen yim, kem kel yewobem bus, letke sebem ayer, tewo bus kem be sen yim. Er yabel kem wos merinem? Rem sein op wem. Yehow. 36Re remne op wem. Gwopte tame re kel yewobo bus tetane, o ayer tetane, re poten sete. Tame re akiy bo, re reri tame oub poten tamekene natokwo tupate, re kel poten akiy yin tupate. 37An kemne webo. God reri siglowke rem op basrasem. Tatame rem op wete. Re tame yaper etemri wuri. An kemne webo. God reri siglow re be tuma webo, er tuma re sekene tete nenbo. Kiyi basrasem tuma re sekene tete nenbo. 38Anepoi tame rem rene op wem. Haneyen, ekla. Akiy pes gwor. Re remne op wem. Yow. Ari tuma te ab eteke.

Jisas re Oliv Kwowke yawun God rekene tuma namrem.

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39Jisas re kwom mesegenen yim, re kwokwos kwokwos nenbemkap, re etop sene nenem, re Oliv Kwowke yawum. Reri anepoi tame rem eterkene kirkir yim. 40Yin rem er emik potem, re remne op wem. Kem God rekene tuma namren rene op wemette. Satan re kemne kap keikerete. 41Op wen re remne mesegenen opre yim. Re gulke pan God rekene tuma namrem. 42Apiy, an selbo, anne yaper nente wos et anne be yate, an mus bukre be mette. Et nereri wos. Ari selbokap ne kap nente. Neri selbokap, ne etopwou nente. 43God reri kwomri tame wuri re God eterri kwom mesegenen rene kitimena newom. 44Jisas re pap yaperwai metbem, re God rene som wemetbem, reri kermuskene nepkene yan selke bitibem.

45Re sene wayen yin lam, reri anepoi tame rem pap yaper temenem, rem tuknamenem. 46Re remne teren op wemetem. Kem berke tuknatene? Kem wayen sin God rekene tuma namrete. Satan re kemne sailate nenbo. Kem kap warte.

Judas re Jisas rene eterri peiktame remri letke rasem.

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11)

47Jisas re som webemke, nugwape tame rem ek yam. Jisas reri letpeis tewo pes kere anepoi tame remri wuri, Judas, re temnas yan Jisas rene meknik yan teten rene ragiy boite. 48Ragiy boite nenem, Jisas re rene op wem. Judas, an More Tame Tem Tame, ne anne ragiy boyen ne anne peiktame etemri letke raste.

49Anepoi tame rem Jisas rekene temenem, rem lam, rem rene keikerete nenem, rem rene op wemetem. Haneyen, ne map habobo? Nem remne pete? 50Jisas reri anepoi tame wuri re arep potem. Re God Eterri Kwoborke yaku nenbem tame etemri keryen yen reri yaku nen tame reri mame yokwo wan arepke boken yersiyam. 51Jisas re op wem. Yow. Ne mesegente. Op temke, re er tame reri wan bokem yokwo let kerem, reri wan heyar sene tem.

52Jisas rene keikerete yam tame rem God Eterri Kwoborke yaku nen tame etemri keryen yen, Kwobor lakere tame remri taresi tame, Juda etemri keryen. Jisas re remne op wem. Kem anne keikerete yawo, kem bisi a tame rene pottekap yawo. Kem arep, wer pakukene setene. An bisi a tame bo. 53Aboyei yabel an keremkene nem God Eterri Kwoborke temenem, kem anne etek be keikerem. Gwopte yabel et keremri yabel. Kem wule yaper nente.

Pita re wem. An Jisas rene be latene.

(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-27)

54Re op wemke, rem rene keikeren rene God Eterri Kwoborri keryen yen reri akek panen wurem. Pita re tiptuwu semowen yim. 55Tame rem ker ake makele borborke lisen simenem, Pita re kirkir etek yin simenem. 56Yaku nen ta wuri te rene lam, te rene sene heyar lan op wem. Er tame re Jisas eterkene sewurbem tame. 57Pita re op wem. Aren bo. An rene be latene. 58Yuri sene agerbo tame re rene lan op wem. Neren mere, ne etemri tame wuri. Pita re op wem. Yehow. An bo. 59Kerakap tem, agerbo tame re me gwungwunen op wem. Er tame re Galili tame. Re Jisas eterri anepoi tame etemri wuri. 60Pita re op wem. Yehow. Neri webo tuma an be mettene. Op webemke, agetage kwokwo ek wem. 61Jisas re Pita rene petkwo lamke, Pita re Jisas reri kiyi wem tuma sene ek habopitim. Kiyi re rene op wem. Gwopte neir kwokwo be wementek, tewo mur ne ari sig berasen op wete tetane. An Jisas rene be latene. 62Pita re sebera yan re kwom geike wuren kenakem kiram.

Rem Jisas rene sak keyen paku pem.

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63Jisas rene lakerebem tame rem rene sak keyen rene paku pebem. 64Rem reri le matek subkeren rene op wemetem. Ne nemne wesowte. Yike nene pebo? 65Op wem, rem rene agerbo agerbo tuma yaper sene webem.

Rem Jisas rene Juda etemri Saberawiykene Tame etemri bitmik tuma nenem.

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)

66Ei beram, Juda keryen tame, God Reri Kwoborri keryen yen, Moses Reri Wule peikbem tame rem wuriwowke wurem, rem Jisas rene panen yan Juda Saberawiykene Tame remri bitmik teten rem rene tuma nente nenem. 67Rem op wem. Ne nemne wesowte. God re nene lebam? Re sein op wem. An kemne wesowte, kem be habote tetane. 68An kemne tuma wemetek, kem anne sein be wete tetane. 69Gwopte yabelkene yuri tete yabelkene An More Tame Tem Tame an kitimenakene God eterri let mame yokwok site tetane. 70Op wemke, aboyei tame rem op wemetem. Ne God Eterri Yen o bo? Re sein op wem. Kem kebese weye. An God Eterri Yen. 71Rem op wem. Nem agerbo tame remne be wemette, rem yan gwor tame reri wule wesowte. Reri weye tuma sekene, nem etop metye.

Copyright information for `YSSYAMANO