Revelation of John 3

Sardis kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

1Sene er tame re anne op wem. Ne Sardis kwomri Jisas rene habobo tatame remne lakerebo God reri kwomri tame rene siglow op basraste. An God Reri Wow letrane kelare pes kerekene tetane Tame. An sow letrane kelare pes kere setene Tame. Aren, an kemne op webo.

Metye. Kemri nenbokap an latene. Agerbo tame rem kemne lan op webo. Kem heyarwai tetane, kem yaku yenbo nenbo. Aren, an kemne op labo, kem sa tatamekap tetane.
2Kem wayen si. Kemri kitimena ab kap sakeipte, eker kem kitimena sene pot. Ari God re labo, kem wule yenbowai be nentene. An etop labo. 3Kemne kiyi peikem tumakene kemri kiyi metem tumakene, kem sene habo. Kem wule heyar se. Kem wule yaper mesegen. Kem op be nente, an neirke bisi a tamekap yate. Ari yate yabel kem kiyi be mette. An yate, an kemne paku pete. 4Kemri Sardis kwomri tatame rane, nugwape bo, rem wule yaper be nenbo, remri tame oub sigerbo be tem. Remne an tuma bo. Op tetane, rem kebesewai, rem wulkap tame oub wun arenkene sewurbet. 5Wule yaper teitkwunem tatame rem etopkap wulkap tame oub wute. Remri sig et somsom temente tatameri sig basrastene siglowke etek wur tetane. An remri sig be sibate. An areri Apiykene eterri kwomri tamekene etemri bitmik teten an remne kwom geike op wete. Er tatame rem ari tatame.

6Wan tetane tatame rem God Reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma heyar met.

Filadelfia kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

7Sene er tame re anne op wem. Ne Filadelfia kwomri Jisas rene habobo tatame remri lakerebo God reri kwomri tame, rene siglow op basraste. An yenbowai, an sekene. Devit reri ki an setene. An eru tagwote, tame wuri be kitkerete. An eru kitkerete, tame wuri be tagwote. Aren, an kemne op webo.

8Kemri nenbokap an labo. Kem kitimena eisow tetane, kem ari wule heyar sebo, kem anne magel be taibo. Ek la. An kemne eru tagwotene. Yike er eru be kitkerete. 9Metye. Satan reri tuma metbo tame rem kemne op yikokobo. Nem Juda tame sekene. An webo, rem Juda tame bo. An er tame remne wete, rem kemne yan tewo tobok gulke pan op wete. Nem labo. God re kemne pap yewobo. Rem kemne etop wete tetane. 10Kem ari tuma heyar metem, kem mus meten taskurem, eker an kemne op nente. Yuri an nowselke tetane tatame nugwape remne seilate, yaper wos nugwape remne tete tetane. Er yaper wos kemne be tete. An kemne etop nente. 11Keraket tete, an yate tetane. God re kemne newom wule kem heyar se. Agerbo tame rem kemri tokwo yenbo bisi kap ate.

12Tatame rem wule yaper teitkwunte, rem areri Keryen Yen God eterri Kwobor segkap tetete. Rem er Kwobor sene be mesegente. An remri weske ari Keryen Yen God reri sigkene reri kwom sag sigkene etek basraste. Et kwom et Jerusalem ager, et God reri kwom Hevenke mesegenen yeren tete. Ari sig ager an etemri weske kirkir etek basraste.

13Wan tetane tatame kem God Reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma kem heyar met.

Laodisia kwomri Jisas rene habobo tatame remne wem tuma.

14Sene er tame re anne op wem. Ne Laodisia kwomri Jisas rene habobo tatame etemri lakerebo God reri kwomri tame rene siglow op basraste. Aren, an Tuma Sekene. God reri webo tumakene reri natobom tumakene an sekene webo, an omuteke nenbo. Aboyei wos God re nenbem, er wos somo et aren. Aren kemne gwor tuma op webo.

15Kemri nenbokap an labo. Kemri pap re kerkene bo, re negelmet bo. Et yaper. An omuteke selbo, kem kermokkap tete, o kem negelmet okkap tete. 16Kem ker purbo okkap, eker an ari tumaske kemne aulekwunte. 17Kem op webo. Nem kelkene tame, nem wosbas nugwape tetane. Wos wuri nem be merinbo. Kemri webo tuma, et sekene bo. An kemne pap metbo. Kem yaperwai tetane. Kem wosbas heikse tame. Kem le sitene tame. Kem kerap wole wos bo tame. Opkap kem be mettene. 18Etop tetane, an kemne wuribai newote webo. Kem yan kerke lisem gol yenbosubuwai arenke tupate. Op nente, kem kel nugwape temente. Kem yan wulkap tame oub arenke tupate. Opkap, kem bupo be sewurte, kem sebera be yate. Kem yan leri kwar arenke tupate. Opkap, kemri le welepete. 19Metye. Ari pap yewobo tatame remne an tuma putuwen paku pebo. Eker kem muresen wule yaper mesegen. 20Ekla. An ake eruke teten pemetbo. Tatame rem ari tuma wuskiy meten eru tagwote, an remri akek wuren remkene awos ate, rem arenkene awos ate. 21Kiyi an wule yaper teitkwunem, an ari Apiy eterkene wolbayek sitene. Opkap, tatame rem wule yaper teitkwunte, an remne wete, rem ari wolbayek kirkir site.

Wan tetane tatame kem God Reri Wow re kwomri kwomri Jisas rene habobo tatame remne webo tuma heyar met.

22

Sipsip Yen re siglow peikmenem kep berareyewom, nowselri tatame rem yaper tebem.

(Sapta 4—11)

Copyright information for `YSSYAMANO