Philippians 2

Nem wuribai wuriwou ten agerbo tatame remne yenbo nente.

An kemne wemetbo. Kap, kem Jisas eterkene ten re kemne kitimena newobo? Kap, re kemne pap yewon kem pap yenbo tetane? Kap, God Reri Wow re kemne kwobo labo? Kap, kem awosein awosein pap meten kwobo labo? Etop tetane wete, an kemne omuteke op webo. Kem kirkir te. Kem awosein awosein pap yewo. Kem purere wuribai wuriwou te. Kem op nente, an nugwape metekwaste. Kem kworer mane habon tuma kap naurate. Kem sig bukre kworer potte, kap habote. Kem kworer teitkwunen awosein awosein yenbo nenbet. Kem agerbo tatame remne op habote. Rem tatame yenbo, rem anne teitkwuntene. Kem kemri woswou kap habon lakerete. Kem awosein awosein lakeren kwobo labet.

Krais re kworer teitkwunemke, God re reri sig bukre wem.

Krais Jisas reri wuribai purerekap kem etop habon nenbet.

Krais re God eterkap kiyi temenem, gwopte som tetane. Re kworer teitkwunen God re tetanekap tete be habom.
Eterri wuribaike re kiyi temenemkap pelebiten re yaku nen tame tem. Re more tame ten nemkene tamesip tamesip tem.
Op tem, re reri sig kworer teitkwunem, God re rene webemkap, re etopwou nenen yin sam. Re God reri kulke temenem, rem rene tame yaperkap mek kwuren peikkeren sam.
Op tem, God re rene wow sene newom, rene ikyawai tetane emik nenewayen teten rene sig bukrewai newom. Er newom sig re aboyei sig teitkwuntene.
10 Sene aboyei Hevenke tetane wos, aboyei nowselke tetane wos, aboyei sel purik tetane wos, aboyei, rem Jisas reri tewo tobok gulke pate.
11 Gulke pate, rem aboyei kwom geike op wete. Jisas Krais re Keryen Yen. Op wetek, Apiy God reri sig hadebaswai tete.
(Aisaia 45:23)

Nem tatame etemne tuwkap keremente.

12 Ari tame nowu yenbo. Kiyi an keremkene temenem, kem ari tuma heyar meten nenbem. Gwopte an keremkene be tetane, kem sene etop heyarwai nenbet. God re kemne potte wem. Op tetane, kem kworer teitkwunen aken polpolen yaku keren yin God re kemne ek potte. 13 God re keremkene tetane. Kwokwos kwokwos re kemne wuribai yenbokene kitmenakene newobo, opkap reri webokap kem kirkir ten kebese nenbet.

14 Be wos kem nente, kem tuma kap kente, tuma kap naurate. 15 Kem etop nentek, kem yaper wos wuri be nente, kem yenbo woswou nente. Kem God reri yen yenbo ek temente. Kem nowselri tatame etemkene tetane, kem etemne tuwkap kerete. Rem yikokobo, rem wule yaper nenbo tatame. God re tatame remne potbo tuma kem remne wesowte. Kem etop nentek, Krais re Tatame Remne Se Pete Yabelke an kemne metekwaste tetane. An op habote tetane. An kemne nenbem yaku, bupo be tem. Yehow. Ari nenbem yaku et yenbo tem, opkap an kemne metekwaste.

17 Kem God rene omuteke habon reri yaku nenbo, et kem God rene kwar pebokap. God eterri wos. An kemne kwobo lan sate, et ari nep eterne kirkir kwar pebokap. Etop tetek, an kirkir ten metekwaste. An keremkene boteyaten metekwaste. 18 Etopkap, kerem mere, kem metekwasen arenkene boteyaten metekwaste.

Pol re Timoti rene Filipaike werasen yite wem.

19 Haneyen Jisas re kirkir tetek, keraket tete, an Timoti rene werasen re kemne lasyate. Kerem tetanekap re anne sene yan wesowte, an pap kwuye mette. 20 Timoti eterwou re arenkene nes wuribai wuriwou ten kemne nugwape habobo. 21 Nugwape tatame rem etemri woswou nente habobo. Rem Jisas Krais reri yaku be habobo. 22 Timoti re God reri yaku yenbo nenbo tame, kem etop mettene. Nes Timotikene nes yen hakap Tuma Yenbo wesow yaku nes kirkir etop nenbo. 23 Be wos anne tete, an sanete, an rene agetage werasen re kemne lasyate. 24 An Haneyen rene omuteke habon wemetbo, keraket tete, aren mere, an kemne lasyate.

Pol re Epafroditus rene Filipaike werasen yite wem.

25 An habobo, an nemri mase, Epafroditus, rene kirkir weraste, re kemne lasyate. Re ari wuri yaku nen sip, re ari tame nowu. Kiyi kem rene anne werasen yan re anne kwobo labem. 26 Re sanetene, kem metem re yaper bukre metem, eker re pap yaperwai ten kemne tekatekan lasyate wem. 27 Tuma sekene. Kiyi re yaper bukre metem, re sate keraket tem. Sene God re rene pap meten heyarem. God re eternewou pap be metem. Yehow. Re anne pap kirkir meten re be samke, an pap yaperwai be tem. 28 Op tem, an tekatekan rene, kemne werasen yate nenbo. Opkap kem rene sene late, kem okbop tete. Aren mere, an pap kwuye mette. 29 Epafroditus re kemne lasyate, kem Haneyen reri sigke rene okbop ten nar potte. Eterkap tatame remne kem sig yenbo wete. 30 Kiyi kem Epafroditus rene werasen anne kwobo late wem, re etop heyar habon nenbem. Re reri wesomwou be habom, re Krais reri yaku nenen yin re sate keraket tem.

Copyright information for `YSSYAMANO