Revelation of John 2

Efesus kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

Er tame re anne op wem. Ne siglow Efesus kwomri Jisas rene habobo tatame etemne lakerebo God reri kwomri tame rene op basraste. An sow letrane kelare pes kere areri let mame yokwok heyar setene tame. An golke nenem lam tukbo tiy letrane kelare pes kere etemkene sewurbo tame. An kemne op webo.

Kemri nenbokap an latene. Kemri nenbo yaku bukre an latene. Kem mus meten taskurbokap, an latene. Kem wule yaper nenbo tatame remne magel taibo. Yikoko tuma wesowbo tame remne kem heyar sin lan sanen op webo. Kem Jisas reri werasen yi tame bo. Rane tame rem metem, kem anne omuteke habobo, eker rem kemne yaper nenbo. Op tebo, kem mus meten taskurbo. Kem ari yaku be mesegenbo. An kemne tuma wuri tetane. Kiyi kem Jisas rene habobo tatame agerke temenem, kem anne pap yewobem. Sene kem anne pap be yewobo. Kiyi kem wule yenbo nenbem. Sene kem ari wule mesegenen genewaike yin tem. Kem yaper nen wos magel tayen wuribai yenbo sene pot. Kiyiri pap yewobem wule kem sene nen. Kem yaper nen wos magel be taite, an yan kemri lam tukbo tiy berate. Kem wule yenbo wuri tetane, an etop metekwasbo. Nikolas eterri sukuw remri nenbo wule yaper, kem muwai webo. Aren mere an kirkir muwai webo.

Wankene tatame kem God Reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma, kem heyar met. Wule yaper teitkwunte tatame, etemne an wen rem kelpe som temente meri supa ate. Er me re God Eterri Nowke rekwatene.

Smerna kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

Sene er tame re anne op wem. Ne siglow Smerna kwomri Jisas rene habobo tatame etemne lakerebo God reri kwomri tame rene op basraste. An Temnas Yi Tame. An Tiptiwu Yate Tame. Kiyi an sam, sene an pow tem. Aren, an kemne op webo.

Yaper wos kemne tebokap, kemri metbo mus bukrekene an latene. Kem wosbas heiksetene, an etop kirkir latene. Kemri nugwape wos God reri kwomke tetane. Kemne tame kwuyebo tuma, an mettene. Op webo tame, rem kworer op webo, nem Juda tame. An webo, rem Juda tame bo, rem Satan eterri tame. 10 Yaper wos bukre kemne tete nenbo. Metye. Kem be wos kap akte. Satan re kemne seilate nenbo. Re kemri rane remne ake yaperke panen wurte tetane. Yabel letpeis re kemne yaperwai nente tetane. Rem kemne paku pete wete, rem kemne pen sate wete, kem anne kap mesegente. Kem anne omuteke som habon rem kemne pen sate wete, kem taskuren tete. Op nente, an kemne wule yenbo nenen kem somsom temente tetane.

11 Wan tetane tatame kem God Reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma, kem heyar met. Tatame rem wule yaper teitkwunte, rem tewo pes be sate, rem yaper be tete.

Pegamum kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

12 Sene er tame re anne op wem. Ne Pegamum kwomri Jisas rene habobo tatame remne lakerebo God reri kwomri tame, rene siglow op basraste. An rer pes wunkene pi setene tame. An kemne op webo.

13 Kemri tetane kwom an latene. Satan re er kwom panen sitene. Re etek tetane. Op tetane, kem anne omuteke som habobo. Er kwomri tame yaper rem ari tuma murese wesowbem tame, Antipas, rene pen sam. Op tem yabel, kem anne be mesegenem. 14 An kemne tuma pes tetane. Kemri rane tatame, rem Balam reri wule yaper nenbo. Kiyi Balam re Balak rene peteramke, re Israel remne yikokon rem wule yaper nenbem. Balak re sukwiye kwar pebem kiti poten Israel tatame remne newon abem. Re muye bisi mare bisi yibo wule remne kirkir peteram, Israel tatame rem etop nenbem. 15 Tuma wuri som tetane. Kemri rane tatame rem Nikolas, eterri sukuwkene nenbem wule yaper som nenbo. Et yaperwai. 16 Kem wule yaper mesegenen wuribai yenbo sene pot. Kem op be nente, keraket tete, an yan er tame etemkene naite. Areri tumaske tetane pi an remne etek pete tetane.

17 Wan tetane tatame kem God reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma heyar met. Tatame rem wule yaper teitkwunte, an berastene awos yenbo remne newon ate. Awos reri sig mana. Wulkap pa sig ager etek basrastene, an remne wulare wulare kirkir newote. Agerbo tame rem er sig be sanete. Pa potte tatame etemwou rem er sig ager sanete tetane.

Taiataira kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

18 Sene er tame re anne op wem. Ne Taiataira kwomri Jisas rene habobo tatame remne lakerebo God reri kwomri tame rene siglow op basraste. An God Reri Yen. Ari le ker taulekap kukutene. Ari tewo me bandebem braskap malebo. Aren, an kemne op webo.

19 Kemri nenbo wule an ab latene. Kemri pap yewobo wulekene anne omuteke habobo wulekene an latene. Kem agerbo tatame remne kwobo labo wulekene kemri taskurbo wulekene an kirkir latene. Kiyi kem wule yenbo nugwape be nenbem, sene kem wule yenbo nugwape nenbo. An etop latene. 20 An kemne tuma wuri tetane. Ta wuri, Jesebel, tene kem be wekroktene. Te me yikokon op webo. An God Reri Tuma wesowbo ta. Te areri yaku nenbo tatame remne yikokon wule yaper peikbo. Te remne muye bisi mare bisi wulekene sukwiye kwar pebo kiti abo wulekene kirkir peikbo. 21 An selbo, te wule yaper mesegente, eker an tene lek lam. An tene kowlaweyem. Te muye bisi mare bisi be mesegentene. 22 Metye. Te yaper wos be mesegentene, opkap an tene sikanuma bukre newote, te mus bukre mette. Tekene muye bisi yibo tame etem mere, rem mus bukre mette tetane. Rem wule yaper gwotepte be mesegente, opkap an remne yaper sein nente tetane. 23 Teri sukuw remne an ab kirkir pi yewote. Op nente, aboyei Jisas rene habobo tatame rem sanen op wete. God re aboyei tatame remri purere wuribai latene. Nem wule yenbo nenbem, God re nemne wule yenbo seinsein nente. Nem wule yaper nenbem, God re nemne wule yaper seinsein nente tetane.

24 Kem rane Taiataira kwomke tetane tatame, kem Jesebel teri wule yaper peikbo tuma be metem. Kem Satan reri kik berastene purere yaper be potem. Eker an kemne agerbo tuma be wete. 25 Ari kemne kiyi wem wule kem etopwou heyar som semen yin an ek yate.

26 Yike tatame rem wule yaper teitkwunen ari wule heyar sen yin an yate yabel tetek, er tatame remne an kitimena bukre newote. Rem nugwape nowselri tatame remne panen site. 27 Ari Apiy re anne taresi tameri yaku nente wemkap, an remne taresi tameri yaku newote, rem nugwape nowselri tatame remne panen site. Rem ainke nenem gela paku sen remne heyar panen site. Tame re ou selke teren butbokap, rem nowselri tatame remri kiyiri wule yaper teitkwunte. 28 An remne ei bera wulek waibo sow kirkir newote.

29 Wan tetane tatame rem God Reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma heyar met.

Copyright information for `YSSYAMANO