Matthew 6

Tame kwobo labo wule.

1Yenbo kanbo wule kem tame remri bitmik kap nente, tame rem kap late, rem kemri sig bukre kap wete. Kem op nente, kemri Hevenke tetane Ha yuri re kemne tokwo be wuri be newote.

2Kem woskene bo tame remne wos newote wete, kem agerbo tame remne kiyi kap wesowte, rem er neri newoye wos kap yan late, rem neri sig bukre kap wete. Kem etop nente, et yenbo. Kworer sig bukre webo tame rem God reri akek wurbo o kelowke tetebo, rem agerbo tatame remne kiyi wesowen God rene wos ek newobo. Agerbo tatame rem op labo, rem remri sig bukre webo. Kem opkap kap nente. An kemne sekeneker webo. Op nenbo tame gwopte rem remri tokwo potye. Yuri rem God reri kwomke yite, God re remne tokwo sene be newote. 3Kem woskene bo tame remne kwobo late, agerbo tame rem kemri wule kap late, rem kemri kwobo late tuma kap mette. 4Kem me berasen nente. Kemri Hevenke tetane Ha re kemri berasen nenbo wos yenbo labo, yuri re kemne tokwo sein newote tetane.

God rekene tuma namrebo wule.

(Luk 11:2-4)

5Kem God rekene tuma namrete, kem tuma ok sirbo tame rem nenbokap kap nente. Rem God rekene namrebo, rem reri akek wuren teten ek namrebo. Yi yabo tatame rem remne labo, rem remri sig bukre webo. An kemne sekeneker webo. Rem op nenbo, et rem tokwo ab potkeipye, yuri rem sene be potte.

6Etopkap kem kap nente. Kem God rekene tuma namrete, kem ake purik wurten eru kite. Kem kemri lek be latene Apiy rekene namrete. Kemri Apiy God re kemri berasen wemetbo wos metbo, yuri re kemne tokwo sein newote tetane.

7Kem God rekene tuma namrete, kem tuma bop sou kap namrete. God rene be habobo tame rem op habobo. Nem tuma bukre sou sou namrete, God re nemri tuma mette. 8Kem remri nenbokap kap nente. Be wos kem merinbo, Apiy God re latene. Kemri yuri rene wemette wos God re mettene. 9Kem God rekene tuma namrete, kem op wete.

Nemri Hevenke tetane Apiy, nem selbo, neri sig yenbowai tete.
10Nem selbo, ne kwom panen site.
Neri kwom tame rem neri webo tuma etop nenbo.
Opkap nem selbo, nem nowselri tatame nem kirkir etop nente.
11Ne nemne gwotepteri awos newote.
12Tatame rem nemne yaper nenbo, nem remkene kelmenabo.
Opkap neren mere, nemri yaper nenbokap ne serte.
Ne sene kap habote.
13Ne nemne sou mane seilate. Satan re nemne kap keikerete.
Neren kwom panen sibo.
Neren kitimena bukrewai tetane.
Neren hadebaswai. Et sekene.
Kem Apiy God rekene tuma namrete, kem etop wete.

14Kem agerbo tatame rem kemne nenbo gwule kelmenate,
keremri Hevenke tetane Ha eter mere, re kemri nenbo gwule serte.
15Kem agerbo tatame remri kemne nenbo gwule be kelmenate,
kemri Hevenke tetane Ha eter mere, re keremri nenbo gwule be serte.
Re som habobet.

Awos pelebitebo wule.

16Kem God rekene tuma namren kem ok tuknate, kem bitmi kap girbuste. Agerbo tatame rem kap mette, kem awos pelebiteye. Yikokobo tame rem opkap bitmi tebo. Tatame rem remri bitmi labo, rem sanebo, rem awos pelebitebo. Opkap rem remri sig bukre webo. Opkap nenbo tame rem remri tokwo ab potkeipye. Yuri God re remne sene be newote. 17Kem awos pelebitete yabel kem kemri tare take wuran kem ok wiyen pi late. Et yenbo. 18Op nente, agerbo tatame rem be sanen op be wete. Kem awos pelebiteye. Nemri lek be latene Ha, eterwou re sanete. Nemri Apiy God re nemri berasen nenbo yenbo wos labo, yuri re nemne tokwo sein newote tetane.

God reri kwomke tetane wos.

(Luk 12:33-34)

19Nugwape nowselri wos kem gwor selke poten raste kap habote. Er wos et bukre wos bo. Kesewule rem wos regbo, sesegware nugwape wos kerebo, wosbas bisi a tame rem ake gwan bisi abo. 20Kem God reri wule sete. Kem etop nente, et God reri kwomke wos rasbokap. Er wos et nowselri woskap bo. Kesewule rem er wos be regte, sesegware be kerete, bisi a tame rem ake be gwan bisi be ate. 21Neri wos rastene emi neri pap etek temente.

Tame reri le et tuwkap.

(Luk 11:34-36)

22Le et wesomri tuwkap. Kem heyar tuwke sewurbokap, kem etop nente, kemri wesom yenbo tete. 23Kemri le et yaper tete, kemri wesom et kerneirkap tete. Kem kerneirke bupo me sewurbokap, kemri wesom etopkap yaperwai tete.

Tame re temnas yi tame pes repne yaku kebese be nente.

(Luk 16:13)

24Tame re temnas yi tame pes repne yaku kebese be nente. Wuri rene re pap yokte tetane, wuri rene re metekwaste. Wuri reri yaku re heyar nente, wuri reri yaku re yaper nente. Opkap, God reri yakukene kel yakukene kem pespes kebese be nente.

Kem kap op habo op habote.

(Luk 12:22-31)

25Eker an kemne webo. Kem awoskene kerap wole woskene mane op habo op habote. Awos et bukre wos bo. Kemri tetanekap et bukre wos. Kerap wole wos et bukre wos bo. Kemri wesom et bukre wos. 26Kem ap remne habote. Rem kwoi be berbo, kwoi be perbo, kwayekek be rasbo. Yehow. Kemri Hevenke tetane Ha re ap remne heyar lakerebo, remne awos peterabo. Ap rem eisow wos. Kem tame, kem bukre wos. Eker God re kemne kirkir heyar lakerete tetane. 27Tame re op habo op habote, kap re som temente? Yehow. Re sou sou be temente.

28Berke kem kerap wole wos habobo? Kerapo walku kem habote. Rem kerap wole wos be habobo. God re remne heyar lakerebo, rem kerap yenbo wolebo. God re kemne kirkir heyar lakerete tetane. 29Keryen Yen Solomon re kiyi temenem wosbaskene tame. Re kerap wolebem, reri kerap yenbo. Me walku ame walku remri kerap et yenbosubu sekenewaikem, rem Solomon reri kerap teitkwunbo. 30Kerapo walku nem labo, gwopte rem tetane, wore o yuwu rem sok tete. Rem sou sou be temente. Opkap eisow wos God re remne kerap yenbo woleruwbo. Kem tatame, kem bukre wos. God re kerapo remne kerap woleruwbokap, re kemne kerap wole wos kirkir newote. Kem op habobo. God re anne be newote. Kem etopkap kap habote. Kem God rene wemette, re kemne newote. 31Opkap kem mane op habo op habote, op mane wete. Nem berke ate? Nem be ok ate? Nem be kerap wolete? Kem etop kap wete. 32God rene be habobo tatame rem etopkap habobo. Kemri Hevenke tetane Ha re kemne latene. Kem be wos merintene, re mettene. 33Eker kem kap op habo op habote. Kem God rene habotek, reri wem tumakap kem nentek, re kemne wos ek newote. 34Wore tete wos kem kap op habo op habote. Gwopte tete woswou habote, et yow. Woreri wos kap sou habote.

Copyright information for `YSSYAMANO