Matthew 5

Jisas re kwowke yawun tuma etek wesowbem.

1Jisas re nugwape tatame remne lam, re kwowke yawun sim. Reri anepoi tame rem rene lasyam.

Jisas re tatame remne metekwaste tuma wem.

(Luk 6:20-23)

2Jisas re remne tuma tobotan peikem. 3Re remne op wem. Tatame rem God rene wete. An nene heyar be mettene. An neri tuma mette selye. Etop wete tame rem metekwaste. God re er tatame remne kwom panen site.

4Tatame rem kirabo, et yenbo. Er tatame rem metekwaste. God re remri pap ok pete, rem pap sene kwuye mette.

5Tatame rem remri sig kworer bukre be webo, tumakene takkene be tete, rem metekwaste. Rem God reri wem wos nugwape potte.

6Tatame rem God reri wule yenbo nente pap tetete, rem metekwaste. Tatame rem awos an seketen sikwoisene be sabokap, tatame remri wemetbo wos God re remne newote, rem sene be wemette.

7Tatame rem agerbo tatame remne pap metbo, rem metekwaste. God re remne pap kirkir mette.

8Tatame rem wuribai yenbowai tetane, er tatame rem metekwaste. Yuri rem God rene late tetane.

9Tatame rem ei naibo, rem kelmenabo, rem metekwaste. God re remne op wete. Kem ari yen.

10God reri webo tuma, tatame rem etop nente, sene agerbo tame rem remne yaper nente, rem mus bukre mette, er tame yenbo rem metekwaste. God reri kwom et remri kwom mere.

11Kem anne sumowte, agerbo tatame rem kemne tuma wusburte, kemne yaper nente, kemne agerbo agerbo tuma yikokote. 12Op nente, kem metekwasen boteyatete. Kemri tokwo bukre God reri kwomke tetane. Kiyi temenem tuma wesowbem tame remne yaper nenbemkap, rem kemne etop nente.

Tame rem wiyakekap, rem tuwkap.

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13Tame rem wiyake kiti kerebo, kiti re kupa be tebo. Kem ari anepoi tame, kem wiyakekap. Kem tatame remne kwobo late, rem wule yaper sene be nente. Wiyake re tuma be kuteye, et wiyake yaper. Rem wiyake yaper septibokap, kem yaku yenbo be nente, God re kemne magel taite tetane.

14Kerem, kem tatame etemne tuw kerebokap. Kwowke sitene kwom, er kwom tatame rem kebese late. 15Tame rem lam yarbo, rem tukna tiy kulke be tukbo. Yehow. Rem tiyke tukbo, ake leletalbo, tatame rem kebese labo. 16Tatame rem lam yaren kwom geike tukbokap, kem yenbo wos tegek nente. Tatame rem kemri yenbo nenbo wos late, kemri Hevenke tetane Ha rene rem tuma yenbo wete.

God reri Wuleri tuma.

17Kem mane op wete. Jisas re yam, re God re Moses rene newom Wule, tuma wesowbem tame remri wem tuma re yaper nente yam. Yehow. An yam, er wulekene tumakene an heyar setene, tuma tobo an wete. 18An kemne sekenewai webo. Nelkene selkene rep temente, aboyei Moses Reri Wule re kirkir som temente tetane. Yuri nelkene selkene rep legete tetane, Moses Reri Wule kirkir re legete tetane. 19Tame wuri re Moses Reri Wule wuri nasweite, re agerbo tame remne etopkap wule peterate. Er tame rene God reri kwomke rem reri sig bukre be wete. Tame re Moses Reri Wule heyar meten tobote, re tatame remne er Wule peikte, er tame rene God reri kwomke rem reri sig bukre wete. 20An kemne webo. Wule peikbo tame, Farisi tame rem God reri kwomke yite habobo, rem God re Moses rene newom Wule sete, rem yaku bukre kerete. Rem kebese be yite. Farisi remri yenbo nenbokap, et eisow. Kerem, kem wuribai yenbo potte, kem yenbo wos nugwape nente, kem God reri kwomke yite. Farisi remri nenbokap, kem etopwou nente, kem God reri kwomke be yite.

Kem pap kap yokte.

(Luk 12:57-59)

21Yeiwarege remri kiyi webem tuma kem metem. Rem op webem. Kem alwo pi mane pete. Alwo pi pete, et tuma nente wos. Op webem. 22Aren, an kemne agerbo tuma webo. Tame re lakemase pap yokte, God re rene tuma nente. Tame re reri lakemase tuma yaper wete, God re rene tuma nente. Tame re agerbo tamene ragiy ein op wete. Ne wor be tokwo. Ne tame yaper. Ne ker kwomke yite tetane. Op webet, eter re ker kwomke yite tetane.

23Ne God rene wos newote nenbetke, ne haboye, neri lakemase rem nekene gwule tetane. 24Op tetane, neri God rene newote wos ne tiy tare yokwok rasruwte. Ne yin neri lakemasekene ne gwule kelmenate. Gule kelmenate, ne sene yan God rene wos ek newote.

25Tame re nene tuma nente yibet, kep kelowke yibet, kep agetage kelmenate. Er tame re nene tuma met tame rene kiyi kap wete, re nene nause yen remne kiyi kap wete, rem nene ake yaperke kap wen wurte. 26An kemne sekeneker webo. Ne ake yaperke yite, ne etek temente. Remri wete liyp legete, ne ake yaper mesegenen akwulke sene yite.

Tamekene takene rem kep opkap tete.

27Kiyi temenem tatame remri webem tuma kem mettene. Rem op webem. Tamekene takene rem kep opkap tete. 28Aren, an kemne agerbo tuma webo. Yike tame re ta tene laye, reri pap teteye, re ta tene reri wuribaike tene kep teye, er tame re wule yapersekene nenye.

29Neri mame yokwo le wule yaper lan nente, ne er le pukpoten septite. Ne le wuriwou temente, et bukre wos bo. Bukre wos et ne ker kwomke kap yite. 30Neri let mame wule yaper nente, ne gerekwon poten septite. Let wuriwou temente, et bukre wos bo. Bukre wos et ne ker kwomke kap yite.

Tame rem ta remne kap pelebitete.

(Matyu 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

31Kiyi temenem tatame rem op webem. Tame re reri ta tene pelebitete wete, re tene siglow wuri basrasen newon re tene ek pelebitete. 32Aren, an kemne agerbo tuma op webo. Ta te agerbo tame rene bisi be yite, teri tame re tene bupo me pelebitete, et yaper. Re tene pelebitete, sene et ta te agerbo tame yite, te tame yibo wule biragiyebo. Teri op nenbo wule et etetri kiyi yim tame eterri wor. Re tene bupo me mesegenem, teri yuri yite tame eter mere, re ta panebo wule biragiyebo.

Warege puromobo tuma.

33Kiyi temenem tatame rem tatame remne op webem. Kem bupo warege kap puromote. Ne Apiy God rene puromoye, ne eter puromoye tumawou nente. Rem op webem. 34Aren, an kemne agerbo tuma webo. Ne agerbo tamekene tuma natebote, ne warege kap puromote. Ne agerbo wosri sig kap puromote. Nel et God reri sitene wolbaye, eker kem nel kap puromote. 35Kem sel kap puromote. Sel et God reri eisow wolbaye. Re tewo etek rasbo. Kem Jerusalem kwom kap puromote. Jerusalem et kwom panen si tame bukre reri kwomsag. 36Kemri wule kem tare puromobo. Neri tare kworer ne kap puromote. Ne kebese be nenen kersepkap tare take re gei sene be tete, o ker tame re kebese be nenen reri tare take re kersepkap sene be tete. God eterwou re kebese nente. 37Tatame rem kemne wos wemette, kem op wete. Ekeya. An nente. O kem op wete. Yehow. An be nente. Op wete, et yow. Kem sene kap namren warege kap puromote. Kem warege puromote, et Satan eter kemne webok, kem warege ek puromobo.

Kem yaper sein kap nente.

(Luk 6:29-30)

38Kem metem, kiyi temenem tatame rem op webem. Tame re agerbo tame rene pete, er tame re rene sein pete. Er tame re agerbo tame rene pen nep late, er tame re rene sein pen nep sein late. Op webem. 39Aren, an kemne agerbo tuma op webo. Tame re kemne yaper nente, kem tame rene yaper sein kap nente. Tame re nene op yokwo powyek puwburowte, ne pelkeren op yokwo powye taite, re op yokwok sene puwburowte. 40Tame re nene tuma nente, re neri tame oub wuri potte wete, ne rene tame oub wuriwou kap newote. Ne rene pes newote. 41Tame re nene wos meknik sen yite kwobke wen yak rite, ne rene pap meten gene kere sen yite. 42Tame re nene wen rene wos bupo me newote wete, ne rene eger kap tete. Ne rene bupo me newote. Tame re neri wos potte wete, re nene yuri sein newote wete, ne gesa kap tete. Ne rene newote.

Peiktame remne pap yewobo wule.

(Luk 6:27-28, 32-36)

43Kem metem, kiyi temenem tatame rem kiyi op webem. Ne neri tametiy rene pap yewote, peiktame ne remne yaper nente. 44Aren, an kemne agerbo tuma op webo. Peiktame remne kem pap yewote. Tame rem nene yaper nenbo, ne God rene wemette, re remne kwobo late. 45Ne peiktame remne yenbo nente, kem Hevenke tetane Ha reri yen tete. God re webo, yabel re ek pasbo. Tame yaperkene tame yenbokene remri now awos bukre ten yabo. God re webo, mou tibo. Yenbo nenbo tamekene yaper nenbo tamekene remri nowri awos bukre ten yabo. Eker nem nugwape tatame remne yenbo nente. 46Kem op webo. Kel potbo tame rem tame yaper. Tame rem kel potbo tame remne yenbo nenbo, kel potbo tame rem remnewou yenbo sein nenbo. Rem agerbo tame remne yenbo be nenbo. Etop kem kap nente. Kem aboyei tatame remne pap yewote. Kemne yenbo nenbo tatamekene kemne yaper nenbo tatamekene kem remne aboyei pap yewote. Kemne heyar nenbo tame etemnewou kem pap yewote, God re kemne tokwo be newote. 47God rene be habobo tame rem remri tametiy etemnewou pir webo. Kem kemri tametiy etemnewou pir wete, et yaper. Kem aboyei tatame remne pir wete. 48Kem heyarsubu tete. Kemri Hevenke tetane Ha re tetanekap, kem etop tete. Re heyarsubuwai.

Copyright information for `YSSYAMANO