Luke 9

Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne yaku newom.

(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)

Jisas re reri letpeis tewo pes kerem anepoi tame remne wen yam, re remne op wem. An kemne kitimena newote, kem nugwape gambo kebese wekrokte, sikanumakene tatame remne kebese heyarte. Re remne God reri kwom panen si tuma wesowte werasem, sikanuma nen tame remne kirkir heyarte nente werasem. Yite nenbem, re remne op wem. Kem wos mane sen yite. Kem kwokul kap sete. Ayer kap poten sen yite. Awoskene kelkene kap kirkir poten sen yite. Tame oub wularewou sen yite. Ma kwomke kem yite, rem kemne remri akek panen yite, kem eter ake wuriwouke yin temente. Kem agerbo agerbo akek kap yite. Ma kwom kem yite, rem kemne yaper nente, kem er kwom mesegente. Kem tewo suwbuw nubtipitite. Kwomri tatame rem etop late, rem op habote. O nem remne yaper nenye, yuri God re nemne yaper sein nente tetane. Reri anepoi tame rem kwomke kwomke yin God Reri Tuma Yenbo wesowen sewurbem, sikanumakene tatame remne rem heyar nenen sewurbem.

Herot re habolaweyem. Jisas re yike.

(Mat 14:1-2; Mak 6:14-29)

Keryen Yen Herot re Jisas reri nenbemkap metem, re op habon op habobem. Rane tame rem op webem. Okke Panen Waren Tirmunbo Tame, Jon, re selek sene wayen sim, opkap re kitimenakene, re bukre wos nenbo. Rane rem op webem. Elaija re selek sene wayen sim, re er bukre wos nenbo. Rane rem op webem. Kiyi temenem tuma wesowbem tame etemri wuri re sene wayen sim, re er bukre wos nenbo. Herot re op wem. An metbo, tame wuri re bukre wos nenbo. Re kap yike? Re Jon bo. Jon rene an kiyi wak regem. Op wem, re Jisas rene late habom.

Jisas re nugwape tame (5,000) remne awos newon am.

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)

10 Jisas reri werasem tame rem sene yan remri nenbem nugwape woskap rem Jisas rene wesowem. Re remne panen rem agerbo tame remne mesegenen rem etemwou Betsaida kwomke yim. 11 Tatame rem etop metem, rem rene semowen rene lasyam. Jisas re etop lam, re remne okbop tem, re remne God reri kwom panen si tuma yenbo wesowbem, re sikanuma nenem tame remne heyarbem. 12 Perpe yabel warbem, Jisas reri letpeis tewo pes kerem anepoi tame rem yan rene op wem. Nemri tetane emi et tame bo. Ne tatame remne weraste, rem kwomke kwomke yin awos sopen tuknate emi kirkir late.

13 Jisas re sein of wem. Kem remne awos newon a. Op wemke, rem rene sein op wem. Nem awoskene bo. Nem geil letrane omyen sok peswou setene. Ne map habobo? Nem yin nugwape tatame remne awos tupate o bo?

14 Tame nugwapewai (5,000) rem temenem, Jisas re reri anepoi tame remne op wem. Kem remne wete, rem hame girik girik sin yite. Tame pesri ok letpeis (50) rem etop girik sin yite. 15 Reri anepoi tame rem nugwape tatame remne etop wen sim. 16 Jisas re geil letrane, omyen sok peskene poten sen re nelke niruw lan God rene wese am. Geil re belokteyewon omyen sok peikayewon reri anepoi tame remne newom, rem poten nugwape tatame remne newopiti pete yam. 17 Rem an seketem, awos tep anepoi tame rem poten eip letpeis tewo pes kere yewon pulawem.

Pita re Jisas rene op wem. Ne Krais, God eter lebam tame.

(Mat 16:13-19; Mak 8:27-29)

18 Yuri Jisas re wiysage re God rekene tuma namrebem, reri anepoi tame rem yan eterkene temenem, re remne op wemetem. Nugwape tatame rem anne mapurke webo, an yike? 19 Rem rene sein op wem. Rane rem op webo. Ne Tatame remne Okke Waren Tirmunbo Tame, Jon, webo. Ne kiyi temenem tuma wesowbem tame Elaija. Rane rem op webo. Ne God reri kiyi tuma wesowbem tame etemri wuri. Rem op webo. Ne selek sene wayen sim. 20 Re remne op wem. Kerem, kem anne map webo, an yike? Pita re sein op wem. Ne Krais, God eter lebam tame.

Jisas re wem. An san an sene wayen site.

(Mat 16:20-28; Mak 8:30—9:1)

21 Jisas re remne omuteke sewayen op wem. Pita reri weye tuma kem tatame remne kap wesowte. 22 Re remne sene op wem. An More Tame Tem Tame an nugwape mus bukre mette tetane. Juda keryen tame, God Reri Kwoborke yaku nenbo tame remri keryen yen, Moses Reri Wule peikbo tame rem anne magel taite, rem anne pen sate tetane. Yabel pes tete, murwek God re anne wete, an wow sene poten sene wayen site tetane. 23 Re anepoi tame remne aboyei op wem. Yike tame rem anepoi yite, rem gwopkap nente. Rem kworer kap habote. Ari mette muskap rem kirkir kwokwos kwokwos etop mette. Rem etop nente, rem arenkene yite. 24 Tame rem remri kworer wesomwou habote, rem yaper tete tetane. Tame rem arennewou omuteke habote, rem kworer wesom be habote, yuri rem heyar temente tetane. 25 Tame rem nugwape nowselri woswou potte selbo, yuri rem yaper tete tetane, et yenbo o bo? Er wos re remne kwobo mapurke late. 26 Rane tame rem anne sebera yabo, rem op webo. Re areri Keryen Yen bo. Rane rem ari tuma sebera yabo, rem ari tuma agerbo tatame remne be wesowbo. An More Tame Tem Tame, yuri an hadebaswaikene sene yate, an remne sein sebera yate. An yate, an ari Apiy eterri kitimenakene God reri kwom tame etemri kitimenakene yate tetane. 27 An kemne sekeneker webo. Gwopte tetane tatame rane kem be samentek, kem late, God re kwom panen site. Jisas re op wem.

Jisas reri wesom re legen agerbokap tem.

(Mat 17:1-13; Mak 9:2-13)

28 Sande wuri wemke, Jisas re Pita eter, Jon eter, Jems eter remne panen God rekene tuma namrete kwowke yawum. 29 Re God rekene tuma namrebemke, reri bitmi agerbo bitmi legem. Reri wumenem tame oub wulkapwai me malebem. 30 Kiyi temenem tame pes, Moseskene Elaijakene, rep agetage yan Jisas rekene tuma namrebem. 31 Rep God reri hadebaswaikene tem, rep Jisas rekene God reri kiyi wem tuma namrebem. Kiyi God re op wem. Jisas re Jerusalem kwomke sate tetane. 32 Pitanage rem tuknamenem, rem sene wayen sin lam, Jisas reri wesom ligen hadebaswaikene tem, tame pes rep eterkene yan temenem. 33 Rep sene mesegenen yite nenbem, Pita re Jisas rene op wem. Haneyen, nem nerenkene gwotek tetane, et yenbowai. Nem yabelake mur maukte. Wuri nereri, wuri Moses eterri, wuri Elaija eterri. Reri webem tuma tobo re be habom, re etop wem. 34 Op webemke, nelri gwan remne yan leipitim, rem me akem. 35 Tuma wuri gwanke op wem. Re Areri Yen. An rene lebam. Kem reri tuma mette. 36 Rem lam, Jisas eterwou sene tetemenem. Jisas reri anepoi tame rem tuma ribo tem, remri lam wos er yabel rem agerbo tame remne be wesowem.

Gambo re yen rene gurerem, Jisas re gambo rene wekrokem.

(Mat 17:14-21; Mak 9:14-29)

37 Kwokwos rem kwow mesegenen warem, nugwape tatame rem yan Jisas rene kelowke yan lam. 38 Nugwape tatame etemri tame wuri re yaye op wem. Tuma Peikbo Tame, an nene omuteke webo. Ne ari tauryen late. Ari yen wuriketwou. 39 Gambo re rene keikeren re tayekene pitbo, rene tiypatpitin san tuknabo. Re temas sablokwo bulbalkene gepbo. Gambo re reri wesom yaper nenbo, re rene be mesegenbo. 40 An neri anepoi tame remne wemetem, rem wekroklaweyem. 41 Jisas re rene sein op wem. Kem anne omuteke be habobo. Kem wuribai yaper tetane. Yabel nugwape an keremkene tetane, kem anne omuteke be habobo. Sene re har rene op wem. Neri yen opu panen ya. 42 Yabemke, gambo re yen rene tiypatpitim. Jisas re gambo rene wekrokem, re yen rene mesegenen yim. Jisas re yan rene heyar nenen op wem. Ne har rene sene lasyite. 43 Op tem, nugwape tatame rem God reri kitimena etop lan rem danekene sekem.

Jisas re tewo peswe sene wem. An san an sene wayen site.

(Mat 17:22-23; Mak 9:30-32)

Rem Jisas reri nenbem wos som danekene sekebem, Jisas re reri anepoi tame remne op wem.
44 Ari wete nenbo tuma kem kap serte, kem wan heyar tai. An More Tame Tem Tame, tame rem anne keikerete nenbo. 45 Tuma reri tobo rem be sanem, rem rene tuma tobo wemette wem, rem me akem. Rem tuma tobo kap mette, eker God re remri wuribai weragerem.

Yike re keryen yen?

(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)

46 Jisas reri anepoi tame rem tuma nauran op wem. Neremri wuri yike re keryen yen? 47 Jisas re remri wuribai lam, eker re eisow yen wuri poten eterri ganke teteruwem. 48 Re reri anepoi tame remne op wem. Tatame rem anne habon gwor tetane yenkap rene pap yewobo, rem arenne mere pap yewobo. Anne pap yewobo tame rem anne werasen yam tame, God eterne mere pap yewobo. Keremri sig eisowkene tatame etem rem sig bukre tete tetane. Jisas re op wem.

Yike tame rem nemri peiktame bo, rem nemri tametiy.

(Mak 9:38-40)

49 Jon re Jisas rene op wem. Haneyen, nem lam, tame wuri re neri sig wem, re nereri kitimenak gambo wekrokem. Re neremri tame bo, eker nem rene sewayem. 50 Jisas re rene sein op wem. Kem rene mane sewaite. Tame rem kemne gwule be tebo, rem kemri tametiy.

Jisas re reri anepoi tamekene rem Jerusalem kwomke sewuren yim.

(Sapta 9:51—19:28)

Samaria kwomri tatame rem Jisas rene magel tayem.

51 Jisas re Hevenke yaute yabel matnam, re wuribai wuriwou tem, re Jerusalemke yite wem. 52 Re tame remne werasen yim, rem Samaria yokwori kwomke yin wurem, rem rene wos heyarte wurem. 53 Samaria tatame rem Juda tatame etemri peiktame temenem. Rem metem, re Juda tatame etemri kwom sag Jerusalemke yibem, rem rene pap be yewom, rem rene sewayem. 54 Anepoi tame pes, Jemskene Jonkene, rep etop lam, rep Jisas rene op wem. Haneyen, ne map habobo? Nes ker wen yeren tame remne eikeipte. 55 Jisas re petkwo lan repne tuma wem. 56 Sene rem agerbo kwomke yim.

Jisas re tatame remne rene semowte wule wem.

(Mat 8:19-22)

57 Rem kelowke yibom, tame wuri re Jisas rene op wem. Ne mak kwomke yite, an nerenkene kirkir yite. 58 Jisas re rene op wem. Boulke sewurbo mow wale rem etemri sel purik tuknabo. Ap rem neske tuknabo. An More Tame Tem Tame, an tukna akekene bo, opkap ne wosbas habote, ne ankene be yite. 59 Op wen re agerbo tame rene op wem. Ne arenkene yite. Tame re sein op wem. Wai. Ne kirkir wete, an apiy rene kiyi pertayen an nerenkene ek yite. 60 Jisas re rene sein op wem. Ne rene kap pertaite. Anne omuteke be habobo tatame rem sabo tamekap. Er tame etem rem saye tame remne pertaite. Ne yin God reri kwom panen si tuma wesowte.

61 Agerbo tame re rene op wem. Haneyen, an nerenkene yite. Ne kirkir wete, an temnan yin kwom tame remne pir wen remne let keren an nerenkene ek yite. 62 Jisas re rene op wem. Tame re pere berai kerete, re lek kin yokwok petwo late, re God eter panen si kwom yaku kebese be nente.

Copyright information for `YSSYAMANO