Luke 7

Jisas re ei nai tame reri yaku nen tame rene heyarem.

(Mat 8:5-13)

1Jisas re er tuma tatame remne wen legem, re Kaperneam kwomke yim. 2Romri ei nai taresi tame re etek temenem. Reri metekwasbem yaku tame wuri re yaper meten sate keraket temenem. 3Ei nai tarese tame re op metem, Jisas re yam. Re Juda remri keryen tame rane remne Jisas rene werasen yim, rem Jisas rene wen re yan ei nai tarese tame reri yaku nen tame rene heyar nente. 4Jisas rene yin lam, rem rene omuteke op wem. Ei nai tare si tame re tame yenbo. Ne rene kwobo late. Ne reri yaku nen tame rene heyarte. 5Re agerbo nowselri tame, re nemne metekwasbo. God eterri ake wuri re nemne nenem. Opkap ne reri yaku nen tame rene heyarte. Re kap sate. Op wem. 6Jisas re remkene yin re ake meknik yan tebem, ei nai tare si tame re tametiy remne werasen yan Jisas rene tuma op wesowem. Keryen Yen. Ne kap yate. An tame yenbo bo, eker ne ari akek kap yan werate. 7An tame yenbo bo, an nene be yan late. Ne tumawouke wetek, ari yaku nen tame re kwuye mette. 8An tare si tame, an agerbo keryen yen etemri kulke tetane. Rane ei nai tame rem ari kulke tetane. An tame wuri rene yite wete, re ek yite. An agerbo rene yate wete, re ek yate. An ari yaku nen tame rene yaku nente wete, re ek nente. Eker an mettene, ne keryen yen, ne wetek, ari yaku nen tame re heyar ek tete. 9Jisas re er tuma metem, re danekene seken pelkeren rene tiptewumenem tatame nugwape remne op wem. An kemne webo. Er tame re omuteke nugwapewai habobo. Juda tatame rem opkap omuteke be habobo. Re remne teitkwuntene. Re mettene, an sikanuma tame remne kebese heyarte. 10Ei nai taresi tame reri werasen yam tame rem taresi tame reri akek sene yin lam, yaku nen tame re kwuye metem.

Jisas re muyensi yen tame rene heyarem.

11Kwokwos Jisas re Nain kwomke yim, reri anepoi tame, nugwape tatamekene rem eterkene yim. 12Re kwom ser eru meknik temenem, kwomri tatame rem sam tame wuri sen yan wuram. Sam tame reri nawot te wane ta. Teri yen wuriketwou temenem, er yen re sam. Nugwape tatame rem etetkene yen kupa sen yan wuram. 13Jisas re ta tene lam, re tene pap meten tene op wem. Ne mane kirate. 14Op wemke, re yin tame kupa rasmenem tamewop let kerem. Tamewop sen yibem tame rem tame kupa sen tetem. Jisas re op wem. Muyen siyen tame, an nene webo. Ne opu wayen si. 15Op wem, sam yen re sene wayen sin tuma namrem. Jisas re yen nawo tene sene newom. 16Nugwape tatame rem etop lam, rem aken God reri sig bukre op wem. Tuma wesow tame re yan neremkene tetane. Rem sene op wem. God re reri tatame remne potte yam. 17Jisas reri nenem wos Judia yokwo kwomri tatame, meknik temenem kwomri tatame rem aboyei metem.

Jon re reri anepoi tame remne werasen Jisas rene lasyim.

(Mat 11:2-19)

18Tatame remne Okke Panen Waren Tirmunbem tame, Jon, reri anepoi tame rem Jon rene Jisas reri nenbem wos aboyei wesowkeipem. 19Jon re reri anepoi yen pes repne wen yim. Re repne op wem. Kiyi an wem. Tame wuri, Krais, re yate tetane. Kep yin Jisas rene tuma op wemette. Ne Jon reri kiyi wem tame, o nem agerbo tame rene kowte? 20Op wen re repne werasen Jisas rene lasyim. Rep yin Jisas rene op wem. Tatame remne Okke Waren Tirmunbem tame, Jon, re nesne werasye, nes nene tuma wuri wemette yawo. Ne kap Jon reri kiyi wem tame, o nem agerbo tame rene kowte?

21Repri yin Jisas rene lam yabel, re hekna habona sikanuma nenem tatame remne heyarbem. Gambo yaper re wekrokbem. Le si tatame nugwape re remne heyar nenbem, rem kebese labem. 22Op nenbem, re Jon reri anepoi tame repne tuma sein op wem. Kep sene yin Jon rene kepri laye wos, kepri metyekap rene op wesowte. Le si tame an remne heyarbo, rem sene kebese labo. Let tewo yaper tetane tame an remne heyarbo, rem sene kebese yibo. Numape tame an remne heyarbo, rem heyar sene tebo. Wan tekte tame an remne heyarbo, rem tuma kebese metbo. Sam tame an remne webo, rem wow sene potbo. Wosbas bo tame an remne God Reri Tuma Yenbo remne wesowbo. 23Tatame rem ari nenbokap lan op habobo. Gwor tame God re rene werasen yam. Op habobo tatame remri wuribai et yenbo. Rem wuribai pes bo, opkap rem metekwasbo.

24Jon reri anepoi tame rep sene yimke, Jisas re tatame remne Jon eterne op wem. Kiyi kem tamekene bo emik Jon rene lasyim, kem be wos late yim? Kem kap op habobem. Jon re polik sen yibo me takekap, re kitimenakene bo. An kemne webo. Re etopkap bo. Re kitimenakene tame. 25Kap kem op habobem. Yenbo kanbo tame oub wubo tame rene nem late. An kemne webo. Jon re tame oub yenbo be wumenem. Yenbo kanbo tame oub wubo tame, woskene tame rem tamekene bo emik be yin sewurbo. Rem ake yenbok temenbo. 26Kap kem op habobem. Nem God Reri Tuma wesow tame rene late. Ekeya. An kemne webo. Jon re God eterri tuma wesow tame. Re aboyei tuma wesow tame remne teitkwuntene. Re tame bukre. 27God reri basrasem tuma Jon eterne op webo.

Gwor tame re ari tuma wesow tame.
An rene weraste, re temnan yin ari tuma wesowte.
Re neri yate kelow heyar raste.
28Jisas re sene op wem.

An kemne webo. Jon re aboyei nowselri tatame remne teitkwunem.
God reri panen si kwomri tatame eisow rem Jon rene teitkwunte tetane.
Jisas re op wem.

29Tatamekene kel potbem tamekene rem reri tuma metem, rem op wem. God reri wule yenbo. Kiyi er tatame rem remri yaper nenbo wos mesegenen Jon re remne okke panen waren tirmunem. 30Farisikene Moses Reri Wule peikbem tamekene rem God Reri Tuma magel tayem, rem okke tirmunte muwem.

31Jisas re op wem. Gwopte tetane tatame rem mapkap tamekap? An kemne wesowte. 32Rem akwul makelek barow ten sewurbo yenkap. Rem agerbo yen remne tuma ten op webem. Nem sekwo lombo, me pebo, kem sekwo kirkir be lombo. Nem kirawe baswe tuma webo, kem nemkene kirkir be kirabo. Nemri nenbokap kem etop be nenbo. Yen etem rem etop webem. Be wos yen rem nenbem, agerbo yen rem yaper webem, rem be nenbem. 33Tatame remne Okke Waren Tirmunem tame, Jon, re yan nugwape yabel re awoskene wain okkene be abem. Kem ari weye yenkap, kem rene lam, kem op wem. Er tame re op nenbo, gambo rene gureretene. 34An More Tame Tem Tame, an yam, an awoskene okkene abem, kem anne op webem. Ekla. Re a nugwape abo tame. Re wain ok nugwape abo tame. Re kel potbo tamekene agerbo yaper nenbo tamekene etemri tametiy. Kem etop webem. Be wos an nenbo, kem op webo. Et yaper. 35God reri purere potem tatame rem mettene, God reri purere et sekene.

Wule yaper nenbem ta te kwar sen yan Jisas eterri tewok sirem.

36Farisi tame re Jisas rene eterkene awos ate wepotem, Jisas re Farisi tame eterri akek yin sin awos abem. 37Ta wuri te yaper wos nenbem ta te eter kwomke temenem. Te op metem, Jisas re Farisi tame eterri akwulke awos abem. Op metem, te pak nenem gin poten sen ek yim. Gin et kwar yenbo yewomenem. 38Te yin reri magel yokwok teten eterri meknik kirabem, lerok Jisas eterri tewok bitkwunbem. Te Jisas reri tewo etetri tare takek bantebem, reri tewo ragiy boyen tewo kwar parbem. 39Jisas rene awos ate wem Farisi tame re op lam, re eter kworer op wem. Re God Reri Tuma wesow tame sekene bo. Re sekene temente, rene let kereye ta tene re metmente, te yaper wos nenbo ta. An labo, re etop tene be mettene.

40Jisas re rene op wem. Saimon, an tuma wuri nene wete. Saimon re op wem. Tuma Peikbo Tame, ne opu anne wesow. 41Re op wem. Kel newobo tame re tame pes repne kel newom. Tame wuri rene re tame letraneri ok (K100) kel newom, tame wuri rene re kel letpeis (K10) newom. 42Yuri rep kelkene bo, rep kebese sein be newom. Kel newom tame re repne op wem. Opu mesegen. Kep sein mane newote. Re op

wemke, yike okbop bukrewai tem? Yike okbop kera tem?
43Saimon re tuma sein op wem. Kel nugwape poten sein be newom tame eter, re okbop bukrewai tem. Jisas re op wem. Ne tuma sekene weye. 44Re ta tene petkwo lan Saimon rene op wem. Gwot ta ne tene laye. An neri akek yan wuraye, ne anne tewo ok keyate ok be newoye. Et ta te ari tewo etetri lerokke bikwunye, etetri tare takek te lerok sene banteye. 45Ne anne okbop be teye, anne ragiy be boiwo. An yan wuraye, er ta te anne ragi tewok tewok boibo. 46Ari tare ne kwar be kereye. Etet te ari tewo kwar peye. 47An nene webo. Te anne metekwasye, anne pap yewoye, an teri yaper nenbo wos nugwape aboyei poten septiye. Tame reri yaper nenbo wos nugwape bo, er tame re anne pap keraket yewote. 48Jisas re ta tene op wem. Neri yaper nenbo wos an poten septiye. 49Rekene sin awos abem tame rem etemwou etemwou op namrem. Er tame re yike? Re yaper wos poten septibo. 50Jisas re ta tene op wem. Ne anne haboye, opkap an neri sebera ya wos poten septiye, God re nene potye. Ne pap kwuye meten yite.

Copyright information for `YSSYAMANO