Revelation of John 22

Jon re somsom temente okri wulekene meri wulekene lam.

Sene God reri kwomri tame re anne peik wuri peteram. Er peik re somsom temente wuleri ok etek yerbem. Re oknelkap me malebem. Er peik re Godkene Sipsip Yenkene etepri wolbayek yabem. Peik re kwom kelow borborke yibem. Peik bar op yokwo op yokwo somsom temente wuleri me etek tetemenem. Er me re supa liypke liypke yabem. Nabe wuri re supa letpeis tewo pes kere yabem. Er me take re nowselri tatame remne heyar nenbo me take. God reri muwen wekrokte wos, rem sene be temente.

Godkene Sipsip Yenkene repri wolbaye eter kwomke temente. God reri yaku nen tatame rem rene etek lom yokwobet.
Rem God reri bitmi late. Reri sig etemri mokwok basrasmente. Neir sene be tektete. Etemri Keryen Yen God re yabel rik pasmente. Eker yabel be paste, tuw be kerete. Rem Keryen Yen yaku somsom nenbet. (Aisaia 60:19; Daniel 7:18)

Jisas re yate matnaye.

God reri kwomri tame re anne sene op wem. Gwor tuma et sekenewai, tatame rem kebese omuteke mette. Keryen Yen God re Reri Wow reri tuma wesow tame remne newobo. Re eterri kwomri tame rene werasen re God reri yaku nen tatame remne matnaye wos peterate. Jisas re op wem.

Metye. An yate matnaye.
Tatame rem gwor siglowke basrastene yuri tete tuma heyar meten nente, rem okbop tete tetane.

An Jon, an aboyei tuma meten an aboyei wos lam. Lakeipemke, God reri kwomri tame, re anne er wos peteramke, an eterri tewo tobok gulke pan waren tuknan rene lom yokwote nenbem. Op nenbem, re anne sewayen op wem. Ne opkap kap nente. Aren, neren, neri masekene nem God Reri Tuma wesow yaku nen tamesip. Neremkene gwor siglowke tetane tuma heyar metbo tatame etem mere, nem yaku nen tamesip. Eker ne anne mane lom yokwote. Ne God eternewou lom yokwo. 10 Sene re anne op wem. God re nente wem wos yabel matnaye, eker gwor siglowke basrastene tuma ne kap teitkerete. 11 Yaper wos nenbo tatame rem etop som nenbet. Sebera yabo wos nenbo tatame rem etop som nenbet. Yaku yenbo nenbo tatame rem yaku yenbo som nenbet. Yenbowai tetane tatame rem yenbowai som temente.

12 Jisas re op wem.

Metye. An yate matnaye.
An tokwo yenbokene yaperkene sen yate.
Tatame remri nenbemkap wule,
an remne tokwo sein wulare wulare newote tetane. (Aisaia 40:10, 62:11; Buk Song 28:4)
13 Aren an Temnas Yi Tame.
Aren an Tiptiwu Yate Tame.
An aboyei wos tobotabo Tame.
An aboyei wos legebo Tame. (Aisaia 44:6)
14 Tatame rem remri tame oub laguna ok keyam, rem okbop tete. Er tatame rem kwom sagri eruke wuren rem somsom temente wuleri me supa kebese poten ate. 15 Yaper wos nenbo tatame rem er kwom sag be wurte. Nuba piyaruw nenbo tatame, muye bisi mare bisi yibo tatame, alwo pebo tatame, sukwiye wuran kwar pebo tame, yikokobo wule nenbo tatame, yikoko tuma webo tatame rem er kwom be wurte. Rem gwop yokwo wurak temente.

16 An Jisas, an ari kwomri tame rene werasen re kemne lasyan gwor tuma wesowte. Kem arenne omuteke habobo tatame kemne re er tuma wesowte. An Devit eterri Nan, an eterri tame beig. An ei bera wulek wayebo sow. (Aisaia 11)
Jisas re etop wem.

17 God Reri Wowkene, Sipsip Yen Eterri agerke Panetene Takene rep op webo. Opu ya. Gwor tuma metbo tatame etem mere, rem op wete. Opu ya. Ok segebo tatame, kem opu ya. Somsom temente wuleri ok ate selbo tatame, kem er ok yan pot. God re kemne bupo me newote. (Aisaia 55:1)

Gwor siglow labo tatame remne Jon re tuma kwobke wem.

18 Gwor siglowke yuri tete wosri tuma metbo tatame, an kemne ei me pebo. Yike tatame rem gwor tuma meten sene rem etemri wuribaike tetane tuma agerbo tirte, God re remne yaper nente tetane. Gwor siglowke basrastene wos yaper, yuri God re etemne yaper sen tewok tewok nente tetane. (Lo 4:2; 12:32) 19 Yike tatame rem gwor siglowke basrastene tuma rane teitkerete, God re remne sewaite, rem Kwom Sag Yenbowaike be wurte tetane. Rem somsom temente wuleri me supa be ate. Er me reri tumakene er kwom reri tumakene gwor siglowke heyar basrastene.

20 Gwor tuma wesowbo Tame re op webo.

Sekenewai. An yate matnaye.
Sekenewai. Haneyen Jisas, ne opu ya.

21 Haneyen Jisas re tatame remne aboyei pap meten kwobo labet.

Copyright information for `YSSYAMANO