Luke 8

Rane ta rem Jisas rem Jisas rene semowem yim.

Yuri Jisas re kwomke kwomke yin sewuren re tatame remne God reri kwom panen site tuma wesowbem. Reri letpeis tewo pes kerem tame (12) rem eterkene sewurbem. Rane ta, remne kiyi gambo gureremenem, Jisas re gambo rene wekroken re remri sikanuma heyarem. Er ta etem mere rem eterkene sewurbem. Ta wuri rekene sewurbem, teri sig Maria. Te Makdala kwomri ta. Kiyi gambo letrane kelare pes kere tene gureremenem, Jisas re er gambo remne wekrokem. Joanakene Susanakene rep agerbo takene rem Jisas eterkene sewurbem. Joana te Kusa eterri ta, Kusa re Herot reri ake lakerebem tame. Nugwape ta rem Jisas eterkene

sewurbem, er ta rem Jisas rene, reri anepoi tame remne kirkir kwobo lan remne kel, awoskene newobem.

Jisas eter wem sikur sakur tuma, tame wuri re awos supa nowke panbilen sewurem.

(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)

Nugwape tatame, kwomri kwomri, rem Jisas rene lasyan rem Jisas rene kur rasemke, Jisas re remne sikur sakur tuma op wem. Tame wuri re awos supa poten nowke yin panbilen sewurem. Rane supa rem kelowke yerem, er supa tame rem yan tewok tetem, rane supa ap rem yan am. Rane supa pa luke yeren rekwan sim. Er sel re okkene bo, eker supa rem sok tekeipen ab saiwom. Rane supa rem negiri esekwaye somok yeren rekwan sim, negiri esekwaye awos supakene rem kirkir wayen negiri esekwaye rem punen borgeyem, er awos supa rem yaper tem. Rane awos supa rem sel yenbok yeren rekwan sin bukre tem, rem supa nugwape yam. Wulare wulare rem supa nugwape (100) yam. Jisas re sene ek wem. Metye. Tame rem wan temente, rem wan wurik matte.

Sikur sakur tuma wule.

(Mat 13:10-17; Mak 4:10-12)

Jisas reri anepoi tame rem rene reri wem sikur sakur tuma tobo wemetem. 10 Jisas re sein op wem. God re kwom panen site, kiyi berasmenem tuma an kemne wesowbo. Keremwou kem heyar metbo. Agerbo tatame remne an sikur sakur tumawou webo, eker rem heyar be metbo. Rem remri lek labo wosri tobo rem be labo. Rem tuma metbo, rem tuma tobo rem be sanebo.

Awos supa sikur sakur tuma tobo.

(Mat 13:18-23; Mak 4:13-20)

11 Ari kiyi weye sikur sakur tuma tobo re gwopkap tetane. God Reri Tuma re awos supakap. 12 Rane tatame rem God Reri Tuma metbo, rem kelowke yerbo awos supakap. Rem tuma metbo, sene Satan re yan er tuma poten septibo. Re op habobo. Rem kap omuteke meten God re remne kap potte. 13 Rane tatame rem tuma metbo, rem pa luke yerbo awos supakap, rem God Reri Tuma meten agetage poten pap yewon metekwasbo. Rem God rene keraket habobo, sene agerbo wos remne seilabo, rem God rene mesegenbo. 14 Rane tatame rem tuma metbo, rem negiri esekwaye somok yerbo awos supakap. Rem God Reri Tuma metbo, sene rem nowselri woskene kelkene etopwou habobo, er wos rem remne rager pagerbo. Op nenbo, rem God reri yaku heyar be nenbo. 15 Rane tatame rem tuma metbo, rem sel yenbok yerbo awos supakap. Rem tuma metbo, rem heyar keikerebo, rem God reri yaku nenbo, rem heyar yenbo nenbo.

Tame rem tuw ouke be gumbo.

(Mak 4:21-25)

16 Tatame rem lam yarbo, rem ouke be gumbo, o rem tiy kulke be rasbo. Yehow. Rem tiyke tukbo, ake leletalbo, tatame rem akek wurabo, rem kebese labo. 17 Gwopte berastene wos, yuri er wos nugwape tatame rem late tetane. Nugwape wos gwopte subtene, yuri rem late tetane. 18 Kem tuma heyar met. Wuribai yenbo tetane tatame rem tuma metbo, tuma tobo rem kirkir metbo. Tame re wos rane tetane, God re rene sene newote tetane. Tame re wos bo, God re reri setene wos potte.

Yike Jisas reri nawokene reri masekene?

(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)

19 Jisas re webemke, reri nawokene masekene rem yam. Nugwape tatame rem wuriwouke wurmenem, rem kwom geike tetyewomenem. 20 Tame wuri re Jisas rene op wem. Neri nawokene masekene rem makelek tetyewotene. Rem nene late yawo. 21 Jisas re remne sein op wem. Yike tatame rem God Reri Tuma meten sete, er tatame rem areri nawokene gesmasekenekap. Jisas re etop wem.

Jisas re mou marye bukre weragerem.

(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)

22 Yuri Jisas re eterri anepoi tamekene rem pere warbemke, re remne op wem. Nem peik kelareke kuran wute. Re op wen rem me wum. 23 Yibem, Jisas re perek tuknamenem, marye bukre yam, ok burow perek teyen waren pulaute nenbem, rem sate nenem. 24 Anepoi tame rem Jisas rene yan teren sin op wem. Haneyen, nem sate nenbo. Op wemke, Jisas re wayen teten maryekene ok burowkene tuma wem, rep tebeyem. 25 Re remne op wem. Mapurke kem anne omuteke be haboye? Rem danekene seken aken etemwou etemwou namren op wem. Er tame re yike? Re maryekene ok burowkene repne tuma weye, rep reri tuma meten agetage tebeiwo.

Jisas re tame rene gureremenem gambo wekrokem.

(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)

26 Rem sene yibem, rem Galili wame kelareke yin Gerasa yokwok yin gayem. 27 Jisas re barke yaumenem, kwom sagri tame wuri re rene yan etek lam. Gambo rem er tame rene gureremenem. Re mate be peikbem, re ake be tebem. Re tame sele emik temenem. 28 Re Jisas rene lan re taye pitin eterri tewo tobok waren tuknan rene yaye op wem. Jisas, ne Keryen Yen God Eterri Yen. Ne kap anne berke nente nenbo? An nene webo. Ne anne kap pete. 29 Kiyi Jisas re gambo rene op wem. Ne tame rene mesegente. Op wem, eker tame re etop wem. Kiyi tewo nugwape gambo re tame rene keikerebem, tatame rem rene poten rene let tewo kitimenakene kep roborasem, rem rene akek wen yibem. Akek yin tebem, re kep roberasbem, gambo rem tame rene tame bo emik panen yibem. 30 Jisas re tame rene op wemetem. Neri sig be? Re sein op wem. Areri sig et Nugwape Tame. Gambo nugwape rem rene gureremenem, opkap reri sig et Nugwape Tame. 31 Gambo rem Jisas rene op wem. Ne nemne mane wekroken ker kwomke yite.

32 Nugwape por rem meknik temenem, rem kwowke an sewurbem. Gambo rem Jisas rene op wem. Ne nemne er por etemke werasen yite. Jisas re sein op wem. Kem opu yi. 33 Gambo rem tame rene mesegenen yin rem por etemke yin gurerem. Por rem agetage amekiren yin emi yaperke warkwuten peikke kirpen ok an saiwom.

34 Por lakerebem tame rem op lan rem amekiren yin kwom sagri tatamekene kwomri kwomri tatamekene remne remri lam wos wesowem. 35 Tatame rem metem, rem er wos late yim. Yin lam, gambo gureren mesegenem tame re tame oub wun Jisas reri tewo tobok simenem. Re wuribai yenbo potem. Tatame rem op lan rem me akem. 36 Jisas re gambo gureremenem tame rene heyarem, kiyi yan lam tatame rem yuri yan late tatame remne remri lam woskap wesowem. 37 Gerasa kwomri tatame rem op metem, rem kenakem aken Jisas rene op wem. Ne nemne mesegenen yite. Jisas re perek waren sin re sene yite nenbem. 38 Gambo mesegenem tame re Jisas rene op wem. Setate. Nes etep yite. Jisas re rene sewayen rene sene werasen rene op wem. 39 Ne nereri kwomke sene yite. God re nene nenemkap, ne kwomri tatame remne etop wesowte. Op wem, tame re eterri kwomke sene yin Jisas re rene nenemkap re tatame remne etop wesowem.

Jisas re yen wurikene ta wurikene repne heyarem.

(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)

40 Jisas re peik kelareke sene yim, nugwape tatame rem rene etek kowmenem. Rem rene lam, rem okbop tem. 41 God eterri akek yaku nen tame, reri sig Jairus, re yan Jisas eterri tewo tobok waren rene noubke op wem. Ne areri akek ya. 42 Ari yentenyen te sate nenbo. Ne tene heyar nente. Reri yen wuriwou. Teri nabe letpeis tewo pes kere.

Rem kelowke yibem, nugwape tatame rem Jisas eterkene parpar peiken yibem.
43 Remri ta wuri te wuta suwbem, nabe letpeis tewo pes kerem te wuta suwbem. Te dokta nugwape remne lasyibem, rem tene be heyarbem. 44 Te yan Jisas reri kin yokwok yan tetem, te reri tame oub let kerelam, teri suwbem wuta tebeyem. 45 Jisas re op wem. Yike anne let kereye? Nugwape tatame rem op wem. An bo. Pita re op wem. Haneyen, ne laye. Nugwape tatame rem nene bogen yibo, rane rem nene weske tesburye. 46 Jisas re op wem. Areri kitimena rane yiwo. Ta o tame anne let kereye, ari kitimena rane yiwo, an etop metye. 47 Ta te habom. Re anne laye. Op habom, te aken polpolen yan Jisas eterri tewo tobok warem. Te nugwape tatame etemri bitmik teri let kerem tuma tobo Jisas rene wesowem. Te op wem. An wuta suwbo. Gwopte an nene let kereye, agetage anne suwbo wuta tebeyen an kwuye metye. 48 Jisas re tene op wem. Ari yen, ne anne omuteke op haboye. Re anne heyar nente. Op haboye, eker ne kwuye metye. Ne wayen teten heyar me yin site.

49 Re som webem, tame wuri re Jairus reri ake mesegenen yam, Jairus rene op wem. Ne Tuma Peikbo Tame rene kap panen yate. Neri yen te saye. 50 Jisas re op metem, re Jairus rene op wem. Ne mane akte. Ne anne omuteke habotek, neri yen te sene heyar tete. 51 Rem sene yin Jairus reri akek yam. Nugwape tatame rem akek kirkir wurte wem, Jisas re remne sewayem. Pita, Jon, Jems, nawoha etemwou rem eterkene wurem. 52 Nugwape tatame rem etek simenen yen tene kiraterbem. Jisas re remne op wem. Kem mane kirate. Te be satene. Te bupo me tuknatene. 53 Rem rene sak keyeterem. Rem op habom. Te saye. 54 Jisas re yen teri let keren tene op wem. Yen, ne opu wayen si. 55 Yen teri wow sene yam, te agetage wayen sene sim. Jisas re remne op wem. Kem tene awos newon ate. 56 Nawoha rep danekene sekem. Jisas re repne op wem. Ari nenye wos kep tame remne kap wesowte.

Copyright information for `YSSYAMANO