Revelation of John 21

Nelkene nowselkene ager tem.

Nelkene nowselkene ager an lam. Kiyiri nelkene nowselkene rep be temenem. Kersepkap ok re kirkir be temenem. (Aisaia 65:17; 66:22) Sene an lam, God reri nenem Kwom Sag Yenbowai re Heven mesegenen yan yerbem. Er Kwom Sag et Jerusalem kwom ager. Kwom te kerap yenbo wolemenem. Ta te tame yite wolebo kerapkap te etop wolemenem. Sene an metem, tuma wuskiy wuri Keryen Yenri wolbayek yan yaye op wem. Gwopte God re tatame etemkene tetane. Rem kwom wurik temente, rem eterri tatame tete. Ekeya. God eter re remkene temente, re etemri God somsom temente. (Esekiel 37:27; Wok Pris 26:11-12) Re remri lerok aboyei pute. Rem sene be kirate. Tame sabo, mokwo sibo wule, mus metbokap, rem sene be temente. Kiyiri wule, kiyiri wos sene be temente.

Sene wolbayek simenem Tame re op wem.

Gwopte An aboyei wos ager nenbo.
Sene re anne op wem.

An webo tuma et sekenewai, tatame rem kebese omuteke mette. An webo tuma ne basraste.
Re sene op wem.

An nenbo wos ab legeye.
Aren an Temnas Yi Tame.
Aren an Tiptiwu Yabo Tame.
Aren an Aboyei Wos Tobotabo Tame.
Aren an aboyei wos legebo Tame.
Wak sok tebo tatame An remne wasipeik ok yenbo bupo me newon ate. Rem be tupate. Er ok et heyar somsom temente wuleri ok.
Wule yaper teitkwunte
tatame rem ari yen tete.
An remri God tete.
Wule yaper nenbo tatame
rem ari yen be tete.
Mol be pan tetebo tatame,
anne mesegenbo tatame,
yaper wos nente habobo tatame,
alwo pi pebo tatame,
muye bisi mare bisi yibo tatame,
nubakene piyaruwkene nenbo tatame,
sukwiye wurabo tatame,
tuma yikokobo tatame,
rem aboyei etemri kwomke yite.
Remri kwom et salfa pakene
ker bukre eibo peik kupa.
Et tatame yaper rem
tewo peswe sabo emi.

Jon re Jerusalem kwom ager lam.

God reri kwomri tame wuri re anne lasyam. Re letrane kelare pes kere tame etemri wuri. Re tatame remne tiptuwu yaper nenem wos yewomenem ware letrane kelare pes kere semenem tame etemri wuri. Re anne yan op wem. Ne opu ya. Sipsip Yen reri Panetene Ta, an nene peterate. 10 Sene God Reri Wow re anne gureren God reri kwomri tame re anne kwow bukrek sen yawum. Re anne Jerusalem, Kwom Sag Yenbowai, peteram. Er kwom re God reri kwom. Re Heven mesegen yerbem. 11 God reri hadebaswai wule re er kwomke malebem. Tokwo bukrek potbo jaspa pa malebokap, er kwom re etopkap malebem. Re oknelkap malebem. 12 Er kwom rem rene ikya tetane ser bukre pen kur rasmenem. Er ser re eru letpeis tewo pes kere kuten yamenem. God reri kwomri tame letpeis tewo pes kere rem er eruke wulare wulare lakerebem. Israel tatame etemri tame beig letpeis tewo pes kere tame remri sig wulare wulare eter eruke basrasmenem. 13 Er pem ser kutemenem eru, yow yokwo mur temenem, yale yokwo mur temenem, weiwar yokwo mur temenem, yawar yokwo mur temenem. 14 Pa sikabe letpeis tewo pes kere kwom sagri ser tobok ragerkeren yimenem. Sipsip Yen eter werasen yi tame letpeis tewo pes kere remri sig ete pak wulare wulare basrasmenem.

15 Arenkene tuma namrebem tame, re God reri kwomri tame. Re golke nenem kubusel semenem. Re kwom sag, aboyei eru, serkene kubuselke seyte nenem. 16 Er kwom sag reri lagukene barekene rep kirkir. God reri kwomri tame re er kwom sag kubusel seyem, re lam. Kwom reri lagukene barekene, reri yawum lagu rem aboyei kirkir tem. Rem 2,200 kilomita. 17 Re kwomri ser kirkir kubusel seyem, ser reri yawum lagu et 144 meta. More tame etem sebo kubuselkap seybo, re etopkap sen seybem.

18 Er kwom sag, God re kelkap pak ser pem. Pa reri sig jaspa. Et kwom, God re golwouke nenem. Et kwom re oknel rik malebem. 19 Ser tobok ragermenem pa letpeis tewo pes kere remne God re ab kerap woleruwem. Tokwo bukrek potbo pak woleruwem. Pa wuri re jaspa pak woleruwem. Peswe re negwoma wes sapaia pak woleruwem. Murwe re aget pak woleruwem. Eiswe re me take weskap emeral pak woleruwem. 20 Letranewe re kupkapkene wulkapkene sadonikis pak woleruwem. Letrane kelare wuri kerewe re kupkap konilian pak woleruwem. Letrane kelare pes kerewe re gworkap krisolait pak woleruwem. Letrane kelare mur kerewe re saye weskap beril pak woleruwem. Letrane kelare eis kerewe re gworkap topas pak woleruwem. Letpeiswe re me take weskapkene gworkapkene krisopres pak woleruwem. Letpeis tewo wuri kerewe re saye weskapkene maimokwo weskapkene haiasin pak woleruwem. Letpeis tewo pes kerewe re pa kilapunen kwoi weskap pa ametis pak woleruwem. 21 Ser letpeis tewo pes kere eru re tokwo bukrek tupabo wulkap gaituk pel yenbok nenem. Eru wulare wulare re gaituk pel bukrek nenem. Kwomri kelow re golke nenem, gol re oknelkap malebem.

22 An lam, er kwom God eterri Kwobor be temenem. Kitimena Sikabewaikene Keryen Yen God eter, Sipsip Yen eterkene, rep etemri Kwobor. 23 God reri hadebaswai eter kwom sagke tetane. Sipsip Yen re tuwkap keretene. Eker er kwom et liypkene yabelkene bo. 24 Aboyei tatame rem er kwom re pastene tuwke heyar sewurte. Aboyei nowselri keryen yen rem etemri wos yenbo kanbo eter kwomke sen wurte. 25 Kwomri eru som tagworasmente. Er kwom re neir be tektete, eker rem eru be kitkerete. 26 Nowselri tatame rem hekna habona wosbas yenbo purere yenbokene eter kwomke sen yan wurte. 27 Wos yaper er kwom be wurte. Wule yaper nenbo tatame, yikoko tuma webo tatame, rem er kwom be wurte. Somsom temente tatame, remri sig Sipsip Yen eterri siglowke basrastene, etemwou rem er kwomke wurte.

Copyright information for `YSSYAMANO