Mark 11

Jisas re Jerusalem kwomke keryen yenkap wurem.

(Matyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1Jisas re reri anepoi tamekene rem Jerusalem meknik yabem, rem Oliv Kwowke tetane kwom Betfasikene Betanikene potem. Jisas re reri anepoi tame pes repne werasen yim. 2Re repne op wem. Kep er meknik tetane kwomke yin wurte. Kep late, rem donki yen rene etek tentene. Er donki yen tame rem yike kiyi be sim. Kep yin kep sauken donki yen rene panen gwotek ya. 3Kepne yike wemette. Kep donki yen berke saukbo? Kep rene sein op we. Haneyen re yaku tetane, re donki yen agetage sene panen yate tetane. Kep sein etop wete. 4Rep kwomke yin wuren rep donki yen lam. Donki yen re kelow kelarek tetemenem, ake eruk tenmenem. Op ten rep donki yen ek saukem. 5Etopkene meknik teteyewomenem tame rem repne op wemetem. Kep be woske nente, kep donki yen saukbo? 6Jisas re repne wem tumakap, rep remne sein etop wem. Rem kirkir ten rep donki yen ek sauken panen yim. 7Rep donki yen Jisas rene panen yam. Rep repri wumenem tame oub lagu lugen donki yen reri magel luwke petan Jisas re yawun etek sim. 8Nugwape tatame rem remri wumenem tame oub lagu lugen kelowke petan yam. Agerbo tatame rem nowke yin me take tan sen yan kelowke petam. 9Jisas rene panemenem tatame, rane rem temnamenem, rane rem tiptuwumenem, rem yaye op tebem. Nem God rene okbop tebo. God re gwor tame rene heyar nente. Re Keryen Yen reri sigke yawo. 10God re gwor keryen yen rene heyar nente. Re nemne kwom panen site. Gwor keryen yen re nemri yeiwarege remne kiyi kwom panen simenem tame Devit eterkap. Nem God reri sig bukre wete.

11Op ten Jisas re Jerusalemke yin wuren re God Reri Kwobor ukrek wuren nugwape wos lan kwurem. Yabel warte nenbem, re reri anepoi tame letpeis tewo pes kere tame remkene Betani kwomke sene yim.

Jisas re yipige me rene wem, re supa be yate.

(Matyu 21:18-19)

12Kwokwos rem Betani kwom mesegenen yibem, Jisas re sikwoi sam. 13Re lam, yipige me wuri re kai kerake tetemenem, er me re take nugwape temenem. Re supa kutete habom, re meknik yin laweyem, re supa wuri be lam. Re takewou lam. Et geil ame supa yate yabel bo. 14Jisas re yipige me rene op wem. Yuri ne supa sene kap yate. Tatame rem neri supa sene be ate. Reri anepoi tame rem reri wem tuma metem.

Jisas re God Reri Kwoborke natokwo tupabem tame remne wekrokem.

(Matyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

15Jisas re reri anepoi tamekene rem Jerusalemke yim. Jisas re God Reri Kwoborke wuren lam, tatame rem kel pot yaku etek nenem, re remne wekrokem. Tame rem kel natokwo tupa yaku nenbem, re remri kel rasbem tiy legalepitim. Ap bour tupabem tame remri wolebaye re kirkir poten legalepitim. 16Jisas re remne tuma sewayen op wem. Tatame rem God Reri Kwoborke wosbas kap sen yi yate. 17Sene re tatame remne tuma op wem. God Reri Siglowri Tuma op basrastene.

Ari Kwobor et nugwape nowselri tatame remri ankene tuma namrebo ake.
Kerem etop be nenbo. Kem bisi a tame remne gwotek berasbo.
(Aisaia 56:7)

18God Reri Kwoborri keryen yenkene Moses Reri Wule peikbem tamekene rem etop metem, rem rene pen sate kelow tobotan sopbem. Rem Jisas rene akbem kwobo gwor. Nugwape tatame rem Jisas reri peikbem tuma meten danekene sekem, eker rem Jisas rene akem. 19Perpe tebem, Jisas re reri anepoi tame remkene rem Jerusalem mesegenen yim.

Tame rem God rene omuteke habon wemette, God re rene newote.

(Matyu 21:20-22)

20Kwokwos kerwu Jisas re reri anepoi tame remkene kelowke sene yibem, rem lam, yipige me re san tetemenem. Reri takekene nenkene aboyei sok tem. 21Pita re Jisas reri wem tuma sene habon re Jisas rene op wem. Tuma Peikbo Tame. Ne ekla. Yere ne er yipige me rene wem, re yaper tete. Gwopte re sok teye. 22Jisas re remne sein op wem. Kem God rene omuteke habote. 23Tame wuri re etop habote, re gwor kwow rene op wete. Kwow, ne yesen okke war. Er tame re wuribai pes be tete, re ometekewai habote, reri wete tuma etopkap tete. An kemne sekeneker webo, er wos re wemkap re etop tete. 24Kem God rekene tuma namren rene wos wuri wemette, kem rene omuteke habon op wete. Ari wemette wos an potte tetane. An kemne webo, kemri wete woskap kem etop potte.

25Kem teten God rekene tuma namremenbo, agerbo tame reri kemne nenemkap wule yaper kem habotek, kem rekene yin kelmenate. Kem etop nentek, kemri Hevenke tetane Ha re kemri nenem wule yaper sene be habote.

Tatame rem Jisas rene op wemetem. Yike nene sig bukre newom?

(Matyu 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Rem Jerusalemke sene yam, Jisas re God Reri Kwoborke wuren sewurbem. Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen, Moses Reri Wule peikbem tame, Juda remri keryen tame rem Jisas rene yam. 28Rem rene op wemetem. Neri sig bukre, neri nugwape wos nenbo kitimena ne mak potem? Yike nene sig newon nene et yaku nente wem.

29Jisas re remne sein op wem. An kemne tuma wuri wemette. Ari kemne wemetbo tuma kem anne sein wetek, an kemne ek wesowte, yike anne sig bukre newom, yike anne et yaku nente wem. 30Jon re tatame remne ok waren tirmunbem. Yike rene er yaku newom? Kap, God re Jon rene newom, o tame rem rene newom?

31Rem etop metem, rem etemwou etemwou nauram. Nem map wete? Nem kap op wete. God re Jon rene yaku newom. Nem etop wete, Jisas re nemne kap op wemette. Mapurke kem Jon reri tuma be habom? 32Nem kap op wete. Tame rem Jon rene yaku newom. Nem etop wete, yuri nugwape tatame rem nemne tuma wete tetane. Tatame nugwapa rem webo. Jon re God Reri Tuma wesowbem tame. Eker rem remne akbo. 33Rem Jisas rene op wem. Nem be mettene, yike rene yaku newom. Jisas re remne sein wem. Kem anne be wesowye, yike Jon rene yaku newom. Aren mere, an kemne be wesowte, yike anne yaku newon an er yaku nenbo. Jisas re op wem.

Copyright information for `YSSYAMANO