Romans 14

Nem gesmase remri nenbokap mane se pete.

1Jisas rene samsam habobo tatame rem keremkene God rene lom yokwote wete, kem remne pap yewote. Remri wuribai pes tetane tumak kem remkene ei kap negwote. 2Jisas rene omuteke habobo sespe tatame rem aboyei awos kebese abo. Jisas rene samsam habobo tatame rem nowri awoswou abo. 3Aboyei awos abo tame re nowri awoswou abo tame rene wuribai yaper kap potte. Nowri awoswou abo tame re aboyei awos abo tame rene tuma kap wete. God re er tame repne kirkir webo, rep areri. 4Kem agerbo tame reri yaku nen tame rene se kap pete. Etemri Keryen Yen eterwou re reri yaku nen tatame remne se pete tetane, re remne wete, rem yaku yenbo nenbo o rem yaku yaper nenbo. Keryen Yen re remne kwobo late, eker rem yenbo nente tetane.

5Rane tatame rem op webo. Yabel wuri re yabel bukre. Agerbo yabel rem eisow. Rane tatame rem op webo. Aboyei yabel rem kirkir. Nem wulare wulare nem mapkap nemri wuribaike habobokap, nem etop nente. 6Rane tatame rem Keryen Yen reri sig habobo, rem yabel wuri op webo. Er yabel re bukre. Et God rene lom yokwobo yabel. Rane tatame rem Keryen Yen reri sig habobo, rem kiti abo. Rem er awoske God rene wese abo. Rane tatame rem Keryen Yen reri sig habobo, rem rane a noyi tebo. Rem kirkir God rene er awos wese abo.

7Nem tetane, nem wiysage be tetane. Nem sate, nem wiysage be sate. 8Nem Haneyen eterkene tetane. Re nemne temente wete, nem temente. Re nemne sate wete, nem sate. Nem temente o nem sate, nem Haneyen eterri tatame. 9Krais re sam, re wow sene poten wayen sim. Opkap, re le kelpe tetane tatamekene sam tatamekene etemri Keryen Yen.

10Opkap tetane, berke kem agerbo Jisas rene habobo gesmase remne tuma webo? Berke kem remne yaper habobo? Nem mettene, nem aboyei, nem God eterri bitmi tobok teten re nemne tuma nente tetane. 11God Reri Siglow Tuma op webo.

An tetane. An tuma sekene webo.
Aboyei tatame rem areri bitmi tobok gulke pan anne lom yokwote.
Aboyei rem anne kwom geike op wete.
Ne Keryen Yen God sekene.
(Aisaia 45:23)

12Nem aboyei, nem wulare wulare nemri nenbo wuleri tobokene nem God rene wesowkeipte tetane.

Nem wos wuri kap nente, gesmase rem late, remri wuribai yaper tete tetane.

13Nem awosein awosein tuma mane wete. Nem wuribai heyar habon op nente. Nem wos wuri kap nente, gesmase rem late, remri wuribai yaper tete. 14Haneyen Jisas re arenkene tetane, eker an op sanetene. Aboyei awos et awos yenbo. Awos et nemne yaper be nente. Rane tatame rem op habobo. Rane awos et nemne yaper nente, nem kap ate. Op habobo tatame rem er awos poten abo, remri wuribai rem sanetene, rem wule yaper nenbo. 15Kem er awos ate, kem rane gesmase remri wuribai yaper nente. Etop nente, kem remne pap yewobo wule be nenbo. Krais re gesmase remne yenbo nente, re ek sam. Opkap kemri awos abo wulek, kem remne yaper kap nente. 16Kem op webo, kem wule yenbo nenbo. Agerbo tatame rem kemri nenbo wule lan op webo. Kem wule yaper nenbo. Opkap, kemri nenbo wule yenbo re sig yaper potbo. Etop tete, kem er wule mesegente. Kem etop kap nente. Kem heyar la. Agerbo tatame rem kap op wete, ne wos yaper wuri nenbo. Neren habobo wos yenbok re sig yaper kap potte. Eker kem er wos sene kap nente. 17Metye. God reri kwom panen sibo wule et awos abo o ok abo wule bo. God reri kwom panen sibo wule et yenbo nenbo wule, gwul e kelmenabo wule, metekwasbo wule. Opkap wule God Reri Wow re nemne newobo. 18Kem er wule sebo, kem Krais reri yaku nenbo. God re kemne metekwasbo. Agerbo tatame rem kemne yenbo webo.

19Nem murese op nente. Nem gwule kap tete. Nem agerbo tatame remne kwobo late, rem omuteke nugwape habobet. 20Kemri abo awoske God reri yaku yaper kap tete. Metye. Aboyei awos nem kebese ate. Nemri ate awos re nenen agerbo tatame remri wuribai yaper ten rem yaper wos nente, et yaperwai. 21Kem awos ate o wain ok ate o agerbo wule nentek, gesmase rem lan wuribai yaper tete, kem er wule me mesegente. Op nente, et wule yenbo. 22Kerem er wule habobokap kemri wuribaike ten kem God eterkenewou namrete. Tatame rem remri nenbokap yenbo habobo, remri wuribai re kirkir tebo, er tatame rem metekwasbo. 23Tatame rem awos ate wuribai pes tebo, rem omuteke be habobo. Rem wuribai pes ten awos ek ate, God re remne tuma wete tetane. Be wos tatame rem nenbo, rem omuteke be habobo, opkap rem yaper wos nenbo.

Copyright information for `YSSYAMANO