Mark 14

Keryen tame rem Jisas rene pen sate tuma natobom.

(Matyu 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Yabel pes tete, Egesi Yabel pes tete nenbem. Yabel wuri reri sig gwor. God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabel. Agerbo wuri reri sig gwor, Be Peltene Geil Abo Yabel. Er Egesi Yabel peske temente, God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen, Moses Reri Wule peikbem tamekene rem op wem. Nem berasen Jisas rene keikeren pen sate. 2Rem op wem. Awos bukre ate yabel nem rene kap keikerete. Nem rene er yabelke keikerete, tatame rem kap late, rem kap muwen eike kap ten naite. Rem op wem.

Ta wuri te Jisas reri tarek kwar sirem.

(Matyu 26:6-13; Jon 12:1-8)

3Jisas re Betani kwomke temenem, re kiyi numa pemenem tame, Saimon, reri akek yin temenem. Jisas re awos abem, ta wuri te etek yam, te alabasta pak nenem gin sen yam. Gin et bes yenbokene kwar, tokwo bukrek tupabem kwar yewomenem. Te gin bursan kwar te Jisas reri tarek sirem. 4Rane tame rem etop lam, rem pap yoken etemwou etemwou op wem. Berke er kwar te bupo me sirpitiye? 5Er kwar et tokwo bukrek tupam. Er kwar nem kel natokwo tupate weye, nem kel nugwape, 300 kel silva, poten woskene bo tatame remne newote weye. Rem ta tene tuma kwobke wem. 6Jisas re op wem. Kem berke tene etopkap tuma weye? Kem tene tuma mane wete. Te anne yenbo wosker nenye. 7Woskene bo tame rem kemkene som temente, kem remne tewok tewok kebese heyar nente. Aren, an kemkene sou be temente. 8Teri kebese nentekap te nenye. Te er bes yenbokene kwar ari weske sirye, te ari wesom per taibo wulek nenye. Yuri an sate, rem anne sele meike raste. Te etop muwkuwtekye. 9An kemne sekenewai webo. Rem ari Tuma Yenbo nugwape nowselke yin wesowte tetane. Gwor ta teri nenyekap rem kirkir habon wesowte tetane.

Judas re Jisas rene keryen tame remri letke raste tuma teiktem.

(Matyu 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Letpeis tewo pes kerem anepoi tame remri wuri, Judas Iskariot, re God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen remne lasyim. Rem Jisas rene keikerete selem, Judas re remne op wem. An kemne Jisas rene peterate. 11Rem etop metem, rem okbop ten Judas rene op wem. Nem nene kel newote. Op wem, re Jisas rene remri letke raste kelow sopte yim.

Jisas eter, re reri anepoi tamekene awos am.

(Matyu 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)

12Be Peltene Geil Abo Yabel reri temnas yi yabel tem. Er yabel rem sipsip yen pebo, tatame rem God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem Yabelke ate. Er yabel Jisas reri anepoi tame rem yan Jisas rene op wem. Awos nem mak nerete? 13Re reri anepoi tame pes repne werasen op wem. Kep kwom sagke yin wurte. Kep tame wuri late. Re okkene gin wuri semente. Kep rene late, kep rene semowte. 14Re ake wuri wurtek, kep ake mutame rene op wemette. Tuma Peikbo Tame re op weye. Ari awos ate emi ma? An God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem awos ari anepoi tame remkene ate selbo. 15Op wete, ake mutame re ake puri bukre, ya yokwok tetane ake puri, kepne peterate. Tame rem er ake puri kiyi heyarem, awos abo tiykene awos nerebo woskene etek tetane. Kep nemri awos etek nerete. 16Reri anepoi tame pes rep kwom sagke yim, Jisas re wemkap rep etop lam, rep God Re Israel Remne Isip Remri Letke Sene Potem awos etek nerem.

17Yabel warbem, Jisas reri anepoi tamekene rem etek yam. 18Rem tiyke simenen awos abem, Jisas re op wem. An kemne tuma sekeneker webo. Kemri tame wuri, nemkene awos abo tame, re anne yena tete tetane. 19Anepoi tame rem et tuma metem, rem pap yaper metem. Rem wulare wulare rene wemetem. Kap, ne anne webo? 20Jisas re remne op wem. Kem tame letpeis tewo pes kereye. Kemri tame wuri re geil poten ankene let ware wurik warbo, er tame re anne yena tete tetane. 21Tuma sekene. More Tame Tem Tame re sate. God Reri Siglowri Tuma wemkap re ek sate tetane. Anne yena tete tame, yuri re nugwape mus mette tetane. Nawo te rene be wurte wem, et yenbo.

Jisas re reri anepoi tame remne geilkene wain okkene newon am.

(Matyu 26:26-30; Luk 22:14-20; 1Ko 11:23-25)

22Rem abem, Jisas re geil wuri poten re God rene wese an belokteyewom, anepoi tame remne newopiti pete yan op wem. Kem poten a. Gwor ari om. 23Rem am, re ok ware wuri poten God rene wese an remne newom, aboyei rem wain ok am. 24Re remne op wem. Gwor ari nep. Rem anne pen sate, ari nep yerte. Et nugwape tatame remne peteran muwkuwtekte, God reri teiktem tuma et sekene. 25An kemne sekeneker webo. An nowselke temente, an wain ok sene be ate. Yuri an God reri panen si kwomke temente, an wain ok ager etek ate.

26Op wemke, rem God rene sekwo wuri lomun wurakwuten rem Oliv Kwowke yin yaukwutem.

Jisas re op wem. Pita re anne magel taite tetane.

(Matyu 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

27Jisas re reri anepoi tame remne op wem. God Reri Siglowke basrasen Tuma op wem.

God re sipsip lakerebo tame rene pete, sipsip rem amekiren yikwute yakwutete tetane.
(Sakaraia 13:7)

Kem etopker nente tetane. Kem aboyei kem anne mesegenen amen yite tetane.
28An sele meike wayen site, an kemne Galili yokwok temnas yite. 29Pita re Jisas rene op wem. Aren, an nene be mesegen amen yite. Rem etop nente, an op be nente. 30Jisas re rene op wem. An nene sekene webo. Gwopte neir kwokwo re tewo pes be wementek, tewo mur ne ari sig nesen op wete. An Jisas rene be latene. 31Pita re Jisas rene kwobke op wem. An nekene sate, et yenbo. Neri sig an be neste. Op wemke, anepoi tame rem aboyei etop kirkir wem.

Jisas re Getsemani nowke yin temenem, re God rekene tuma namrem.

(Matyu 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Rem Getsemani nowke yim, Jisas re anepoi tame remne op wem. Kem gwotek simente. An God rekene tuma namrete yibo. 33Op wen re Pita, Jems, Jon remne panen yim. Jisas re pap yaperwai tem. 34Re remne op wem. An pap yaperwai teye, an sate keraket tetane. Kem gwotek ten lakere. 35Op wem, re opre kera yin selke waren tuknan re God rene op wem. Kwobo la kelow temente, anne yaper nente wos kap tete. 36Apiy, ari Apiy. Ne aboyei wos kebese nenbo. An selbo, anne yaper nente wos et anne be tete, an mus bukre be mette. Et neri wos. Ari selbokap ne kap nente. Neri habobokap, ne etop nente. Re op wem.

37Re sene yin lam, anepoi tame mur rem me tuknamenem, re remne teren Pita rene op wem. Saimon, ne berke tuknatene? Ne kera be lakereye. 38Kem ei si. Kem God rekene tuma namrete, yaper seilabo wos kemne kap tete. Kemri wuribai kem God rekene tuma namrete selbo. Sene kem wesom teselye, le metye, kem tuknaye. Wuribai re kitimenakene, wesom re kitimenakene bo.

39Re sene yin God rekene tuma sene namrem. Kiyi wem tumakap re sene etop wem. 40Re sene yan lam, rem le meten tuknamenem. Re remne yan terem, rem rene tuma namrete habolaweyem.

41Tewo murwe re sene yan remne op wem. Kem som tuknatene, ege som sitene? Yow. Ekla. Tame yaper rem More Tame Tem Tame rene potte yawo. 42Kem opu wayen tete. Nem yite. Ekla. Anne yena tebo tame re yawo.

Judas re Jisas rene ei nai tame remne peteran rem rene keikerem.

(Matyu 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

43Jisas re som webem, reri anepoi tame remri wuri, Judas, re yam. Nugwape tame rem rekene yam. Rem arepkene pakukene kirkir setermenem. God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen, Moses Reri Wule peikbem tame, Juda remri keryen tame rem er tame remne werasen Jisas rene keikerete yam. 44Kiyi Judas re er tame remne op wem. An tame wuri rene ragiy boite, er tame re Jisas. Kem rene keikeresuken rene heyar lakeren rene panen yite.

45Judas re yam, agetage re Jisas rene yin op wem. Tuma Peikbo Tame. Op wemke, re rene ragiy boyem. 46Tatame rem etop lan rem Jisas rene narsukem.

47Tame wuri re etek tetemenem, re reri arep poten God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen reri yaku bop nen tame reri wan arepke bokekwunem. 48Jisas re remne op wem. Kem anne potte yawo, berke kem arep pakukene kirkir sen yawo? Berke kem anne wule biragiyebo tame remne potbokapke yawo? 49Nugwape yabel an God Reri Kwoborke temenem, an kemne tuma peikbem, kem anne etek be keikerem. Kemri nenbokap kem bupo boker nenbo. God reri Siglowri Tuma et sekene tete tetane. 50Op wemke, anepoi tame aboyei rem rene mesegenen amen yim.

Muyensi yen tame re amen yim.

51Muyensi yen tame wuri re wulkap matewou peikmenem, re Jisas rene semowmenem. Rem rene keikerete habom. 52Keikerelaweyem, rem reri matewou keikeren beraren potem, re sogwul bop wayen amen yim.

Rem Jisas rene Saberawiykene Tame remri bitmik tuma nenem.

(Matyu 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)

53Rem Jisas rene God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen reri akek panen yim. God Reri Kwoborri keryen yen, Juda remri keryen tame, Moses Reri Wule peikbem tame rem etek wuriwouke wurmenem. 54Rem Jisas rene panen yim, Pita re remne kai kera tiptuwu semowem. Rem God Reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen reri akek yam, re makelek yin sim. Re nause yen remkene etek simenem. Reri wes negel yam, re ker ganke simenem.

55God Reri Kwoborri keryen yen, Juda etermri Saberawiykene Tame aboyei, rem Jisas rene pen sate selem, rem eterne yaper nenem tuma soplaweyem. 56Nugwape tame rem yan Jisas rene tuma yikokom, rem tuma wuriwou be wem. Rem agerbo agerbo tuma wem, eker keryen yen rem rene pen sate tuma tobo be wuri metem. 57Sene rane tame rem teten rene yikokon op wem. 58Nem metem, Jisas re op wem. An gwor tamek nenem Kwobor berayewote. Sene yabel murke an tamek be nente Kwobor sene nente. 59Remri wem tuma er agerbo agerbo tumawou rem wem. Rem tuma wuriwou be wem.

60God Reri Kwoborri Keryen Yen re wayen teten Jisas rene op wem. Berke remri weye tuma ne tuma sein be webo? 61Jisas re elen me tem, re tuma sein be wem.

Keryen Yen re rene sene wemetem. Kap, God re nene lebam, ne tatame remne potte? Kap, ne God Reri Yen? Ne nemne wesow.
62Jisas re op wem. Et aren. Yuri kem late, More Tame Tem Tame re Keryen Yen tete, re kitimenakene God reri mame yokwok site. Sene re nel gwanke sene yate. 63Keryen Yen re meten re pap yoken reri tame oub pekan op wem. Re God rene tuma yaperker weye. Nem agerbo tame remne reri yaper nenbokap sene be wemette. 64Reri weye tuma yaper kem metye. Kem map habobo? Nem rene berke nente? Rem aboyei op wem. Re yaper nenye, rene pen sate.

65Rane tame rem Jisas rene sablokwo kwuspayewom, rem rene mate bitmik opokwun rene ek pem. Rem rene tame kwuyen op wem. Ne nemne wesowte. Yike nene peye? Ei nai tame rem rene let papke powyek puwburowem.

Pita re Jisas reri sig nesem.

(Matyu 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

66Pita re ake makelek temenem, God Reri Kwobor Keryen Yen reri yaku nen ta te etek yam. 67Te lam, Pita re ker ganke simenem. Te rene heyar lan rene op wem. Neren mere, ne Nasaret kwomri Jisas rekene sewurbem. 68Pita re op wem. Yehow. Aren bokem. Neri webo tuma an be sanetene. Op wen re ake makele mesegenen yim, kwokwo wem. 69Yaku nen ta te Pita rene lam, te meknik tetemenem tame remne op wem. Gwor tame re Jisas reri anepoi tame remri tame wuri. 70Pita re tuma sene nesen op wem. Yehow. An remri wuri bo.

Keraket tem, meknik tetemenem tame rem Pita rene op wem. Sekenekem. Ne remri tame wuri. Ne Galili yokwori tame.
71Pita re op wem. An kemne sekenewai webo. An kemne sekene be wete, God re anne pete. Kemri webo tame an be latene. 72Op wemke, kwokwo re tewo peswe wem. Pita re op metem, re sene habom. Jisas re anne kiyi wem. Kwokwo re tewo pes be wementek, tewo murwe ne ari sig nesen op wete. An rene be latene. Op sene habom, re sebera yan kenakem kiram.

Copyright information for `YSSYAMANO