Matthew 28

Jisas re sene wayen sim.

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-18)

1Juda tatame remri Egesi Yabel kiyi temke, ei berabemke, Makdala kwomri Maria, agerbo Maria tekene rep sele late yim. 2Yibemke, nina ek yam, God reri kwomri tame wuri re nelke yan yerem. Re pa puri eru ragermenem pa gelkwunen re pa luwke simenem. 3Er tame reri bitmi oknelkap malebem. Reri tame oub et wulkapwai. 4Er sele lakerebem nause tame rem rene lam, rem aken polpolen selke waren tuknateren sa tamekap tem.

5Ta rep yam, God reri kwomri tame re repne op wem. Kep mane akte. An metye. Mek kwuren peiken peikkerem Jisas rene kep late yawo. 6Re gwor be tetane. Re sene wayen siye. Kiyi re op wem. An sate, an sene wayen site. Reri wem tumakap re etop nenem. Re wayen siye. Kep opu yan la. Reri kupa rasem emi kep late. 7Kep agetage sene yin reri anepoi tame remne op wete. Re selek sene wayen sim. Re Galili yokwok kemne temnas yim. Kem rene etek yin late. Kep etop wesowte.

8Op wemke, ta pes rep akem, rep sele mesegenen amen yim. Rep akem, rep okbop kirkir tem. Op temke, rep anepoi tame remne wesowte yim. 9Yibem, Jisas re repne kelowke lan repne pir wem. Rep op metem, rep gulke pan reri tewo keren rene lom yokwom. 10Jisas re repne op wem. Kep mane akte. Kep yin ari mase remne op wete. Kem Galilike yite, kem anne etek late. Op wete.

Ei nai tame remri wem tuma.

11Ta pes rep yibemke, sele lakere ei nai tame rem kwomke sene yim. Rem God reri Kwoborke yaku nen tame remri keryen yen remne remri lam wos wesowem. 12God Reri Kwoborri yaku nen tame remri keryen yenkene Judari keryen tamekene rem er tuma namrem. Rem ei nai tame remne kel nugwape newon op wem. 13Kem tatame remne tuma yikokon op wete. Neir nem tuknamenye, Jisas reri anepoi tame rem yan reri kupa bisik potye. Tatame remne kem etop wesowte. 14Kemri keryen yen re etop mette, re eike tetek, nem rekene namrete, re kemne be pete. Rem op wem. 15Nause tame rem kel poten keryen tame remri wem tuma rem tatame remne etop yikokom. Juda tatame rem er tuma omuteke habom. Gwopte mere rem som omuteke metbo.

Jisas re reri anepoi tame remne yaku newom.

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Aposel 1:6-8)

16Jisas reri anepoi tame, letpeis wuri kere tame, rem Galilike yim, rem Jisas reri wem kwowke yin yawum. 17Rem Jisas rene lam, rem rene lom yokwom. Rane rem wuribai pes ten op habom. Kap gwor tame re Jisas o re agerbo tame? 18Jisas re mekni yan remne op wem. God re anne kitimena newom, an nowselkene nelkene kwom panen site. 19Eker kem yin nugwape nowselri tatame remne ari tuma remne wesowte. Rem ari tame tete, kem remne okke tirmunte, kem Apiy reri sig, ari sig, God Reri Wow reri sigkene wen remne okke tirmunte. 20Ari kemne wesowem tuma kem tatame remne wete, rem er tuma meten nente. Tuma wuri kem kap serte. An kemne be mesegente. An keremkene som temente tetane. Nowselkene nelkene yaper tete yabel an keremkene som temente tetane.

Copyright information for `YSSYAMANO