Philippians 4

Nem wuribai yenbo wuriwou ten metekwaste.

Ari tatame nowu. An kemne weyekap, kem Haneyen eterke mol pan tetete. Kem ari meseke mogul. An kemne tekatekan gabon metekwasbo.

Yuodiakene Sintikekene, kep Jisas rene habobo ta. Kep tasip tasip. Setate. An kepne omuteke webo, kep wuribai wuriwou te. Ari yaku nen tamesip yenbo, an nene kirkir webo. Ne ta pes repne kwobo late, rep gwule kelmenate. Rep Klemenkene agerbo tamekene rem arenkene yaku kirkir nenbem sip. Nem yaku bukre keren God eterri Tuma Yenbo wesowbem. Somsom temente tatame etemri sig basrastene siglowke, etemri sig etek kirkir tetane.

Haneyen re keremkene tetane, eker kem rene kwokwos kwokwos metekwasbet. An kemne sene webo. Kem metekwasbet.

Kem tatame remne heyar elen me nenen wule yenbo peterate. Kem habo. Haneyen re sene yate yabel matnaye. Kem hekna habona wos sou kap habote. Kem be wos merinte, kem God rene wese an rene ek wemete. Etop nente, God re kemne pap pultete tetane. Reri pap pultebo wule re burkrewai, nem tatame nem kebese be sanete. Er wulek, kemri purere wuribaikene Krais Jisas eterkene heyar temente.

Gesmase, an kemne tuma wuri nab wete. Keremri wuribaike kem gwopkap wulewou habobet. Be wule et wule sekene, wule yenbokene kem etopkap wule habobet. Be wule et sebera ya wule bo, be wule et yaper bo, kem etop habobet. Be wule et sig yenbokene wule, kem etop habobet. Le kwuye labo wos kem etop habobet. Be wule reri sig bukre wetek, kem etop kirkir habobet. Kem etopkap woswou habobet. An kemne kiyi wepeikbem tumakene kemne kiyi peterabem wulekene, kem etop som nenbet. Nemne pap yenbo tebo wule newobo God, re kemkene temente.

Filipai rem Pol rene kel newopitim, Pol re remne okbop tem.

10 Kiyi kem anne kwobo lam, gwopte kem anne sene habon kel newopitim, eker an Haneyen eterkene okbop tebo. An be webo kem anne kwobo sene be labo. Yehow. Kiyi kem anne kwobo late habom, kem anne be kelowke newopitite yate wem. 11 Tatame rem anne kwobo be labo, an be webo. Yehow. An opkap purere potem. Be wos an tetane, an metekwasbo. An sou sagkene an pap yenbo temente. An wosbas heiksete, an pap yenbo som temente. 12 An wosbas heikse temenem, an sou sagkene temenem. Eker an berasmenem purere op potem. Be wos be wos arenkene tetane, an pap yenbo tetane. An kwoi meg sibo, an awos an seke tebo, an pap yenbo temenbo. An nugwape wos sebo, an wos merinbo, an pap yenbo som temenbo. 13 Mapkap mapkap wos anne tete, Krais re anne kitimena newobo, eker an kitimena poten kebese taskurbo.

14 Kem anne kwobo lam, kem wule yenbo anne nenem. 15 Kem Filipairi tatame, gwopkap kem mettene. Kiyi an God reri Tuma Yenbo tobotan wesowbem, an keremri yokwo, Masedonia, mesegenen yimke, agerbo kwomri Jisas rene habobo tatame rem anne kwobo la kel be newobem. Keremwou kem anne kel newobem. 16 Sene an Tesalonaika kwomke temenem, an kel merinemke, tewok tewok kem anne kwobo la kel newopiti yabem. 17 An kel potte be habobo. An selbo, kem wule yenbo som nenbet, eker God re kemne tokwo yenbo sein degerbokene newote tetane. 18 Epafroditus re kemri newopiti yam kel, anne sen yan newom. An potem, an kebesem. An heyarwai tetane. Er kel et God rene kwar pebokap. God re opkap kwar bos yenbo metbo, kemri yenbo nenbokap labo, re okbop ten boteyatebo. 19 Be wos be wos kem merinte, ari God re kemne newote tetane. Re nugwape nugwape yenbo wos tetane. Eker re Krais Jisas eterke kemne kebese newobet. 20 God re neremri Apiy, re neremri Keryen Yen. Nem reri sig hadebaswai som webet. Et sekenewai.

Pol re Filipai remne pir wem.

21 Godkene Krais Jisaskene repri tatame, kemne wulare wulare an pir webo. Arenkene tetane Jisas rene habobo gesmase rem kemne kirkir pir webo. 22 Gwotek tetane God reri tatame aboyei rem kemne pir webo. Keryen Yen Sisar eterri akek tetane tatame, reri yaku nenbo tatamekene rem kemne nugwape pir webo.

23 Haneyen Jisas Krais reri pap meten kwobo labo wule re keremkene wulare wulare temente.

Copyright information for `YSSYAMANO