Matthew 24

Jisas re op wem. God Reri Kwobor re yaper tete tetane.

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Jisas re God Reri Kwoborke wurabem, reri anepoi tame rem rene yan rene Kwobor peteran op wem. Gwor Kwobor, God Reri Kwobor, et Kwobor yenbo. 2Jisas re sein op wem. Ekeya, et Kwobor yenbo. An kemne webo. Gwor Kwobor rem nenem, rem pa poten ek tiren yawum. Yuri er pa rem agerbo pa luwke be tete. Rem aboyei beran pete warte tetane. Jisas re op wem.

Jisas re op wem. Yabel yaper yate tetane.

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Jisas re Oliv Kwowke yawun etek simenemke, reri anepoi tame etemwou rem yan rene op wemetem. Ne weye, tame rem God Reri Kwobor berate. Be yabel rem etop nente? Be wos nem kiyi lan sanete, neri yate yabel, nowsel re yaper tete yabel matnaye? Rem rene etop wemetem. 4Jisas re remne sein op wem. Kem heyar la. Tame rem kemne kap yikokote. 5Yuri nugwape tame rem yate, rem ari sig wete. Rem tuma yikokon op wete. An Krais, an God re lebam tame. Nugwape tatame rem remri yikoko tuma omuteke mette tetane. 6Kiyi kem late, tatame nugwape rem ei naite. Meknik tetane tatame, genek tetane tatame, rem ei naite. Kem mette, rem ei naibo, kem kap op habo op habote. Et nowsel yaper tete yabel bo. Nowsel re yaper tete yabel re yuri tete. 7Kwom wuri reri tatame rem agerbo kwomri tatame remkene naite. Keryen yen wuri reri anepoi tamekene rem agerbo keryen yen reri anepoi tame remkene ei naite. Nugwape kwom rem a sikwoi site, rem ab saiwote. Nugwape nugwape kwomke nina yate tetane. 8Ari weye wos et ta te yen wurte nenbo kin sipyabo muskap. Te seikaibokap, yuri nugwape yaper wos etop tete tetane.

9Sene tatame rem mette, kem anne omuteke habobo, eker rem kemne gwule tete tetane. Rem kemne keikerete, rem kemne agerbo tame remne newote, rem kemne paku pete, kemne pen sate tetane. 10Er yabel anne omuteke habobo tatame nugwape rem anne mesegenen magel taite tetane. Tatame rem remri anepoi tame rane remne muwai wete, remne tuma nente tetane. 11Er yabel nugwape tame rem yan yikoko tuma op wete. An God Reri Tuma wesowbo tame. Op wete, nugwape tatame rem remri yikoko tuma omuteke mette tetane. 12Er yabel tatame rem nugwape wule yaper nente tetane. Etop nente, rem pap yewobo wule mesegente. 13Er yaper nente yabel anne som habobo tatame rem heyar somsom temente tetane. 14God Reri Tuma yenbo, er yabel rem er tuma kwomke kwomke wesowen sewurte. Aboyei kwomri tatame rem metmentek, nowsel re yaper tete yabel yuri ek tete.

Yaper wos rem God Reri Kwoborke nente.

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15God reri kiyi temenem tuma wesowbem tame, reri sig Daniel, re tuma op basrasem. Tame wuri re wos yaperwai God reri Kwoborke raste, er ake re yaper tete tetane. Re etop basrasem. Kem gwor siglow labo, tuma tobo kem heyar habote. 16Kem reri basrasem wos latek, kem Judia tatame, kem amen kwowke yin tete. 17Tame re ake maklek ege simente wule re er wos late, re agetage amen yite. Re reri akek tetane wosbas re kap wuren potte. Re epyetage kebese be potte, eker re kap wuren potte, re yaper kap tete. 18Tame re nowke temente wete, re er wos late, re agetage amen yite. Re reri akek kap wuren reri wosbas re kap potte. Reri wosbas re epyetage kebese be potte, eker re kap wuren potte, re yaper kap tete. 19Er yabel an yenkene ta o yen muk newon abo ta remne pap mette tetane. Rem kebese agetage be amete tetane. 20Mou tite yabelke er yaper wos re tete wete, kem mapurke amete? Kem Juda, kem op webo. Egesi yabel nem agerbo kwom be yiti. Er egesi yabelke er yaper wos tete, kem mapurke amete? Kem God rene op wemette, er wos re mou tite yabelke kap tete, egesi yabelke kap tete. Kem rene etop wemette. 21Er yabel nugwape yaper wos tete tetane. Kiyi opkap yaper wos be temenem. Kiyisape God re nowsel nenen yan gwopte mere, opkap yaper wos kiyi op be tem. Er yaper wos legete, sene opkap be tete. 22Er yabel God re be teregte wem, aboyei tatame rem saiwote wem. God re reri tatame remne habom, eker yuri re er yabel teregte tetane.

23Er yabel tatame rem kemne op wete. Ekla. Gwor Krais eter. Rem op wete, remri tuma kem kap omuteke mette. Remri wete tuma et yikoko tuma. 24Nugwape tame rem yan kemne yikokon op wete. An Krais. An God Reri Tuma wesowbo tame. Op wete. Er yikoko tame rem kitimenakene bukre wos nente, rem op habote. An kitimenakene bukre wos nente, God reri omuteke habobo tatame rem ari yikoko tuma omuteke mette. Etop habote, God reri omuteke habobo tatame rem remri wete tuma omuteke be mette. God rene omuteke be habobo tatame rem remri tuma omuteke mette. 25Yuri tete wos an kemne kiyi wesowye, eker yuri er wos tete, kem sanete, kem kap omuteke mette.

26Tatame rem kemne yikoko tuma op wete. Krais re tamekene bo emik tetane. Rem op wete, kem kap yin late. Rane rem op wete. Krais re er ake purik berastene. Op wete, kem remri tuma kap mette. 27An More Tame Tem Tame. Yuri an sene yate yabel kerem, aboyei nowselri tatamekene kem late. Kem anne pilale abokap etop late. Op wem.

28Jisas re remne sikur sakur tuma sene op wem. Tame kupa rastene emi kware rem eipye yan etek sibo. Jisas re op wem. Etopkap, Krais re eipye yan tatame yaper remne tuma nente tetane.

Krais re yuri sene yate tetane.

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29Er yabelri yaper nente wos re legetek, agetagewai yabel re neirkap tektete, liyp te wula be pete, sow rem nelke yesen yerkwutete. Nina yate, nelri wos rem aboyei yesen kirkena yakena yite. 30Etop tetek, kem nelke pul ek late, aboyei nowselri tatame rem aken me kirate. Sene an More Tame Tem Tame, an sene ek yate. An nelri gwanke yate. An kitimena bukrekene yate, hadebaswaikene yate. 31Sene God reri kwomri tame re puw tetek, an God reri kwom tame remne kwomke kwomke werasen yite. Weiwar yokwo, yeiwar yokwo, yale yokwo, yow yokwo rem etek yite, rem God reri lebam tatame remne panen yan wuriwouke wurte.

Guwb elbu tuma.

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32Kem guwb elbu habote. Guwb elbu walku yerbo, kem op webo. Nabe berabo. 33Ari kiyi wem tuma et etopkap. Ari weye tumakap etop tete, kem habote. Ari yate yabel matnaye. 34An kemne sekeneker webo. Gwopte tetane tatame rane rem be samente tetane, ari weye wos rem ek late tetane. 35An kemne webo. Nelkene selkene legete tetane. Ari tuma re som temente tetane.

Jisas reri yate yabel tatame rem be mettene.

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36Ari yate yabel tatame be wuri mettene. God reri kwom tame rem be mettene. Aren, an God Reri Yen, an be mettene. Ari Apiy God eterwou re mettene. 37Kiyi Noa reri temenem yabel tatame remri nenbemkap ari sene yate yabel tatame rem etop sene nente. 38Kiyi ok bukre be yamenemke, er yabel tatame rem God rene omuteke be habobem. Rem nowselri woswou habobem, rem awos abem, rem ta panebem, etopwou habobem. Rem God rene be habobem. Rem etop nenbem, sene Noa re pere bukre wuri teyen ek warem. 39Er tatame rem ok bukre yate be habobem. Yuri ok bukre yan kwusyewom, rem ab saiyewom. An More Tame Tem Tame, ari sene yate yabel tatame rem nowselri woswou habobet, rem awos ate, ta panete, etopwou habobet. 40Er yabel tame pes rep now yaku nenbet tetane, an yate, wuri an panen yite, wuri an etek mesegente. 41Ta pes rep awos nenbet, wuri an panen yite, wuri an mesegente. 42Etopkap, kem heyar la. Kap be yabel Haneyen re yate? Nem be mettene. 43Kem habote. Ake mutame re mette, bisi a tame re yate, re be tuknate. Bisi a tame re yate, ake mutame re rene keikerete, er tame re reri wosbas bisi be potte. Opkap, ari sene yate yabel kem be mettene. Eker kem heyar kowen lakerebet. 44Etopkap kem anne omuteke som habobet. An More Tame Tem Tame. Kem kap op habote. Gwopte re be yate. Etop habote yabel er yabel an yate.

45Purerekene yaku yenbo nenbo tame rem gwopkap nente. Tame reri keryen yen re rene op wete. Ne ari yaku nen tame remne lakerete. Ne awoskene tokwokene remne newote. 46Lakere tame re op nente, keryen yen re yin sene yan lan op wete. Ne ari wem yaku yenbo nenye. Op wete, yaku lakere tame re metekwaste. 47Keryen yen re lakere tame reri yaku yenbo late, re rene op wete. Ari sene yate yabel ne etop habon yaku yenbo nenem, eker an nene yaku yenbo newote, ari nugwape wosbas ne lakerete. 48Yaku yaper nen tame rem gwopkap nente. Tame re op habote. Ari keryen yen re yin sene epye be yate tetane. 49Op habote, re reri yaku nen tamesip remne paku pebet. Sene re yin ok yaper abo tame remkene sin okkene awoskene etop abet. 50Er tame re reri keryen yen re yate yabel be habobet, keryen yen re ek yate. 51Sene yate, re rene yaper nente tetane. Re rene werasen yin yikoko tame etemkene tete tetane. Rem etek tete, rem mus mette, rem kenakem kirabet, rem ker webet tetane.

Copyright information for `YSSYAMANO