Luke 6

Rem Egesi Yabel tuma namrem.

(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)

Yuri agerbo Egesi Yabelke, Jisas re reri anepoi tamekene rem wit now borborke yibem. Anepoi tame rem wit supa kwosen yin etemri letke semenen am. Farisi tame rem lan op wem. Neri anepoi tame rem egesi yabelke wit supa kwosen abo, rem nemri wule biragiyebo. Et yaper. Jisas re remne sein op wem. Devit re kiyi temenem keryen yen. Reri nenem wos rem basrasem. Kem kap er siglow be latene. Kiyi Devit re eterri sukuwkene rem kwoisam, rem kap be awos am? Devit re God reri akek wuren God rene rasem geil poten am. Re reri sukuw remne kirkir newon am. Nemri wule gwop. God rene newobo geil God eterri akek yaku nenbo tame etemwou abo. Nugwape tatame rem be abo. Devit re reri sukuwkene rem er wule beragiyen God rene newom geil poten am. Rem op nenem, rem tuma be wem. An More Tame Tem Tame. Aren, an egesi yabelri Keryen Yen. Be wos an egesi yabelke nente wete, remkene nente. Jisas re op wem.

Jisas re ya yaper tame rene heyarem.

(Mat 12:9-14; Mak 3:1-6)

Agerbo Egesi Yabel, Jisas re God reri akek yin wuren tatame remne tuma peikbem, ya yaper tame reri mame yokwo ya telmenem, re etek simenem. Moses Reri Wule peikbem tamekene Farisikene rem Jisas rene tuma nente kelow tobo sopbem. Opkap, rem rene leklek heyar temenem. Re kap tame rene Egesi Yabelke heyarte o be heyarte? Re heyarte, nem rene tuma nente. Jisas re remri wuribai lan re ya yaper tame rene op wem. Ne wayen remri bitmik tete. Op wem, re wayen etek tetem. Jisas re tatame remne op wem. An kemne wemetbo. Nemri wule Egesi Yabel map webo? Egesi yabelke nem yenbo wos nente, o nem yaper wos nente? Egesi Yabel tame re sate nenbet, nem rene kwobo lan heyar nente, o nem rene yaper nenen re sate? 10 Re remne lan kwuren sene re ya yaper tame rene op wem. Ne neri let sigil. Re let sigilpitimke, reri let heyar tem. 11 Farisi tamekene Moses Reri Wule peikbem tamekene rem op lam, rem pap yoken etemwou etemwou op wem. Nem Jisas rene pen sate.

Jisas re tame letpeis tewo pes kere remne lebam.

(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)

12 Jisas re kwowke yawun God rekene tuma namren yin eikene beram. 13 Re reri anepoi tame remne wen yan wuriwouke wuren re letpeis tewo pes kere tame etemnewou lebam. Lebam tame remri sig gwor. 14 Wuri re Saimon. Jisas re rene agerbo sig Pita wem. Wuri re Andru, Saimon eterri mase. Agerbo rem Jems, Jon, Filip, Bartolomyu, 15 Matyu, Tomas. Wuri re Alfius eterri yen Jems. Wuri re Saimon, reri agerbo sig Selot. 16 Wuri re Judas, Jems eterri yen. Wuri re Judas Iskariot. Yuri Judas re Jisas rene yena tem.

Jisas re nugwape tatame remne heyarem.

(Mat 4:23-25)

17 Jisas re reri anepoi tamekene rem kwow mesegenen waren selwawke tetem. Nugwape tatame rem yam. Judia yokwori tatame, Jerusalem kwomri tatame, peik barke tetane kwom pes Tairkene Saidonkeneri tatame rem yan etekwou temenem. 18 Rem Jisas reri tuma mette, remri temenem sikanuma re remne kirkir heyarte yam. Gambo yaper gureremenem tatame etem mere rem yam, Jisas re gambo remne wekrokem. 19 Nugwape tatame rem lam, Jisas reri kitimenak tatame remne heyar tebem. Op lamke, rem kirkir heyar tete selem, eker rem Jisas rene let kerelate yam.

Tatame rem metekwaste tuma.

(Mat 5:1-12)

20 Jisas re reri anepoi tame remne lan op wem.

Kem woskene bo tame, kem metekwaste. God reri panen sitene kwom et keremri.

21 Gwopte kwoi sabo tame kem metekwaste. Kem awos an sekete tetane.

Kirabo tame kem metekwaste. Yuri kem sak keyete tetane.

22 An More Tame Tem Tame, kem anne omuteke habobo. Opkap, tatame rem kemne be metekwaste, rem kemne magel taite, rem kemne tuma yaper wete, rem kemne op wete. Kem tatame yaper. Rem op nente, kem okbop tete. 23 Kemri tokwo bukre et God eterri kwomke tetane, eker kem okbop ten metekwaste. Gwopte tetane tatame remri yeiwarege rem God Reri Tuma wesowbem tame remne etop yaper nenbem.

24 Wosbaskene tame, kem pap yaper tete tetane. Gwopte kem wosbaskene tetane, kem okbop tebo. Yuri kem okbop be tete tetane.

25 Gwopte awos an seketbo tatame, yuri kem pap yaper tete, kem kwoi sate tetane.

Gwopte sak keyebo tatame, yuri kem pap yaper tete, kem kirate tetane.
26 Nugwape tatame rem kemri sig yenbowai webo. Remri yeiwarege kiyi rem yikoko tuma wesowbem tame remri sig etop kirkir yenbo webem. Opkap tatame kem ei etop habo. Yuri kem yaper tete tetane.

Peiktame remne pap yewobo wule.

(Mat 5:38-48; 7:12)

27 Ari tuma metbo tatame, an kemne webo. Kem kemri peiktame remne pap yewote. Tatame rem kemne be metekwasbo, kem remne heyar nente. 28 Tatame rem kemne tuma yaper webo, kem remne tuma yenbo sein wete. Tatame rem kemne yaper wos nenbo, kem remne God rekene tuma namrete. 29 Tame rem kemne op yokwo powyek puwburowte, kem pelkeren op yokwo powyek sene taite, rem sene puwburowte. Tame rem kemri tame oub potte wete, kem remne tame oub wuriwou kap newote. Kem remne pes newote. 30 Tame rem kemri wos bupo me potte wete, kem remne eger kap tete. Kem remne bupo me newote, yuri kem remne mane op wete. Ne nemne sein newote. 31 Kem selye, tatame rem kemne yenbo nente. Kem etop selbokap, kem agerbo tatame remne etopwou nente.

32 Tame rem yaper nenbo tame remne pap yewobo, yaper nenbo tame rem remne pap sein yewobo. Rem agerbo tame remne pap be yewobo. Kerem, kem aboyei tatame remne pap yewote. Kemne pap yewobo tame etemnewou kem pap yewote, God re kemne heyar be nente tetane. 33 Tame rem yaper nenbo tame remne yenbo nenbo, yaper nenbo tame rem remne yenbo sein nenbo. Rem agerbo tame remne yenbo be nenbo. Kerem, kem aboyei tatame remne yenbo nente. Kemne yenbo nenbo tame etemnewou kem yenbo nente, God re kemne heyar be nente tetane. 34 Yaper nenbo tame rem agerbo yaper nenbo tame remne wos newobo. Newobo wos rem yuri sein potbo. Kerem, kem wos newote, kem sein potte kap habote. Wos sein newote tame etemnewou kem newote, God re kemne heyar be nente. 35 Kem kemri peiktame remne pap yewote, remne wule yenbo nente. Kem tame remne wos newote, kem sein potte kap habote. Kem op nente, yuri kem sein tokwo bukre potte tetane. Kem Hevenke tetane God eterri yen sekene tete tetane. God rene pir be webo tatame, yaper nenbo tatame God re remne pap metbo. Kem etop remne kirkir nente. 36 God re kemne pap metbokap, kem agerbo tatame remne etop kirkir pap mette.

Tatame remri wuribai kap se pete.

(Mat 7:1-5)

37 Kem agerbo tame remri wuribai, remri nenbokap kap se pen kap op wete. Re tame yaper. Kem op nente, God re kemne sein se pen op wete. Ne tame yaper. Kem tatame remne tuma kap wete. Kem op nente, God re kemne tuma wete. Tame rem kemne yaper wos nente, kem remne tuma kap wete. Kem remkene kelmenate. Kem op nente, kemri yaper nenbokap, God re serte, re sene be habote. 38 Kem agerbo tame remne wos newote, God re kemne sein newote, nugwape wos neri let pulaute tetane. Kem tatame remne wos newobokap, re kemne sein etop newote tetane. Jisas re remne op wem.

39 Sene re remne sikur sakur tuma remne op wesowem. Le si tame rem agerbo le si tame remne kelow kebese be peterate. Rem remne kelow peterate, rem me belen yin emi yaperke warte tetane. 40 Purere potbo yen rem remri tuma peikbo tame remne be teitkwunte. Rem purere potkeipte, rem etemri tuma peikbo tame etemkap tete.

41 Mapurke kem agerbo tame reri yaper nenbo wos eisow se pebo, kemri nenbo yaper kem be labo. 42 Kemri yaper nenbo wos et bukrewai, kem agerbo tame rene op webo. Neri yaper nenbo wos eisow an nene wesowte, God re heyarte. Kem op webo, et yaperwai. Kem yikokobo tame. Kemri yaper nenbo wos kem kiyi magel taite, sene kem agerbo tameri yaper nenbo wos rene yin wesowte, God re heyarte. Et yenbo.

Me yaper rem supa yaper yabo.

(Mat 7:16-20; 12:33-35)

43 Me yaper rem supa yenbo be yabo. Me yenbo rem supa yaper be yabo. 44 Tame rem me supa labo, rem sanebo, et me yenbo o me yaper. Tame rem mane supa berate wete, rem esekwayek be berate. Rem keibi supa kutete wete, rem lagkene kupuniburke be kutebo. 45 Tame yenbo rem wuribai yenbo tetane, rem yenbo wos nenbo, rem tuma yenbo webo. Tame yaper rem wuribai yaper tetane, rem yaper wos nenbo, rem tuma yaper webo. Tame remri wuribai tetanekap, remri webo tuma rem etopkap webo.

Ake nenbo yen pes.

(Mat 7:24-27)

46 Berke kem anne Keryen Yen webo? Kem ari tuma heyar be tobobo. 47 Anne lasyabo tame, areri tuma heyar tobobo tame rene an kemne peterate. 48 Er tame re ake nenbo tamekap. Re mei bukre kiyi peren waren yuri re seg yewobo wule pa kirkir sokwunen sel ek pebo. Yuri ok re wayen kwusyewon ake tiyairebo, ake re be terebo. Tame re ake heyar nenem, eker ake re be terem. 49 Ari tuma meten be tobobo tame re ake nenbo tamekap. Re mei bukre kiyi be peren waren yuri re seg yewobo wule pa kirkir be sokwunen sel ek pebo. Yuri ok re wayen kwusyewon ake tiyairebo, agetage er ake re teren yaperwai tebo. Jisas re op wem.

Copyright information for `YSSYAMANO